måndag 12 december 2011

Ny spelare kör Öresundstågen

Natten mellan lördag och söndag tog Veolia över Öresundstågstrafiken från DSB First. Det har varit en lång resa dit efter hot om konkurs och tågstopp och en dansk trafikminister som ville ha byte för resenärer i Malmö eller Lund. Nu blev det ingenting av det där utan istället tar Veolia över trafiken. För resenärerna ska det inte bli någon skillnad när den svenska och danska personalen byter av varandra i Köpenhamn respektive Malmö. Det är vi som resenärer vana vid, det har ofta varit så att man som resenär fått visa biljetten två gånger, trots att det varit samma företag som kört trafiken. Prislappen kommer att bli lägre än den nivå som DSB First krävde för att köra trafiken resten av avtalsperioden, fram till 2015, se Sydsvenskan Nu startar arbetet för att få fler och nöjdare kunder till tågtrafiken. Med en ny spelare för Öresundstågen finns alla förutsättningar. 


Media
Sydsvenskan

tisdag 29 november 2011

Förbättra situationen för ÖresundspendlareSamtidigt som Regionfullmäktige sammanträder pågår en konferens om Öresund. Frank Jensen, borgmästare i Köpenhamn föreslår att det ska införas särskilda lagar för Öresundspendlare och att det ska införas ett politiskt organ som hanterar och beslutar om frågor som berör regionen. Öresundskommitten gör idag ett bra arbete när det gäller påverkan och opinionsbildning, men har inget mandat att besluta om frågor som direkt berör medborgarna. 

Som jag har skrivit om tidigare tycker jag att vi bör arbeta för att på sikt skapa ett Öresundsparlament där indirekt eller direkt valda poltiker beslutar om för Örsund gemensamma frågor.
När det gäller frågor om socialförsäkringar där pendlar kommer i kläm mellan nationella regler behöver något göras. Ett förslag som jag har lanserat i Sydsvenskan är att "skapa ett särskilt EU-system som ansvarar för att intjänade rättigheter i ett land följer individen när denna lämnar för ett annat land."


Det kan finnas praktiska problem med Frank Jensens förslag. Men det är positivt att danska politiker visar ett engagemang för frågorna som vi tidigare har saknat. Helt klart ett steg i rätt riktning. 


Media
Sydsvenskan

torsdag 24 november 2011

Gör om arbetsmarknaden så att fler kommer in

Idag skriver jag i Kvällsposten om behovet av en ny politik för arbetsmarknaden. Alltför många står utanför arbetsmarknaden. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet har andelen långtidsarbetslösa ungdomar tredubblats de senaste tio åren.
Receptet mot detta har jag skrivit om tidigare här på bloggen och utvecklar ytterligare i dagens artikel i tidningen. Genom en höjd arbetslöshetsersättning, högre flexibilitet i anställningslagen och en ökad satsning på lärlingssystemet kan vi börja förbereda Sverige för en kompetenshöjning.


fredag 11 november 2011

Hyrcyklar är bra för kollektivtrafiken

Läser på Marcus Ljungqvist blogg på Sydsvenskan om cykel och kollektivtrafiken. Som jag tidigare förmedlat här på bloggen tror jag att det viktigaste är att hitta sätt att kombinera sin resa i kollektivtrafiken med tillgång till cykel. Det är inte realistiskt att tro att det finns plats för många cyklar på tågen när man åker i pendlingstider.


I framtiden tänker jag mig ett system med ”hyrcyklar” (Rent n bike) där den som pendlar mellan exempelvis Kävlinge och Malmö tecknar ett tillval på sitt jojokort som berättigar till en hyrcykel som tar pendlaren från stationen till arbetsplatsen. Det är en effektivare lösning än att ta med den egna cykeln ombord. Dessutom skapar det kortare pendlingstider för den som idag inte bor eller arbetar nära en station eller en hållplats."


Det ska bli spännande att följa Marcus Ljungqvist när han tillsammans med ”blogg-grannen”, Christian Fasth, ska åka Öresund runt med cykel och "titta på tillgängligheten och användarvänligheten när det kommer till att parkera cykeln vid stationerna". 


Tidigare blogginlägg:
Hyrcyklar utvecklar kollektivtrafiken

tisdag 1 november 2011

Kunderna i Södra Sverige får betala för stängningen av Barsebäck

Idag träder ordningen med en indelning i elprisområden i kraft. Det betyder att priset sätts efter tillgång och efterfrågan inom respektive område. Det betyder i klartext att elpriserna blir högre i södra Sverige.

Någon anför att det blir precis som med bostadsmarknaden - när utbudet sjunker ökar priserna. Men jämförelsen haltar. Staten bygger inga bostäder,  men har genom politisk beslut (stängningen av Barsebäck) minskat produktionen i södra Sverige och därmed påverkat hur priserna blir.

Dessutom har den statliga aktören, Svenska Kraftnät, som ska säkerställa att det går att flytta el till områden med liten egen produktion (överföringskapaciteten) inte fått tillräckliga muskler att genomföra detta.

