lördag 26 december 2009

Vad tycker svenskar egentligen om invandring?
Från Bergh lånar jag följande diagram, som i sin tur är från statsvetaren Marie Demker. Idag presenteras en Sifo-undersökning om svenskars inställning till invandring som är intressant och som ligger i linje med forskningsrapporter.

"En majoritet av svenskarna (56 procent) svarar ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. Däremot ansåg 30 procent att invandringen varit negativ och 14 procent var tveksamma eller svarade att de inte visste."

integrationsbloggen relateras till en internationell undersökning som belyser inställningen till invandring i Europa och Nordamerika. Slutsatsen är att "den ekonomiska krisen har haft liten effekt på attityderna till invandring och i alla länder är stödet för permanent invandring större än för temporär arbetskraftsinvandring".

Media
Svd Sydsvenskan

torsdag 17 december 2009

Visst är chefen viktig för integrationen!

"Sådan chef, sådan anställd" är rubriken på en rapport från IFAU. Att chefens bakgrund styr rekryteringen är föga förvånande. Men forskningsresultaten har tydliga implikationer för hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden.

Resultat: "Det visar sig att chefer med invandrarbakgrund i större utsträckning anställer personer med invandrarbakgrund än vad svenskfödda chefer gör. Det märks mest på de minsta arbetsplatserna och bland egenföretagarna. Sambandet är starkare i privat än i offentlig sektor, men finns i alla branscher."

Eva Mörk på Ekonomistas drar följande, mycket rimliga, slutsatser: ”För att lyckas med integrationen av invandrare på arbetsmarknaden kan det alltså vara ide att börja i toppen och med hjälp av lämpliga politikåtgärder underlätta för invandrade att nå högre positioner i företagen och även stimulera egenföretagande bland invandrare.”


Tidigare inlägg på samma tema:

Region Skåne startar försök med anonyma ansökningar

Jimmy Åkesson har också ett ansvar

onsdag 16 december 2009

Planka.nu är ett hot mot kollektivtrafiken!

Igår manifesterade organisationen planka.nu på södervärn i Malmö genom att uppmana resenärer att lämna över sin bussbiljett till en annan resenär. Organisationen planka.nu menar att det är en politisk handling, en avgiftsstrejk, att planka. Organisationen är nystartad i Skåne och finns sedan tidigare i Stockholm och Göteborg. Där betalar Plankas medlemmar en slags försäkring som gör att organisationen betalar böterna för den som åker fast.

Att planka är ett moraliskt och förkastligt beteende. I förlängningen utgör det ett hot mot kollektivtrafiken i Skåne eftersom biljettintäkterna är en förutsättning för att vi ska ha täta avgångar och hög standard på bussar och tåg. Organisationen planka.nu åker snålskjuts på de lydiga medborgare som betalar och gör rätt för sig.

Kollektivtrafiken är viktig för att vi ska klara de stora klimatutmaningar som vi står inför. I framtiden vill vi att kollektivtrafiken ska fördubbla antalet resenärer. Det kräver stora investeringar i kollektivtrafiken. Därför har Region Skåne exempelvis köpt in 49 nya pågatåg för 2,2 miljarder kronor. Både skattemedel och avgifter betalar för framtidens kollektivtrafik. Om skåningar plankar faller kollektivtrafiken. Jag vill att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och jag inser att det därför måste vara möjligt för de med mindre medel att använda den. Därför har vi infört en studentrabatt, se
här och här

Media
Sydnytt

Skatten på biogas försvinner: Ett steg i rätt riktning.


Igår förelog Finansdepartementet att biogas ska befrias från skatt, se här. Det är positivit att regeringen är beredd att satsa ordentligt för att stimulera klimatsmarta lösningar. Att skattebefria biogasen är ett utmärkt sätt att öka produktionen och konsumtionen av denna miljövänliga energikälla. Förslaget har stor betydelse för Skåne där biogasproduktionen är den mest framträdande i landet, se tidigare inlägg här


Förslaget från Finansdepartementet kommer mycket lämpligt. Igår fattade regionstyrelsen beslut om att göra en omfattande utredning av förutsättningarna för ett finmaskigt nätverk för leverans av biogas i Skåne. Genom att öka tillgängligheten av biogas hoppas vi samtidigt öka konsumtionen av detta miljövänliga bränsle,

måndag 14 december 2009

Tack för stöd i Folkpartiets provval

Jag fick ett överväldigande stöd i Folkpartiets provval till regionvalet. Jag hamnade på första plats. Se resultaten här Jag vill rikta ett stort tack till de som röstat på mig i provvalet. Listan fastställs på ett medlemsmöte i februari.

lördag 12 december 2009

Biogasuniversitet till Skåne?

