söndag 30 januari 2011

Glädjande att kollektivtrafiken i Skåne lockar fler resenärer

Idag höll jag i mitt första sammanträde som ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Stämningen var mycket god. Samtidigt presenterades nya siffror över resandestatistiken för 2010. Än en gång (för11e året i rad) är skånsk kollektivtrafik på uppåtgående. Trots två tuffa vintrar och försenad leverans av nya pågatåg ökar antalet resor med hela 6 procent till totalt 137 miljoner resor.

Resandet med stadsbuss (grön buss) ökar dramatiskt och regionbusstrafiken (gul buss) utvecklas fantastiskt i Helsingborg och Lund. Tyvärr minskar antalet tågresor över Öresundsbron. Gissningsvis är det kopplat till att arbetsmarknaden i Danmark inte är lika stark som tidigare. Men det är fortfarande 20 000 personer som pendlar över bron dagligen.

Det är mycket glädjande siffror för skånsk kollektivtrafik. Det visar på att många människor aktivt tar ställning för att kollektivtrafiken och att allt fler inser att det är bekvämt och enkelt att använda kollektivtrafiken. Målet är att antalet resenärer ska öka med nästan 10 procent under 2011, som en effekt av att restiderna blir kortare och avgångarna fler tack vare Citytunneln. Har den skånska kollektivtrafiken en resandeutveckling på 6 procent ett år med två tuffa vintrar och utan Citytunnel gör jag bedömningen att vi har goda möjligheter att vår målsättning. Det betyder i sin tur att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilen.

Media

Helsingborgs Dagblad, Kristianstadsbladet

Informationen till resenärer måste bli bättre

I dagens Sydsvenskan skriver jag om behovet av bättre information till resenärerna. Det har jag skrivit om tidigare på bloggen
Från artikeln:

"Den som har en smart mobil kan idag få den senaste trafikinformationen och följa det aktuella tåget. Men det är inte rimligt att man skall behöva ha en avancerad mobiltelefon för att få uppdaterad information. När man står på perrongen i Lund vill man veta om det försenade tåget lämnat Hässleholm. Den fördröjning som finns innan informationen når tavlorna på stationen är inte godtagbar. Därför kommer jag omgående att ta ett initiativ för att informationstavlorna på stationerna skall leverera den allra färskaste informationen och uppdateras i realtid."


tisdag 25 januari 2011

Medborgardialog stärker demokratin

Igår medverkade jag på en demokratidag om medborgardialog. Region Skåne har sedan några år tillbaka särskilda beredningar som arbetar med att föra medborgardialog. Fördelen är att politiker kan samtala samtidigt som partisjalarna lämnas hemma. Jag tror att en sådan dialog blir mer konstruktiv och det är enklare att få till stånd samtal när medborgarna inte pratar med en "parti-politiker" utan mer allmänt.

Jag har tidigare skrivit om behovet av att utveckla demokratin på temat " Dialog stärker demokratin" och på bloggen från möte i Trelleborg

"Alltför ofta har medborgardialogen ägt rum utifrån att politiker har en samhällelig penningpåse som skall delas ut till olika intressenter. Det politiska samtalet reduceras till en dialog mellan givare och mottagare. Istället borde vi försöka skapa en förutsättningslös dialog där politiker och medborgare är jämbördiga. Det är en politikerroll som är anpassad till den medvetne medborgarens krav och nya generationers förväntningar."

Kritiker menar att detta arbetssätt riskerar att sudda bort de ideologiska skiljelinjerna och att ansvarsutkrävande kan försvåras.

Men intrycket är att uppsökande aktiviteter och en förutsättningslös dialog inte begränsar medborgarnas benägenhet att vilja rösta utifrån ideologiska utgångspunkter på valdagen. Det är min övertygelse att en ökad medborgardialog leder till ett ökat förtroende för demokratin som helhet, vilket i sin tur ökar viljan att använda sin rösträtt.


fredag 21 januari 2011

Pinsamt att resenärer luras av felaktig information

Idag har jag träffat företrädare för Öresundstrafiken. Vi diskuterade bland annat frågan om bristande information i allmänhet och info-systemen på Malmö C i synnerhet. Artikeln "Motsägande besked lurar resenärer" beskriver träffande hur det automatiska systemet (gerda) ropar ut tåg som är inställda och inte kan hålla ihop systemet när förseningarna är många.

Jag har tidigare, på bloggen och i andra sammanhang, uttryckt frustration över den bristande informationen. Se även dagens Skånska Dagbladet med anledning av "nytt rekord i resegaranti"

Hur ska då problemen hanteras? Ett första steg är givetvis att på ett bättre sätt använda den nya tekniken så att människor utan Smartphone kan se aktuell tåginformation. Informationen finns bevisligen tillgänglig, den som har installerat applikationer som te.x. Tåglägen vet att så är fallet. Nästa steg är att samma information finns tillgänglig på perronger och bland tågpersonal (exempelvis genom att de utrustas med en smartphone).

Jag är helt övertygad om att Trafikverket gör sitt bästa för att hantera situationen. Men det är pinsamt att vi 2011 inte har bättre utvecklade system.

torsdag 13 januari 2011

Att vi kan spela på tågförseningar visar på behovet av en HH-förbindelse

Nu går det spela på SJ:s tågförseningar rapporterar SvD. Det är inte så konstigt med tanke på att ny statistik från Trafikverket visar att nästan ett av tre (28 procent) persontåg var försenat i december. Lite tragikomiskt är det allt.