Det blir uppenbart att priset för stängningen av Barsebäck börjar bli högt, både för Sverige i allmänhet och Södra Sverige i synnerhet.

SvD, Sydsvenskan, SkD

torsdag 6 oktober 2011

Lär av Danmarks arbetsmarknad


Allting tyder på att frågan om arbetsmarknaden (Flexicurity och LAS) blir en av de stora stridsfrågorna på Folkpartiet landsmöte nästa helg. 

Folkpartiet i Skåne driver i en motion till landsmötet frågan längre än vad Partistyrelsen gör, se bif.fil. Vi har hämtat inspiration från andra sidan sundet där man just nu, med negativ tillväxt, har en arbetslöshet på omkring 4 procent. Det visar att Danmark har en väl fungerande arbetsmarknadsmodell. Sverige har högst tillväxt i Europa men en högre arbetslöshet och grupper som står utanför (ungdomar, invandrare och funktionshindrade). 
  
Vi föreslår införande av "flexicurity". Partistyrelsen föreslår att man ska ställa sig bakom vårt förslag när det gäller "security", d.v.s. trygghetsdelen genom att de föreslår ett höjt tak i A-kassan de första 100 dagarna. Men när det gäller "flex-delen", d.v.s. LAS går man inte hela vägen, utan föreslår att turordningsreglerna ska vara kvar, men baseras på kompetens och inte anställningstid. Därmed bortser man helt från problemet med "utlasning". Trots att arbetsgivaren inte är missnöjd och att den anställde vill fortsätta arbeta hos arbetsgivaren som vikarie så får man inte nya vikariat när man arbetat så länge att man omfattas av LAS. 

Det finns en stor kraft i att ge arbetsmarknadens parter större ansvar och befogenheter att hantera arbetsmarknadsfrågor. Före LAS införande på 1970-talet hanterade parterna detta på ett mycket förtjänstfullt sätt.  

Media

fredag 23 september 2011

Skånes näringsliv behöver arbetskraftsinvandring

Idag skriver jag tillsammans med Eva Ohlstenius på Företagarna i Sydsvenskan om behovet av arbetskraftsinvandring. Öppna gränser för den som vill komma till Sverige för att arbeta är en riktig hjärtefråga för mig. 
Saxat från artikeln:


"Ny statistik från Migrationsverket visar att sedan den nya lagen kom till har närmare 2 500 personer från länder utanför EU kommit till Skåne för att arbeta. Det är jobb som annars inte hade blivit utförda. I skarp kontrast till myten om att det enbart handlar om utländska bärplockare på skånska fruktodlingar står det faktum att mer än en fjärdedel av dem som kommit hit för att arbeta är högutbildade. Det handlar om personer som arbetar som dataspecialister inom IT och telekom, eller som ingenjörer eller arkitekter på skånska företag."
"Erfarenheten från de friare reglerna om arbetskraftsinvandring visar att Sverige har tagit ett första steg för att ge fler möjlighet att invandra hit och bidra till svensk tillväxt och välfärd. Men vi behöver göra mer om Sverige och Skåne ska kunna locka till sig kompetent arbetskraft. En outnyttjad resurs är de utländska studenter som idag efter avslutade studier och examen från Lunds universitet eller Malmö högskola tvingas vända tillbaka till hemlandet, trots att de ser en framtid i Sverige. Det måste bli enklare för gäststudenter att stanna och arbeta i Sverige. Gäststudenter bör efter avslutade studier automatiskt beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att kunna stanna i Sverige och söka arbete under sex månader."

torsdag 15 september 2011

Sverige har mycket att lära av den danska arbetsmarknadsmodellen

Idag är det val i Danmark. Oavsett valutgång finns det ett antal intressanta saker att notera. Mycket tyder på att efterlönen i Danmark kommer att fösvinna, det är inte en dag för tidigt. Trots att Danskarna brottas med svag tillväxt är arbetslösheten låg, se DN och det är svårt att hitta europeiska länder med en lägre arbetslöshet. Trots bristande konkurrenskraft för danska företag, en bostadsmarknad präglad av prisfall har sysselsättningen inte påverkats på samma sätt som i andra europeiska länder. Det vittnar om att den danska modellen med "flexsecurity" i kombination med lärlingsutbildningar fungerar mycket bra. i Sverige har vi mycket att lära av Danmark när det gäller hur man bygger en bra arbetsmarknad.

Media
DN, Sydsvenskan

torsdag 8 september 2011

Det behövs nya sätt att finansiera infrastruktur

Att satsningar i infrastruktur är bra för tillväxten och konkurrenskraften på längre sikt är det få som ifrågasätter. Men frågan är hur staten ska hitta pengar för att kunna satsa mer. Assar Lindbeck föreslår på DN Debatt att "Ett sätt vore att rusta upp den eftersatta infrastrukturen med hjälp av intäkter från försäljning av statliga företag". 