Bilden är hämtad från Biogas Syds hemsida Biogas Syd är ett samverkansorgan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Idag skriver jag i Kristianstadsbladet om att det bör startas en högskoleutbildning för biogas i Skåne, se här och här Jag har tidigare skrivit om att Skåne har unika möjligheter att bli ett ledande centrum för forskning och utveckling inom biogas, se här och här

Nästa naturliga steg är att involvera regionens universitet och högskolor för att ta reda på hur framställningen och användandet av biogasen kan utvecklas. En högskoleutbildning som utbildar personal inom biogasteknologi bör därför startas på någon av våra skånska högskolor. På så vis får industrin tillgång till kompetent personal, till exempel när det gäller processoperatörer.

Imorgon medverkar jag på ett seminarium i Köpenhamn om hur användandet av biogas kan minska klimatpåverkan. Med aktiviteterna under toppmötet vill vi visa att:
  • Tekniken kring biogas redan finns. Det är bara att sätta igång arbetet.
  • Politiken måste visa vägen. Genom att ställa krav på Skånetrafiken och andra verksamheter i Region Skåne att bli fossilfria skapas en inhemsk efterfrågan som lägger grunden för en utveckling av biogasbranschen.

fredag 11 december 2009

Ingångna avtal ska hållas: även för sjuksköterskor

Kommuner och landsting kommer inte att säga upp vårdavtalet med vårdförbundet. Det betyder att sjuksköterskor kan räkna med att de får den löneökning de har förhandlat sig till sedan tidigare, se Sydsvenskan här och Svenska Dagbladet här

Jag är mycket glad över att arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tänkt om efter att de tidigare aviserade att de ville riva upp gällande avtal. Motivet till att bryta avtalet var den globala finanskrisen som påverkat skatteintäkterna för kommuner och landsting.

Men samtidigt tror jag att det hade fått mycket negativa konsekvenser på längre sikt om avtalet hade brutits. Vilken sjuksköterska vill jobba för kommuner eller landsting om man inte kan lita på att de håller ingångna avtal? Lönerna i offentlig sektor kan inte släpa efter om vi vill att människor ska välja vården som arbetsplats i framtiden. Det handlar om att ge frihet under ansvar, att se till att beslutsvägarna kortas, men också att ge ordentligt betalt. Inte minst till dem som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska. Det ska löna sig att arbeta. Och det ska löna sig att utbilda sig.

torsdag 10 december 2009

Om livstestamente i Ekot


Idag medverkar jag i Ekot om vårt beslut att möjliggöra livstestamente i journalen, se här

Livstestamente handlar om individens önskemål när man närmar sig döden. Det kan exempelvis handla uppgifter om anhöriga som ska kallas in vid livshotande tillstånd, personers inställning till organdonationer eller inställningen till livsuppehållande behandling med konstgjorda medel. Se tidigare inlägg här och här

Idag hanterar många människor det här genom att de har upprättat ett sk livstestamente, som de bär med sig i sin plånbok. I ett framtida system med en patient - en journal vore det möjligt att föra in denna information i journalen. Den stora förändringen är att sjukvården får ett bättre stöd för att få veta medborgarens inställning till vård i vissa tänkbara situationer. Och det är på tiden. När det kommer till svåra frågor som inställningen till organdonation eller livsuppehållande åtgärder så finns det bara en expert, och det är patienten själv. Se artikel i Sydsvenskan här

Det är viktigt att framhålla att det handlar om önskemål och att livstestamentet inte har juridisk giltighet. Det är alltså inte tal om att försöka införa aktiv dödshjälp bakvägen. Men det stärker individens inflytande över hur vården i livets slutskede ska se ut.

onsdag 9 december 2009

Egenansvaret får inte glömmas bort i klimatdebatten


Årets pristagare i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Elinor Ostrom, uttalar sig idag med anledning av det pågående Köpenhamnsmötet.

"Det finns en risk att den stora fokuseringen på vad USA och Kina måste åstadkomma gör att de mindre och lika nödvändiga initiativen för en bättre miljö glöms bort." se länk här

Jag är beredd att hålla med. De globala överenskommelserna är helt nödvändiga för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Men det går att göra saker lokalt/regionalt och som enskild individ. Det ligger dessutom helt i linje med min övertygelse att vi som medborgare har både rättigheter och skyldigheter. Vi har möjligheten att rösta fram politiker som tar modiga, framtidsinriktade beslut, men vi måste också agera i vardagen.

