onsdag 29 juli 2009

Infekterad debatt om manlig omskärelse

Jag har fått en hel del reaktioner på att Region Skåne tagit beslut om att det ska utföras manlig omskärelse (på icke-medicinsk grund). Jag har full förståelse för att människor reagerar. En människas rätt till sitt liv och sin kropp (även som barn) är en viktig liberal hörnsten. Men det är även religionsfriheten. Två liberala principer står emot varandra.

Men. Och detta men är viktigt. Det är inte dessa principer som vi har vägt emellan när vi tagit beslutet om att man ska utföra manlig omskärelse. Ty det beslutet (och den debatten) är taget i Sveriges riksdag. Staten vill lagstifta om att landsting/regioner ska vara skyldiga att erbjuda manlig omskärelse, för att säkerställa att det sker på rätt sätt (under det offentligas kontroll).

Organisationen "Sveriges kommuner och landsting" (SKL) rekommenderar Region Skåne att göra det, för att undvika lagstiftning på området.

Hade jag suttit i Sveriges Riksdag hade jag haft stora invändningar mot en lagstiftning eftersom jag tycker att principen om rätten till sin kropp väger väldigt tungt. Men det är under föutsättning att det inte är medicinskt motiverat att göra det, vilket ansedda New England Journal of Medicine gör enligt
DN:

”Manlig omskärelse reducerar risken för flertalet sexuellt överförbara sjukdomar för båda könen, och dessa fördelar bör styra den allmänna hälsovårdspolitiken i fråga om omskärelse av nyfödda, tonåringar och vuxna.”

Så vem vet? Om en tio år kanske omskärelse blir en del av det förebyggande arbetet?

Andra bloggar
Nonicoclolasos, Esbati Betner

fredag 24 juli 2009

Debut som blodgivare, men varför diskrimineras vissa?

Idag debuterade jag som blodgivare. Personalen på blodcentralen i Lund var mycket trevliga och professionella. Sjukvården är helt beroende av att det finns människor som ger blod. Som patient kan jag vara helt beroende av att andra blir blodgivare. Som medborgare är jag mån att sjukvården fungerar och har därför starka skäl att själv ge blod. 

På plats fyller man i ett formulär om hälsostatus, utlandsvistelse, och sexuella relationer. Frågan "har du som man haft sex med en annan man under de senaste 6 månaderna" fick mig att reagera. Ty en annan fråga var om jag hade haft sex med flera personer under de senaste 3 månaderna. Varför denna skillnad? 

För några år sedan (december 2007) fattade Socialstyrelsens ett inriktningsbeslut när det gäller blodgivning för män som har haft sex med män. Den nya inriktningen innebär att det för män som har haft sex med män blir möjligt att lämna blod efter en karenstid på sex månader efter ett sexuellt risktagande. Socialstyrelsen menar att det i så fall är sexuellt riskbeteende och inte sexuell läggning eller grupptillhörighet som ska vara styrande för riskbedömningen. Det är ett steg i rätt riktning. 

Men det finns fortfarande skillnader. Karenstiden är sex månader för män som har haft sex med män medan den är tre månader för heterosexuella. Enligt den nya inriktningen gäller karenstiden för män som har haft sex med män oavsett om dessa lever i fasta relationer eller inte. Riskbeteendet är att ha många partners, inte om sexuell läggning. Det rimliga vore givetvis att plocka bort frågan på formuläret som gäller män som har haft sex med män.  

Socialstyrelsens hållning blir ännu märkligare i ljuset av att det rådet blodbrist under vissa perioder, inte minst under sommaren då människor är på semester.  

måndag 20 juli 2009

Subventionerad vård till gömda flyktingar- förslag till Fp:s landsmöte


Tillsammans med min regionrådskollega Gilbert Tribo har jag skrivit en motion till Folkpartiets landsmöte där vi vill att akut och annan nödvändig vård ska ges till alla som vistas i Sverige oavsett betalningsförmåga.
Det har vi redan infört i Region Skåne, men tyvärr är Skåne ett undantag när det gäller synen på gömda flyktingar och sjukvård.  Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Men gömda flyktingar, barn undantagna, omfattas inte av någon statlig ersättning utan är istället tvingade att betala vården med egna pengar. Det kan betyda att en papperslös som senare erhåller uppehållstillstånd får börja sin tid i Sverige med stora skulder. 

Det nuvarande systemet strider mot viktiga humanitära principer och ställer samtidigt sjukvårdspersonalen inför svåra etiska dilemman. Ska en sjuksyster – som är utbildad för att ge bästa möjliga vård – behöva ta på sig rollen som kreditbedömare och avgöra om en person har tillräckligt med pengar för att få hjälp?  

Motionen kommer att behandlas vid Folkpartiet liberalernas landsmöte 19-22 november i Växjö och har redan bifallits av partiets länsförbund Skåne.