Det är ingen dum tanke, som fler gillar, se Liberaldemokraterna  Idag tillåter inte reglerna att infrastruktur lånefinansieras. Det finns en del som menar att reglerna bör luckras upp, men då finns risken - precis som Lindbeck antyder - att förtroendet sjunker när en kraftig lånefinansiering ger budgetunderskott.  


Detsamma kan även gälla för kommuner. Om man är mån om en lokal infrastrukturinvestering som inte helt täcks av statliga medel bör man sälja egendom i form av kommunal bolag för att satsa i lokal infrastruktur. onsdag 7 september 2011

Kompetensförsörjning är en stor framtidsfråga

Idag medverkade jag på Svenskt Näringslivs konferens om kompetensförsörjning i Lund. Ordet "mismatch" förekom under hela dagen och utgör ett av Sveriges stora samhällsproblem. Företagen beskriver att de har svårt att få tillgång till kompetenta medarbetare och ungdomar beskriver hur de inte kommer in på arbetsmarknaden. "Aldrig mötas de två", som det formulerades. Det är ingen nytt fenomen, men ett problem som aktualiserats tydligare sedan 90-talet och som både skapar utanförskap för enskilda, men också gör att ekonomin fungerar sämre (inflationshöjande).

När jag lyssnar på företagare och ungdomar blir jag mer och mer övertygad om det riktiga med att göra om svensk utbildningspolitik. Alla kan inte bli akademiker och därför är lärlingsutbildningar som tydliggör kopplingen till det lokala/regionala näringslivet viktigt.
Flera föredragshållare lyfte fram de många möjligheter som finns i Skåne i allmänhet och Lund i synnerhet. Därför också glädjande att läsa att det rör på sig på Ideon Medicon Village, se Sydsvenskan

Gunnar Wetterberg på SACO framhöll pågatågens betydelse för Skånes utveckling. Jag håller såklart med eftersom bättre kommunikationer gör det enklare för företagare att hitta kompetenta medarbetare.torsdag 1 september 2011

Gräddfil för kollektivtrafik är bra oavsett om det är spårvagn eller buss

Idag skriver Jonas Eliason mfl i DN på temat att bussar är bättre än spårvagnar i Stockholm. Vi känner igen debatten sedan i somras när Bussbranschen och Volvo presenterade en rapport med en liknande slutsats, se tidigare inlägg här

Eliason mfl:
"Ge stombussarna den prioritet på vägen de var tänkta att få, och sätt in fler turer under rusningstrafiken. Högre prioritering för busstrafiken kan ge mycket stora förbättringar i rusningstrafik till en bråkdel av investeringskostnaden för spårväg. Dessutom går det att genomföra omedelbart, och inte 2030."

Det är helt riktigt att kritisera Stockholms stad för att man inte prioriterar busstrafikens framkomlighet i stadsrummet. En liknande kritik bör riktas mot Malmö där hastigheten för stadsbussarna är alldeles för låg. Men är bristande framkomlighet för bussen ett skäl för att buss alltid är bättre än spårvagn? Nej, inte alls. Erfarenheten från Lundalänken i Lund är just att en gräddfil för bussen leder till en kraftig resandeutveckling. Men erfarenheten är också att man kan kommer till en punkt när bussarna är i vägen för varandra och behöver en kollektivtrafiklösning mer högre kapacitet, som i det fallet stavas spårvagn.


Media: SvD DN

tisdag 30 augusti 2011

Positivt att fler talar sig varma om järnvägen

Jag är en riktig tågfantast. Därför är jag glad över att regeringen idag föreslår en kraftfull satsning på infrastruktur under de kommande två åren. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder varav 3,6 miljarder kronor till järnvägen.

Det är glädjande att regeringen tydligt markerar att järnvägen ska prioriteras och att storstäderna står i fokus. Med tanke på att kostnaderna för trängsel och förseningar i Skåne uppgår till 2 miljarder bör Skåne vara högt prioriterat. En utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft både storstädernas arbetsmarknadsregioner och för landsbygden.

Regeringens förslag betyder en satsning på infrastruktur i Skåne som troligen omfattar närmare 1 miljard kronor. Det ökar möjligheterna att få till stånd pågatågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg genom upprustning av Marieholmsbanan, men framförallt att högre standard på järnvägsnätet. Det är alldeles uppenbart att detta inte prioriterats under en längre tid.

Media: Sydsvenskan DN SvD

onsdag 18 maj 2011

Danmarks förslag om gränskontroller är helt fel


Den danska regeringens förslag om skärpta gränskontroller är ett steg i helt fel riktning. Öppna gränser är en viktig del i det europeiska samarbetet. Det får dessutom orimliga och oacceptabla för många av de som pendlar mellan Sverige och Danmark för att ta sig till och från jobbet och som inte ser den gräns som danska politiker vill bevaka. Jag förstår inte hur de tänker. Det politiska priset för samarbetet med Dansk Folkeparti är högt.