Lever jag då själv som jag lär? Både Ja och Nej!

Som förtroendevald har jag varit med och driva på beslutet att Region Skåne ska vara fossilfritt 2020. Exempelvis kommer Skånetrafikens bussar kommer att vara gasdrivna istället för bensinberoende. Vi gör viktiga insatser när det gäller satsningar på förnyelsebar energi och bränslen, se tidigare inlägg om biogas här
Som privatperson kan jag göra mer. Här är några val jag gör idag, hör gärna av er med förslag på fler vardagstips.

  • Jag har radikalt minskat min konsumtion av nötkött, till förmån för fisk.
  • Jag använder nästan aldrig bil för korta resor inom Lund och åker ofta kollektivt om jag ska till och från Malmö. När jag väl kör bil kör jag en hybridbil, som har mycket mindre klimatpåverkan. (Innan jag blev regionråd var jag med i en bilpool, det kan jag verkligen rekommendera).

måndag 7 december 2009

ESS- hur skapar vi ett nytt Silicon Valley?


En vetenskapskorridor ska skapas mellan Lund, Köpenhamn och Hamburg. Detta skriver Sydsvenskan om idag, se här Det handlar om att dra största möjliga nytta av forskningsanläggningarna Max Lab IV och ESS. Sedan tidigare finns planer på att skapa ett IDEON ESS, riktat mot framtida företag med koppling till ESS. På samma sätt som IDEON idag har stark koppling till Ericson.
I fredags medverkade jag vid ett seminarium om ESS anordnat av Hjärntrusten Nyligen beslutade Regionala Tillväxtnämnden om medel till olika insatser med syfte att dra största möjliga nytta av de kommande forskningsanläggningarna. Insatserna görs tillsammans med kommuner och andra aktörer. Det handlar om följande insatser:

  • Utveckla destination Lund NE. Under bygget av anläggningarna kommer vi att försöka göra området till ett besöksmål riktat till skolklasser och medborgare för att skapa ett intresse kring forskning och teknik. Det är viktigt i tider när de tekniska utbildningarna har svårt att attrahera ungdomar.
  • Kartläggning av internationella skolor. Forskare från andra länder ska kunna lita på att det finns bra lösningar för deras barn.
  • Skapa en mottagarorganisation för de som kommer hit. Det handlar om aktiviteter som gör det enkelt att komma in i samhället och som bidrar till att människor vill stanna i Skåne/Sverige och/eller får en positiv bild av Öresundsregionen.
  • Infrastruktur kopplat till ESS/MAX IV. Vilken infrastruktur är nödvändig för att vi ska kunna dra nytta av anläggningarna? Det handlar om spårvagnstrafik i Lund för att hantera trafiksituationen lokalt. Det handlar om att säkerställa Kastrups framtid, så att det finns en närhet till en internationell flygplats. Men det kan naturligtvis finnas andra infrastruktursatsningar som är nödvändiga.
För att vi ska dra nytta av ESS handlar det inte enbart om rätt insatser när det forskning och utveckling. Målet är att skapa ett Silicon Valley på materialforskningsområdet.


Media

söndag 6 december 2009

Arbetskraftsinvandring stärker arbetsmarknaden


Den 15e december 2008 ändrades reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige i en mer liberal riktning. Det är inte längre arbetsförmedlingen som i varje enskilt fall bedömer om arbetskraften redan finns tillgänglig, utan arbetsgivaren kan själv göra den bedömningen.

Tidigare var det i praktiken omöjligt att få arbetstillstånd för medborgare utanför EU. Men de nya reglerna har ändrat på detta.

I Skåne omfattar arbetskraftsinvandringen 700 personer jan-okt 2009. Det måste betraktas som en framgång. Omkring 1 av 4 är högskoleutbildade arkitekter, ingenjörer eller ekonomer. Det är alltså inte enbart utländska bärplockare som en del kritiker har anfört. 700 arbeten som annars inte skulle blivit utförda har genom den nya lagen blivit möjliga.

