tisdag 8 april 2014

Nya resmöjligheter och bättre punktlighet genom Regeringens beslut om infrastruktur

Idag presenterar regeringen beslutet om infrastruktur de kommande åren. Det är en ambitiös satsning som gör att infrastruktur är en av statens största utgiftsposter. Behovet är mycket stort efter att inte minst underhållet och investeringarna i det svenska järnvägssystemet negligerats under hela 90-talet.

För Skånes del innebär beslutet 17 nya pågatågsstationer, 9 nya stråk för regional superbuss och satsningar för bättre tillförlitlighet och punktlighet på den skånska järnvägen. Det är bra för jobben och det är bra för miljön. Att det är en tydlig prioritering av järnvägen är positivt, eftersom behoven är som störst där.

En nyhet är att Regeringen vill se nya stambanor för höghastighetståg mellan Sveriges tre storstäder. När det gäller stambanan i södra Sverige får Trafikverket ett särskilt uppdrag att ta fram ett konkret förslag för sträckan Jönköping - Hässleholm. På kort sikt satsas på upprustning av den befintliga södra stambanan mellan Lund och Hässleholm, vilket är bra för punktligheten för de som reser idag.

Från Skånes sida har vi haft höga ambitioner och flera av inspelen från Region Skåne och skånska kommuner blir verklighet. Men vissa delar saknas. Dels statlig finansiering till spårväg i Lund och dels första etappen av Simrishamnsbanan (pågatågstrafik Malmö-Staffanstorp-Dalby). När det gäller spårvägen i Lund kan det vara läge att se om man i det korta perspektivet kan arbeta för en attraktiv busstrafik, för att sedan i ett senare skede få till stånd spårvagn.

Resenärerna har berättigade krav på bra punktlighet och många resmöjligheter. Genom regeringens beslut tas steg i denna riktning genom satsningar på bättre punktlighet och kapacitet på de befintliga spåren samtidigt som 17  nya orter kopplas upp i pågatågssystemet genom nya stationer.