Om det dessutom försenar tågen som Sydsvenskan skriver (vilket inte kan uteslutas om folk ska viseras) är det oacceptabelt. Jag välkomnar EU:s granskning av det danska förslaget.

Visst har Danmark rätt att ingripa mot internationell brottslighet, men är det verkligen någon som tror att detta är rätt metod?Media

torsdag 12 maj 2011

Hyrcyklar utvecklar kollektivtrafiken

Idag medverkar jag på en konferens om cykelparkeringar som anordnas av genom interregprojektet Öresund som Cykelregion. På konferensen medverkar personer från Berlin och Groningen, två städer som har lyft fram betydelsen av cykeln för städernas attraktivitet genom medvetna satsningar på moderna parkeringslösningar.

I Sydsvenskan skriver jag om hur satsning på cykeltrafik kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv. På samma sätt som vi har pendlarparkeringar för bilar borde det finnas tillgång till moderna pendlarparkeringar för cyklar där det är smidigt att parkera och där betallösningarna är moderna. Jag har inget emot att satsa på "cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, men de flesta är inte beredda att cykla fyra mil om dagen till jobbet.

Från artikeln:

"Ibland framställs det som att satsningar på cykeltrafik sker på kollektivtrafikens bekostnad och vice versa. Men det finns ingen motsättning mellan att satsa på utbyggda cykelstråk å ena sidan och attraktiv kollektivtrafik å andra sidan. Många skåningar alternerar mellan olika trafikslag i sin vardag genom att cykla till stationen för att sedan åka tåg en längre sträcka för att slutligen ta stadsbuss den sista sträckan till arbetet.

Det är därför en angelägen politisk uppgift att göra det enklare att kombinera resan i kollektivtrafiken med cykeln. Sedan länge är det möjligt att som resenär ha med sig sin cykel på tåget. Men det är inte realistiskt att tro att det finns plats för väsentligt fler cyklar ombord samtidigt som resandet ökar kraftigt. Redan nu kan vi se en ”Citytunnel-effekt” som visar att 14 procent fler resenärer åker med tåg än 2010.

I framtiden tänker jag mig ett system med ”hyrcyklar” (Rent n bike) där den som pendlar mellan exempelvis Kävlinge och Malmö tecknar ett tillval på sitt jojokort som berättigar till en hyrcykel som tar pendlaren från stationen till arbetsplatsen. Det är en effektivare lösning än att ta med den egna cykeln ombord. Dessutom skapar det kortare pendlingstider för den som idag inte bor eller arbetar nära en station eller en hållplats."

söndag 8 maj 2011

Teknisk utveckling är inte ett argument mot spårvagnar

Kritiken mot spårvagnen fortsätter. Lunds Universitets rektor Per Eriksson skriver idag på Sydsvenskans debattsida, något som även nätsidan refererar till med budskapet att det finns alternativ till spårvagnar i form av eldrivna bussar. Argumentationen är att "vi är mitt uppe i ett teknikskifte" och att spårvagnen kan vara föråldrad.

Jag tror att Per Eriksson har rätt i att det finns risk att den idag planerade kollektivtrafiken blir tekniskt sett föråldrad och att vi som beslutsfattare ligger steget efter. Men det är inte unikt för satsningar på spårvagn, utan gäller på många områden inom politiken och kan även vara fallet för de elbussar som rektorn föreslår som lösning på kollektivtrafikutmaningen i Lund.

Som beslutsfattare har man utmaningen att försöka se vad som är en hållbar (tekniskt, ekonomiskt, etc) framtida lösning med dagens glasögon samtidigt som du ska föreslå en lösning på dagens problem där åtgärderna måste vara realistiska (du kan inte helt kan förlita dig till vad som kan vara en framtida möjlig lösning).

Rektorns förefaller i artikeln dessutom anta att ett av huvudargumenten till spårvagnsetableringen är att den är bra för miljön. Det är den visserligen, men det är inte miljöhänsyn som är huvudargumentet för spårvagn. I Skåne är inom fem år all bussar som rullar i stadstrafiken drivna på biogas, redan idag gör de flesta redan det. Det är framförallt kapacitet och attraktivitet (både för resenären och som ett sätt att utveckla staden) som är skälen bakom tankarna på spårvagn, se tidigare inlägg Satsa på Spårvagnar

Mitt politiska engagemang handlar inte om att vara för spårvagn eller emot bussen (jag gillar båda), utan om att jag vill lösa ett antal samhällsproblem. Jag är övertygad om att spårvagnen är svaret på ett antal frågor kring hur vi skapar högre kapacitet i kollektivtrafiken i städerna, hur vi lockar över fler resenärer och skapar klimatsmarta transporter samt som en del i utvecklingen av den attraktiva staden.

Kostnaderna för investeringen i infrastruktur är en utmaning som bär respekt med sig. Erfarenheten från den senaste etableringen i Stockholm avskräcker, medan kostnadsbilden i Norrköping är mer tilltalande. Det är för att hålla ner kostnaderna som vi samarbetar i ett gemensamt arbete i Skåne inom organisationen SPIS (Spårvagnar i Skåne) och där även EIB bidrar med medel i ett första skede.