Media

måndag 6 juli 2009

Stärk meddelarfriheten i privata vårdföretag


Idag skriver undertecknad tillsammans med Birgitta Rydberg på SvD brännpunkt om behovet av att stärka meddelarskyddet i privata vårdföretag. 

"Som liberaler vill vi att patienter får välja vårdgivare, personal byta arbetsgivare, och vården utvecklas genom konkurrens om idéer. Men att privata aktiebolag som utför vård kan hindra medarbetare att avslöja eventuella missförhållanden, och efter-forska vem som står bakom eventuella avslöjanden, är ett problem."

"Vi kan själva kräva meddelarskydd i vårdavtal. I Stockholms läns landsting finns det till exempel i regelböckerna för vårdval vilket bland annat omfattar personalen på de många husläkarmottagningar som drivs av andra än landstinget. Region Skåne har nyligen skrivit in meddelarskydd i policyn för upphandlingar vilket ger exempelvis ambulanssjuksköterskor meddelarfrihet."

"Men krav i vårdavtal ger inte medarbetarna rättsligt skydd mot efterforskning och repressalier. Meddelarskyddet måste därför skrivas in i aktiebolags-lagen, för privata företag som utför offentlig verksamhet som annars skulle omfattas av detta grundlagsskydd. Det är också önskvärt med en obligatorisk grundutbildning för alla chefer inom landstinget om yttrandefrihetens betydelse." 


Länk

onsdag 1 juli 2009

Släpp oddset fritt!


Joakim Rönngren, Ladbrokes, skriver en otroligt välskriven artikel om politisk vadslagning på newsmill. Tesen är att oddset har förtjänster framför opinionsmätningar och "expertutlåtande". Historiskt har vadslagningsfirmorna varit mycket lyckosamma med att förutspå vinnaren i politiska val. The Economist framför två skäl:

"Ett är att opinionsundersökningar som bäst kan hoppas på att få fram en ögonblicksbild av opinionsläget vid en viss tidpunkt, medan spelarna satsar på ett framtida utfall. Det tycks vara mer träffsäkert att be människor att bedöma vad de tror kommer hända i valet, snarare än vilket parti de själva för ögonblicket lutar åt att rösta på.

Det andra är att man anstränger sig när man riskerar sina egna pengar, medan det är gratis att dra till med något när Sifo ringer och frågar. Till skillnad från opinionsinstituten, som tar betalt också när mätningarna inte är i närheten av det faktiska utfallet, satsar även bookmakern sina egna pengar. Om oddsen är felsatta justeras det visserligen snabbt av den osynliga handen, men då har bookmakern redan hunnit förlora stora pengar."

Tyvärr vågar inte media rapportera från utländska vadslagningsfirmor med rädsla för rättsliga efterföljder. Om detta skriver Aftonbladets chefredaktör,
Gerdin.

Det är givetvis oacceptabelt att svenska tidningar inte får kommentera odds på utländska vadslagningsfirmor. Inte minst är det märkligt när det gäller vadslagning på politiska val, eftersom det förefaller som att odds är bättre på att förutse utfallet än opinionsmätningar.


Media
Newsmill

avreglering av kollektivtrafik ingen god tanke


Imorgon medverkar jag när ”Transportnäringen i samverkan” anordnar en seminariedag i Almedalen med fokus på den statliga utredningen om en ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). Huvuddragen i utredningen är ökad konkurrens (avreglering) där olika företag ska ha fritt inträde till marknaden.

Jag ställer mig mycket kritisk till förslagen. Här ett axplock av min kritik:

  • I Skåne har resandet i kollektivtrafiken fördubblats under den senaste 10 års- perioden. Målsättningen är ytterliggare en fördubbling i resandet. Jag befarar att Skånetrafikens framgångssaga blir ett minne blott om utredningens förslag förverkligas.
  • Idag innebär det att när vissa sträckor i Skåne (t.ex. Malmö-Lund eller Helsingborg-.Höganäs) går med vinst så kan mindre lönsamma delar hållas igång. Om förslaget blir verklighet finns det en övervägande risk att Skånetrafiken står med svartepetter, när lönsamma stråk inte längre är lika lönsamma och därmed inte längre kan finansiera kollektivtrafik i mer glesbefolkade delar.
  • I normala fall välkomnar jag konkurrens. Men det bygger på att konkurrensen kan fungera. När det gäller järnvägen i Skåne är problemet inte bristande konkurrens, utan att spårkapaciteten är för liten. Då hjälper det inte att fler kan konkurrera eftersom utbudet ändå inte kan öka.
  • En annan risk med förslaget är att systemet med månadskort kommer att försvinna. I Skåne har vi sett det som en väldig styrka att ha ett system med en biljett, som tar dig hela vägen. Risken är överhängande att de olika aktörerna kommer att ha olika rabattsystem, på samma sätt som ICA och COOP har sina egna
    förmånskort. Kollektivtrafiken förlorar konkurrenskraft när det blir otydligare för resenären.

Det ska bli mycket intressant att se vad seminariet ger vid handen.