fredag 31 maj 2013

Ungdomsavtal införs i Region Skåne


Vid regionstyrelsens sammanträde den 10 juni beslutas om införandet av ungdomsavtal. Åtgärderna är ett led i arbetet med att underlätta ingången på arbetsmarknaden. Genom ungdomsavtal ges ungdomar tillgång till handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Det ger unga människor möjlighet att få erfarenhet och knyta kontakter för sitt fortsatta arbetsliv. 

Den höga arbetslösheten bland unga pekar tydligt på att vi behöver göra insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Det kan vara en brokig resa in på arbetsmarknaden för den som ännu inte har nätverk och erfarenhet av arbetslivet.  


Ungdomsavtal är en kombination av praktiskt arbete blandat med utbildning på arbetsplatsen med en lägre ingångslön. Syftet är att ge ungdomar en chans att få värdefull arbetserfarenhet för sitt fortsatta yrkesliv. Ungdomsavtalen riktar in sig inledningsvis på att ge personer som genomgått vård och omsorgsutbildning, men framöver kommer fler yrken att omfattas av detta. 

Arbetet med att tillsätta tjänsterna genomförs under 2013 och regionstyrelsen avsätter pengar till handledning och utbildning för de verksamheter som anställer unga med ungdomsavtal. 

Frågan om ungdomsavtal har varit en viktig fråga för Folkpartiet, eftersom vi tror på modellen med lägre trösklar in och möjligheten till utbildning parallellt med arbete. Genom reformen blir det mer attraktivt för arbetsgivaren att anställa en ung person med mindre erfarenhet.  onsdag 22 maj 2013

Erbjudande om kulturbiljett gör det enklare att använda kollektivtrafiken till evenemang


I början av nästa vecka beslutar Kollektivtrafiknämnden att införa ett särskilt koncept för biljettsamarbete med arrangörer som anordnar evenemang i Skåne. Det innebär att det kommer att införas vad som av en del benämns "kulturbiljett", där resan med tåg/buss ingår i biljetten till evenemanget. Erbjudandet kommer att rikta sig till alla arrangörer av evenemang, event, kongresser och dylikt, vilket innebär att även Region Skånes egna kulturinstitutioner kommer att kunna erbjuda sina kunder att resa med kollektivtrafiken.

Det betyder att Malmö FF, Malmö Opera eller Skissernas Museum (om de så önskar) kommer att kunna erbjuda sina besökare ett koncept där biljetten till arrangemanget fungerar som giltigt färdbevis i kollektivtrafiken. Genom beslutet möjliggörs för arrangörer att antingen inkludera resan automatiskt för alla besökare eller att göra det möjligt för de som önskar att köpa ett särskilt paket där inträde och resa ingår. Exakt utformning på kulturbiljetten kommer att variera beroende på vad arrangören önskar och evenemangets särskilda karaktär.

Såvitt jag vet är vi i Skåne först i landet med ett sådant erbjudande. I Tyskland och Schweiz olika varianter på evenemangsbiljetter och det är härifrån vi har hämtat inspiration. Genom att resan ingår i biljetten till arrangemanget blir det enkelt och smidigt för resenären och människors vardag underlätts. Det innebär att tillgängligheten till olika evenemang i Skåne ökar. Det är därmed en del i arbetet med locka nya resenärer till kollektivtrafiken. Genom införandet av en särskild kulturbiljett undviker man de köbildningar som bildas idag vid större evenemang och resenärer slipper då att vänta i kö utan kan istället åka direkt med tåget eller bussen.

onsdag 8 maj 2013

Regeringen behöver ändra spelreglerna för att få en mer punktlig järnvägstrafik

I veckan skickade jag ett brev till infrastrukturministern om behovet av nya spelregler för järnvägen. Bakgrunden är att det inte finns stöd i regelverket att få ersättning för de merkostnader som Region Skåne hade för bristande punktlighet under 2011, se Sydsvenskan och GP

Sedan dess har visserligen systemet ändrats i rätt riktning, men dagens system med s k kvalitetsavgifter är inte tillräckligt utvecklat. Exempelvis har ersättningen till Region Skåne under 2012 enbart uppgått till 400 tkr. 
 
Frågan om en fungerande järnväg är högaktuell. Trots att punktligheten på den skånska järnvägen blir allt bättre och där 9 av 10 tåg är i tid finns det fortfarande störningar som påverkar resenärernas vardag. Idag är bristande infrastruktur den i särklass vanligaste anledningen till förseningar i den persontågstrafik som Region Skåne ansvarar för. Exempelvis visar statistik för de första tre månaderna 2013 att tre av fyra förseningar för de skånska pågatågen beror på brister i infrastrukturen. 

Därför är det viktigt att spelreglerna ändras så att drivkrafterna att arbeta med förebyggande underhåll finns där. Det här är inte en fråga om hur pengar ska flyttas mellan olika offentliga aktörers konton, utan handlar om att få en bättre järnväg. Som resenär ska man kunna lita på att tågen går i tid. Det är först när järnvägen upplevs som tillförlitlig som framtidens kollektivtrafikresenärer ställer bilen till förmån för tåget. Det kräver mer pengar till underhåll och ett regelverk som ger drivkrafter att arbeta med förebyggande insatser, vilket dagens system inte ger.


Jag har två förslag som jag lyfter fram i mitt brev till ministern: 
1) systemet med kvalitetsavgifter utformas så att den som har orsakat problemet i högre grad får märkbara kostnader.
2) Regeringen bör överväga att införa ett system där banavgiftens storlek kopplas till om järnvägen går att använda eller inte.