Tidigare inlägg

onsdag 4 maj 2011

Spårvagnar och bussar behövs för att fördubbla kollektivtrafiken

Spårvagn eller buss? Det är frågan som har aktualiserats med anledning av en rapport från Bussbranschen, Bil Sweden, Volvo och andra aktörer inom fordonsbranschen. Läs mer om rapporten här

Den som läser bloggen vet att jag tidigare pratat mig varm om spårbunden trafik och fördelar med light rail/spårvagn. Men det betyder inte att jag är emot superbussar eller s k BRT-system. Erfarenheterna från dessa är mycket goda, på samma sätt som de städer som har valt spårbunden trafik är nöjda med det. Jag välkomnar initiativ som utgår från att man vill prioritera kollektivtrafiken i trafiksystemet (särskilda gräddfiler) och lösningar för snabbare av/påstigning samt effektivare betalsystem.

Betyder det att det inte har betydelse om man väljer att satsa på bussar eller spårvagn? Nej, enligt min mening måste man utgå från vilka behov man har (t.ex. resandeunderlag) och vad man vill uppnå med kollektivtrafiken. Bussar och spårvagnar fyller olika funktioner i kollektivtrafiken.

I Malmö, Lund och Helsingborg ser vi att vi snart når kapacitetstaket för de starkaste stråken i stadstrafiken. Vi behöver skapa en trafiklösning som är hållbar även på lång sikt och som tar höjd för inflyttningar, förtätning och en tendens att människor pendlar längre sträckor för att ta sig till/från jobbet. Ta exemplet Lundalänken där det planeras spårvagn. Det tillgodoser både behovet hos såväl Lundabor såsom de studenter, vårdpersonal, universitetslärare och Ideonverksamma som bor i andra kommuner, men som behöver ta sig till arbetsplatserna längs Lundalänken. Eftersom spårvagnar har hög kapacitet talar det för att det är att föredra på lång sikt. Dessutom är erfarenheten den att spårbunden trafik lockar över fler resenärer till kollektivtrafiken, vilket ligger i linje med vår vision om att kollektivtrafiken ska fördubbla sin marknadsandel till 2020.

Media och andra bloggar

onsdag 27 april 2011

Öresundstågen är jobbpolitik

Debatten om Öresundstågen rullar vidare. I Sydsvenskan skriver miljöpartisten Karin Svensson Smith att den danska staten inte har ansvar för trafiken i Öresund.

I min replik "Öresundstågen är jobbpolitik" tar jag upp den kritik som riktats under den senaste tiden kring hanteringen av frågan.

"Politiker i Sverige och Danmark har ett gemensamt ansvar för ett fungerande trafiksy stem i Öresundsregionen. Jag vill behålla och utveckla det unika kollektivtrafiksystem där man i Kävlinge kan köpa en biljett som är giltig inte bara till Köpenhamn utan även i Köpenhamns stadstrafik. Med Citytunneln möjliggörs fler avgångar och kortare restider för den Lundabo som arbetar på Kastrup. På så sätt skapas en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen.

Svensson Smith menar att Region Skåne borde ha insett att DSB First anbud var för lågt. Jag konstaterar att en svensk förvaltningsdomstol, när upphandlingen överklagades, gjorde bedömningen att det inte förelåg skäl att ifrågasätta valet. Jag tror att många skåningar hade ställt sig frågande till om vi som huvudman hade överprövat en svensk domstol.

Jag är lika bekymrad över bristande punktlighet som danska politiker. Grundproblemet är att järnvägsunderhållet i Sverige har försummats under lång tid. Först 2008 var statens me del till investeringar och underhåll i infrastrukturen för järnväg på samma nivå som 1995, justerat för inflation. För detta har även Karin Svensson Smith ett ansvar, då hon som riksdagsledamot under perioden 1998–2006 stödde nio statsbudgetar signerade Göran Persson."

fredag 8 april 2011

Resenären med Öresundstågen ska inte behöva byta tåg på väg till Danmark

Idag träffar undertecknad den danske trafikministern Hans Christian Schmidt (V) med anledning av hans förslag att kapa Öresundstågstrafiken så att resenären till Danmark behöver byta i Lund eller Malmö. Se tidigare inlägg här

Givetvis kommer även frågan om situationen för DSB First att diskuteras.


Hur är det egentligen med punktligheten?

  • Under perioden 2009 – 2011 har punktligheten (definierat som rätt tid + 3.59 minuter) varit ganska likartad i båda riktningarna. Mot Danmark är punktligheten i genomsnitt 73,4 % och mot Sverige är punktligheten 74,2 % under perioden.
  • Punktligheten har periodvis varit sämre från Damark (2009) och tidvis sämre från Sverige (2010). Men under de perioder då punktligheten från Danmark varit sämre har vi inte skickat arga brev till våra politiska kollegor i Danmark.

Hur har det sett ut under mars månad?