Samtidigt meddelar regeringarna i Sverige och Danmark att de tänker ha en hearing om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, se SvD och Sydsvenskan. Det är mycket glädjande och visar på att de argument som framfördes i en rapport av IBU Öresund härförleden har bäring.

Vi måste kunna prata om två saker samtidigt, dels det kortsiktiga behovet av att få till en mer tillförlitlig kollektivtrafik (underhåll) och behovet av nya infrastruktursatsningar. I Öresund är möjligheterna till en fördjupad integration och mer hållbara transporter intimt kopplade med att det blir en HH-förbindelse.

onsdag 12 januari 2011

Utmaningar för kollektivtrafiken i Skåne


Som ny ordförande i kollektivtrafiknämnden i Skåne har jag direkt kastats in i frågan om problemet med tågtrafiken. Att intresset är stort och tongångarna höga visar att många använder kollektivtrafiken. Jag är djupt bekymrad över inställda avgångar och att tågen inte går i tid. Jag tror att de flesta resenärer kan leva med att det är svårt att komma fram med tågen när det är snö (det är ju svårt att cykla och köra bil också). Men den bristande information kan jag som resenär inte leva med. Jag har själv under de senaste veckorna sprungit mellan perronger när det funnits oklarheter från vilket spår tåget egentligen avgår. Sedan i måndags flyter stora delar av trafiken mycket bättre och med normal tidtabell, med undantag för Öresundstrafiken Malmö-Köpenhamn. Det beror på att var femte Öresundståg är på reparation, se Sydsvenskan

Det är i detta läge inte särskilt konstruktivt att leta syndabockar. Men har då ingenting gjorts de senaste åren? Visst har det gjort det. Inom ramen för det som kallas Kraftsamling Öresund har närmare en halv miljard kronor satsas för att få bättre punktlighet, se Kristianstadsbladet här och här Det är enkelt att konstatera att det inte har varit tillräckliga satsningar och haft de positiva effekter som förväntades. Jag är rädd att kollektivtrafiken i Skåne får sig en törn som kommer att kräva hårt arbete innan förtroendet är återställt, se här

När det gäller den bristande informationen är nästa steg att precis som man kan följa trafiken i realtid i sin smartphone ska man kunna göra det på perrongen. Då vet man när det försenade tåget har lämnat stationen och behöver inte stå på perrongen och vänta. Det är ett politiskt initiativ som jag kommer att ta inom kort.

Tidigare inlägg

Media

måndag 10 januari 2011

Mer samarbete i Öresund ökar integrationen


Sedan Öresundsbron invigdes har integrationen i Öresund varit fantastisk. Men utvecklingen går åt fel håll i meningen att färre börjar ett nytt jobb i Danmark, se Sydsvenskan

År 2008 började knappt 6.000 nya svenskar arbeta i Danmark, men den ekonomiska krisen ledde till att motsvarande antal för 2009 bara blev cirka 3.000. Även om nedgången planat ut har den alltså fortsatt under 2010, visar siffror från Skat Øresund. Utvecklingen förklaras givetvis till stor del av konjunkturen; det skapas helt enkelt inte tillräckligt mycket nya jobb i Danmark. Det visar sig också genom att resandet över Öresundsbron, till skillnad från all övrig kollektivtrafik, minskar under 2010. Att Köpenhamn har stora utmaningar framgår inte minst av OECD:s studie över tillståndet i nordens största stad.

Några reflektioner:
  • Utvecklingen visar tydligt hur fel höjda biljettpriser på Öresundsbron hade varit när resandet över bron minskar, se tidigare inlägg här. Det var med andra ord en väldig tur att det inte fanns någon majoritet i Sveriges riksdag för förslaget att inför passage-avgifter på Öresundsbron.
  • När den tidigare marknadsdrivna integrationen (fler jobb och högre löner i Danmark och lägre priser i Sverige) gör ett hack är behovet av politiska insatser större. En område är infrastruktur där det helt klart är tillfälle för att Sverige och Danmark bör planera för infrastruktur tillsammans

Media

Tidigare inlägg

söndag 9 januari 2011

Eurabia-anhängarna har fel

Sydsvenskans Niclas Orrenius reportage om i trakasserier av en muslimsk kvinna i Tomelilla berör mig på djupet. I artikeln hänvisas också till sverigedemokraten Kent Ekeroth, som sitter i Sveriges riksdag och som driver tesen att "muslimer kommer att bli så många att svenskarna hamnar i minoritet".

Tankegången är att de låga födelsetalen i många Västeuropeiska länder, något som jag skrivit om på bloggen tidigare , gör att befolkningens sammansättning ändras på grund av högre födelsetal. Som om det vore problem att det föddes barn. Det är naturligtvis välkommet att det föds barn i Sverige och Europa, oavsett om föräldrarna kommer från andra eller inte. Som liberal gör jag inte skillnad på människor.

Men hur är det egentligen med argumentet att "invandrarna föder fler barn" och grunden för "Eurabia"-förespråkarna. Demografen Gunnar Andersson på Stockholms Universitet har i flera studier tittat på fertilitetsmönster bland invandrare, bland annat i en studie i International Migration Review (2004) och Demographic Research (2007), se här. Man visar att det finns invandrargrupper som har högre födelsetal än svenskfödda, men även det motsatta förhållandet. En viktig slutsats är att utrikes födda, liksom svenskfödda, anpassar sitt barnafödande till utformningen av den svenska välfärdsstaten. Det här tyder på att problemet i Sverige inte är att invandrarna föder "för många barn", utan för få.