Enligt den nya lagstiftningen har asylsökande som arbetat under minst sex månader, och anställningskontraktet varar ytterligare tolv månader, rätt att söka arbetstillstånd även om asylansökan avslås. Men tyvärr finns det praktiska hinder som försvårar för de som vill arbeta i Sverige, se artikeln de tvingas till passivitet

Asylsökande som har arbete kan inte erhålla arbetstillstånd, eftersom de i avsaknad av pass/ID-handling inte kan få ut någon lön.

"När de söker arbetstillstånd saknas löneutbetalningar som bevisar att de har jobbat. De blir alltså bankerna som stoppar deras chans att stanna i Sverige, inte Migrationsverket. Detta moment 22 att man har rätt att jobba men inte kan få sin lön utbetald, får svåra mänskliga konsekvenser"


Media och bloggar

lördag 5 december 2009

Rädsla för minareter eller dåligt självförtroende?


Journalisten Dilsa Demirbag-Sten skriver idag på brännpunkt om minaretsförbudet i Schweiz.

"Vi hade aldrig fått bygga kyrkor i muslimska länder" är ett argument som jag ofta hört sista tiden av de som förespråkar ett minaretsförbud (eller förbud mot byggandet av moskéer). Men är det verkligen rimligt att vi ska införa restriktioner i religionsfriheten bara för att andra länder inte accepterar andra religioner.

Eller som Dilsa Demirbag-Sten uttrycker det:

"Det är genant för Schweiz att inspireras av de många diktaturer där intolerant islamism fordrar att kristna och andra icke-muslimer måste vara osynliga i utövandet av sin tro."

Ganska många har tolkat utfallet i den Schweiziska folkomröstningen som ett uttryck för att västeuropeiska länder letar efter sin kultur och sin nationella identitet. I Frankrike utlyste ministern "för invandring och nationell identitet" en kampanj där fransmännen uppmanas fundera över vad som utgör den franska folksjälen. Jag vänder mig inte emot de som vill lyfta fram sin egen kultur. Jag tror att det är enklare att acceptera andra kulturer om man känner stark tillhörighet till en egen kultur. Problemet uppkommer den dagen man gör anspråk på att vilja göra den till "majoritetskulturen", som andra ska anpassa sig till. Låt oss skilja på kultur och mänskliga rättigheter. Eller när man gör anspråk på att mänskliga rättigheter ska ges till kollektiv och/eller religioner och inte till individer.
Forskaren Pernilla Ouis skriver träffande om detta i dagens Sydsvenskan (tyvärr inte på nätet):

"Islamister å sin sida, har anammat de mänskliga rättigheterna till den grad att det ibland kan verka som att de anser att även Gud och Muhammed ska kunna åtnjuta dessa rättigheter. De vill ha en gränslös religionsfrihet, samtidigt som de pläderar för att yttrandefriheten ska begränsas när det gäller kränkningar av religionen."
Konklusion: Värna individers rätt att utöva sin religion, men låt inte individer begränsa yttrandefriheten i religionens namn. Alla människor ska omfattas av friheter (yttrandefrihet) och har en skyldighet att låta andra omfattas av dessa rättigheter.

tisdag 1 december 2009

Äntligen lyssnar socialstyrelsen på kritiken: Alla får bli blodgivare


Idag beslutade socialstyrelsen att homosexuella män ska kunna ge blod på samma grunder som alla andra, se här och här Det ger fler möjlighet att bidra till att sjukvården kan ge blod till de som behöver, se tidigare inlägg på bloggen här

Idag har alla män som någon gång haft sex med en annan man ett permanent förbud att ge blod. Det är orimligt. Därför är dagens beslut mycket välkommet. Det ska vara riskbeteende som ska vara hindrande för att få lämna blod, inte sexuell läggning.

Äntligen lyssnar socialstyrelsen på kritiken från oss som menar att dagens regelverk är uttryck för en fördomsfull syn.

Media

Ska skattebetalarna hjälpa SAAB?


SAAB är på allas läppar idag. Företagets framtid kan beslutas idag. En svensk delegation är på plats i Detroit, se DN här

För några dagar sedan lyssnade jag på en mycket märklig debatt i radion. Socialdemokraten var kritisk till regeringens "passiva" agerande. Frågan vad han ville göra annorlunda besvarades med tystnad. För inte ska väl skattebetalarnas pengar användas till att hjälpa ett olönsamt bilföretag? Jag undrar fortfarande vad Mona Sahlin svarar på den frågan.

Jag hoppas verkligen att General Motors hittar en köpare till SAAB. På så sätt kan jobb säkerställas och företaget ställa om så att de kan generera vinst, för omväxlingens skull.


Media