  • Summeras alla förseningsminuter på alla tåg när de passerar mitt på Bron var tågen i snitt under mars månad från Sverige 3 minuter försenade och från Danmark 2,4 minuter försenade. Det är alltså små skillnader när vi nu lämnar vintern bakom oss.
  • Det går åt rätt håll. Punktligheten mot Danmark har ökat från 69 % till 75 % under perioden januari – mars. Hittills i april är utfallet ca 80 %. Punktligheten mot Sverige har ökat från 72 % till 88 % under perioden januari – mars. Hittills i april är utfallet ca 88 %.
  • Det går att klara det uppsatta målet. Såväl den 29 mars och 5 april var över 90 procent i rätt tid mot Danmark.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Det är framförallt två åtgärder som är viktiga:

1) Det finns sedan februari ett bemannat reservtåg (2 tågsätt) i Malmö som sätts i trafik vid försening som är större än 6 minuter när tåget anländer Lund. På så sätt undviker vi att Malmöpendlaren drabbas av förseningar från Blekinge och Halland.

2) Det andra är att de snabbare Öresundstågen prioriteras före pågatåg, så att de inte ska behöva bli ännu mer försenade av de långsammare pågatågen.

Ministern skriver i sitt brev att tågtrafiken borde brytas i Malmö eller Lund så att resenärer från norr får byta för att ta sig till Danmark. Men det är just mellan Malmö och Lund som tågen ofta förlorar tid. Det är här problemen är som störst, på grund av bristande kapacitet och att Citytunneln ännu inte är kopplad till Ystadbanan. Det sker flera åtgärder för att förbättra kapaciteten mellan Malmö och Lund, t.ex. 4 spår mellan Malmö och Arlöv. Ministerns förslag löser därmed inte grundproblemet. Dessutom bryter det mot tanken om ett enhetligt och sammanhållet system.

De åtgärder som genomförts och återstår att genomföra bedöms räcka för att nå målet om 90% punktlighet till 1 juni. Vi kommer på mötet presentera att det går bättre och utförda och planerade åtgärder för att nå bättre punktlighet. Resenären från Helsingborg, Älmhult eller Kristianstad ska inte behöva byta i Sverige för att ta sig till Kastrup eller Köpenhamn.


Media

Sydsvenskan


torsdag 3 mars 2011

Helt rätt med arbetskraftsinvandring och att gömda får rätt till skola och sjukvård

Regeringen och Miljöpartiet är överens om migrationspolitiken. Moderaterna har fått ge sig i flera viktiga frågor. Det betyder bland annat att barn till gömda får rätt att gå i skolan. Barnen kan inte hjälpa att familjen befinner sig i Sverige utan tillstånd. En annan viktig del är att gömda får rätt till sjukvård. I Skåne finns redan denna rätt eftersom vi har gått före lagen, se tidigare inlägg

Visst är det ett "politiskt bakslag för Sverigedemokraterna" Det blir inte minst tydligt med tanke på att regeringen tydliggör att friare regler för arbetskraftsinvandring står fast och förhoppningsvis också kommer att omfatta företagare.

Media

Tidigare inlägg

söndag 27 februari 2011

Visst kan Folkpartiet bli Sveriges nya företagarparti

Jag har blivit invald i en arbetsgrupp som ska utarbeta Folkpartiet Liberalernas politik när det gäller skatter och företagarfrågor. Goda villkor för företagande är viktigt därför att det ger jobb, men handlar för den enskilde företagaren om en frihetsfråga.

Jag hoppas kunna få gehör för några frågor:

1. Sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen med finansminister Anders Borg i spetsen fokuserar på att öka arbetsutbudet (att folk ska söka jobb) men inte tillräckligt på efterfrågan av arbetskraft (att det ska finnas några jobb att söka). Som jag har skrivit om tidigare är sänkta arbetsgivaravgifter inte den skatt som har störst effekt på jobben på kort sikt, men underlättar för företagare och ökar drivkraften att starta företag.

2. Förändring av turordningsreglerna i LAS
Som jag har skrivit tidigare behöver turordningsreglerna (sist in- först ut) reformeras. Forskningen är ganska entydig kring att turordningsregler har liten inverkan på arbetslöshetsnivån, men däremot påverkar sammansättningen av arbetslösa (jfr den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige med den låga dito i Danmark). Det är med andra ord "Bra för outsiders" på arbetsmarknaden.Media och andra bloggar

fredag 25 februari 2011

Danske trafikministern tänker fel

Danmarks transportminister Hans Chr. Schmidt har i ett brev till flera sydsvenska företrädare tydliggjort sitt missnöje med det sätt den svenska tågtrafiken över sundet fungerar idag och hotar med att stoppa den integrerade tågtrafiken i Öresundsområdet, se Sydsvenskan

Jag tror att en uppdelning av trafiken i en svensk och en dansk del är helt fel väg att gå. Öresundsbron och Citytunneln skapar fantastiska möjligheter för större pendlingsmöjligheter. De försvinner om man ska byta tåg i Malmö och signalerar till medborgarna att vi inte längre tror på en integrerad Öresundstågstrafik.

Det är inte särskilt konstruktivt att skylla på den ena eller andra sidan. Att det är ett komplext system råder ingen tvekan och problem finns på båda sidor, till exempel var förseningarna under delar av 2010 större från Danmark än från Sverige och tvärtom i slutet av året.

Redan idag sker dagliga avstämningar mellan den svenska och danska sidan för att öka punktligheten inom ramen för den handlingsplan som tagits fram gemensamt från svensk och dansk sida. Som resenär är jag inte särskilt bekänt av att veta var problemen kommer ifrån, utan vill att vi på svensk och dansk sida gör vårt bästa för att få till en bättre trafik.

onsdag 2 februari 2011

Avgiftsfri kollektivtrafik lockar inte över bilisterna

Idag presenterar Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly ett förslag om gratis kollektivtrafik i Skåne. Förslaget missar målet.

Forskningen visar att gratis kollektivtrafik inte lyckas locka nya resenärer, utan får bara de som redan åker kollektivt att åka mer. Exemplet Danmark här Slutsatsen i studien är att resandet i städer eller stadsområden ökar kraftigt men endast en liten del kommer från tidigare bilister (20-30 %). Resten är nya resor av dem som redan tidigare åker kollektivt samt tidigare gående och cyklister. Man konstaterar att eftersom enbart 2 av 10 bilar försvinner är åtgärden inte samhällsekonomisk lönsam.


För att locka fler bilresenärer måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv genom bättre och tillförliga tåg, fler avgångar och kortare restider men också genom förbättrad realtidsinformation vid perronger och hållplatser. Genom att göra kollektivtrafiken attraktiv får vi fler att välja bort bilen och får en positiv miljöeffekt.


Den som läser bloggen vet att jag arbetar för att fördubbla antalet resenärer i kollektivtrafiken till år 2020. Det kräver fortsatt stora satsningar, i Skåne i miljardklassen. Till skillnad från Lars Ohly har jag ingen egen sedelpress.
söndag 30 januari 2011

Glädjande att kollektivtrafiken i Skåne lockar fler resenärer

Idag höll jag i mitt första sammanträde som ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Stämningen var mycket god. Samtidigt presenterades nya siffror över resandestatistiken för 2010. Än en gång (för11e året i rad) är skånsk kollektivtrafik på uppåtgående. Trots två tuffa vintrar och försenad leverans av nya pågatåg ökar antalet resor med hela 6 procent till totalt 137 miljoner resor.

Resandet med stadsbuss (grön buss) ökar dramatiskt och regionbusstrafiken (gul buss) utvecklas fantastiskt i Helsingborg och Lund. Tyvärr minskar antalet tågresor över Öresundsbron. Gissningsvis är det kopplat till att arbetsmarknaden i Danmark inte är lika stark som tidigare. Men det är fortfarande 20 000 personer som pendlar över bron dagligen.

Det är mycket glädjande siffror för skånsk kollektivtrafik. Det visar på att många människor aktivt tar ställning för att kollektivtrafiken och att allt fler inser att det är bekvämt och enkelt att använda kollektivtrafiken. Målet är att antalet resenärer ska öka med nästan 10 procent under 2011, som en effekt av att restiderna blir kortare och avgångarna fler tack vare Citytunneln. Har den skånska kollektivtrafiken en resandeutveckling på 6 procent ett år med två tuffa vintrar och utan Citytunnel gör jag bedömningen att vi har goda möjligheter att vår målsättning. Det betyder i sin tur att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilen.

Media

Helsingborgs Dagblad, Kristianstadsbladet

Informationen till resenärer måste bli bättre

I dagens Sydsvenskan skriver jag om behovet av bättre information till resenärerna. Det har jag skrivit om tidigare på bloggen
Från artikeln:

"Den som har en smart mobil kan idag få den senaste trafikinformationen och följa det aktuella tåget. Men det är inte rimligt att man skall behöva ha en avancerad mobiltelefon för att få uppdaterad information. När man står på perrongen i Lund vill man veta om det försenade tåget lämnat Hässleholm. Den fördröjning som finns innan informationen når tavlorna på stationen är inte godtagbar. Därför kommer jag omgående att ta ett initiativ för att informationstavlorna på stationerna skall leverera den allra färskaste informationen och uppdateras i realtid."


tisdag 25 januari 2011

Medborgardialog stärker demokratin

Igår medverkade jag på en demokratidag om medborgardialog. Region Skåne har sedan några år tillbaka särskilda beredningar som arbetar med att föra medborgardialog. Fördelen är att politiker kan samtala samtidigt som partisjalarna lämnas hemma. Jag tror att en sådan dialog blir mer konstruktiv och det är enklare att få till stånd samtal när medborgarna inte pratar med en "parti-politiker" utan mer allmänt.

Jag har tidigare skrivit om behovet av att utveckla demokratin på temat " Dialog stärker demokratin" och på bloggen från möte i Trelleborg

"Alltför ofta har medborgardialogen ägt rum utifrån att politiker har en samhällelig penningpåse som skall delas ut till olika intressenter. Det politiska samtalet reduceras till en dialog mellan givare och mottagare. Istället borde vi försöka skapa en förutsättningslös dialog där politiker och medborgare är jämbördiga. Det är en politikerroll som är anpassad till den medvetne medborgarens krav och nya generationers förväntningar."

Kritiker menar att detta arbetssätt riskerar att sudda bort de ideologiska skiljelinjerna och att ansvarsutkrävande kan försvåras.

Men intrycket är att uppsökande aktiviteter och en förutsättningslös dialog inte begränsar medborgarnas benägenhet att vilja rösta utifrån ideologiska utgångspunkter på valdagen. Det är min övertygelse att en ökad medborgardialog leder till ett ökat förtroende för demokratin som helhet, vilket i sin tur ökar viljan att använda sin rösträtt.


fredag 21 januari 2011

Pinsamt att resenärer luras av felaktig information

Idag har jag träffat företrädare för Öresundstrafiken. Vi diskuterade bland annat frågan om bristande information i allmänhet och info-systemen på Malmö C i synnerhet. Artikeln "Motsägande besked lurar resenärer" beskriver träffande hur det automatiska systemet (gerda) ropar ut tåg som är inställda och inte kan hålla ihop systemet när förseningarna är många.

Jag har tidigare, på bloggen och i andra sammanhang, uttryckt frustration över den bristande informationen. Se även dagens Skånska Dagbladet med anledning av "nytt rekord i resegaranti"

Hur ska då problemen hanteras? Ett första steg är givetvis att på ett bättre sätt använda den nya tekniken så att människor utan Smartphone kan se aktuell tåginformation. Informationen finns bevisligen tillgänglig, den som har installerat applikationer som te.x. Tåglägen vet att så är fallet. Nästa steg är att samma information finns tillgänglig på perronger och bland tågpersonal (exempelvis genom att de utrustas med en smartphone).

Jag är helt övertygad om att Trafikverket gör sitt bästa för att hantera situationen. Men det är pinsamt att vi 2011 inte har bättre utvecklade system.

torsdag 13 januari 2011

Att vi kan spela på tågförseningar visar på behovet av en HH-förbindelse

Nu går det spela på SJ:s tågförseningar rapporterar SvD. Det är inte så konstigt med tanke på att ny statistik från Trafikverket visar att nästan ett av tre (28 procent) persontåg var försenat i december. Lite tragikomiskt är det allt.

Samtidigt meddelar regeringarna i Sverige och Danmark att de tänker ha en hearing om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, se SvD och Sydsvenskan. Det är mycket glädjande och visar på att de argument som framfördes i en rapport av IBU Öresund härförleden har bäring.

Vi måste kunna prata om två saker samtidigt, dels det kortsiktiga behovet av att få till en mer tillförlitlig kollektivtrafik (underhåll) och behovet av nya infrastruktursatsningar. I Öresund är möjligheterna till en fördjupad integration och mer hållbara transporter intimt kopplade med att det blir en HH-förbindelse.

onsdag 12 januari 2011

Utmaningar för kollektivtrafiken i Skåne


Som ny ordförande i kollektivtrafiknämnden i Skåne har jag direkt kastats in i frågan om problemet med tågtrafiken. Att intresset är stort och tongångarna höga visar att många använder kollektivtrafiken. Jag är djupt bekymrad över inställda avgångar och att tågen inte går i tid. Jag tror att de flesta resenärer kan leva med att det är svårt att komma fram med tågen när det är snö (det är ju svårt att cykla och köra bil också). Men den bristande information kan jag som resenär inte leva med. Jag har själv under de senaste veckorna sprungit mellan perronger när det funnits oklarheter från vilket spår tåget egentligen avgår. Sedan i måndags flyter stora delar av trafiken mycket bättre och med normal tidtabell, med undantag för Öresundstrafiken Malmö-Köpenhamn. Det beror på att var femte Öresundståg är på reparation, se Sydsvenskan

Det är i detta läge inte särskilt konstruktivt att leta syndabockar. Men har då ingenting gjorts de senaste åren? Visst har det gjort det. Inom ramen för det som kallas Kraftsamling Öresund har närmare en halv miljard kronor satsas för att få bättre punktlighet, se Kristianstadsbladet här och här Det är enkelt att konstatera att det inte har varit tillräckliga satsningar och haft de positiva effekter som förväntades. Jag är rädd att kollektivtrafiken i Skåne får sig en törn som kommer att kräva hårt arbete innan förtroendet är återställt, se här

När det gäller den bristande informationen är nästa steg att precis som man kan följa trafiken i realtid i sin smartphone ska man kunna göra det på perrongen. Då vet man när det försenade tåget har lämnat stationen och behöver inte stå på perrongen och vänta. Det är ett politiskt initiativ som jag kommer att ta inom kort.

Tidigare inlägg

Media