måndag 16 december 2013

Underlätta för småföretagen: Ta bort sjuklöneansvaret

Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om betydelsen av att underlätta för mindre företag.

Slopad revisionsplikt för mindre företag, sänkta skatter och rabatt på arbetsgivaravgift för den arbetsgivare som anställer ungdomar eller andra som står långt från arbetsmarknaden underlättar för företagen. Men det finns fortfarande hinder som försvårar för företagen att växa.

Sjuklöneansvaret är ett sådant hinder. Att arbetsgivaren från dag 2 till dag 14 i varje sjukperiod betalar sjuklön till en ­anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller rehabilitering, gör att arbetsmarknaden fungerar sämre. För att undvika att stå med kostnader för sjuklön har, särskilt det mindre företaget, starka ekonomiska skäl att välja bort personer med lång sjukdomshistoria och människor som inte har referenser från andra jobb och är nya på arbetsmarknaden. På så sätt påverkar sjuklöneansvaret särskilt dem som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. 


Därför bör sjuklöneansvaret tas bort. Just nu ökar sjuktalen i Sverige så tajmingen är inte hundraprocentig för att genomföra en reform idag, men på sikt är det angeläget. 

onsdag 11 december 2013

Hbt-diplomera skånsk vård


Idag presenterar Folkpartiet rapporten ”Vård på lika villkor” där vi uppmärksammar HBT-personer och föreslår åtgärder för att kunna förbättra den skånska vården för hbt-personer.

Hbt-personer lider i större utsträckning av psykisk ohälsa än andra skåningar. Exempelvis är den psykiska ohälsan hos ungdomar högre hos hbt-personer än hos andra. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna som medverkat i en undersökning av Ungdomsstyrelsen uppgav att de har försökt ta livet av sig. Många HBT-personer upplever att de inte får den vård de behöver. 

Folkpartiet vill att all patientnära offentligt finansierad verksamhet hbt-diplomeras. Genom att hbt-diplomera all verksamhet säkerställs att personalen har kompetens att bemöta hbt-personer. Kostnaden för att hbt-diplomera all patientnära verksamhet beräknas kosta runt 12 miljoner kronor.
  
I rapporten framkommer dessutom att hbt-personer som lever med hedersproblematik ofta blir bortglömda, samt att transpersoner är extra utsatta i sina möten med vården. Detsamma kan sägas gälla för äldre eller funktionshindrade hbt-personer. Detta vill Folkpartiet råda bot på genom att respektive verksamhet ges pengar till att kunna göra extra satsningar på att förbättra hbt-personernas psykiska hälsa. Vidare föreslår Folkpartiet att alla anställda inom Region Skåne och hos entreprenörerfår genomgå en hbt-utbildning.

Det är viktigt att hbt-personer bemöts med respekt inom Region Skånes alla verksamheter. Därför föreslår vi att alla anställa i Region Skåne får genomgå en hbt-utbildning. Som politiker har vi ett stort ansvar att verka för tolerans och för alla människors rätt till lika bemötande. 

  
Detta vill Folkpartiet:

● Region Skåne skapar möjligheter att bättre fånga upp hbt-personer och deras hälsa inom ramen för respektive verksamhet. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, äldrevårdcentraler och andra enheter inom primärvården ges pengar att satsa på att komma till rätta med respektive hbt-grupps psykiska ohälsa.
● Region Skånes likabehandlingspolicy används mer systematiskt och genomgripande.
● All patientnära verksamhet hbt-diplomeras.
● Region Skånes personal, liksom personal anställd av externa entreprenörer får utbildning om hur de bättre kan bemöta hbt-personer.

tisdag 5 november 2013

Inför ett gemensamt studentkort i kollektivtrafiken


Det är viktigt att människor kan ta del av de utbildningar som finns på lärosäten i Skåne och södra Sverige. Studenter lever ofta med små ekonomiska ramar och därför har vi sedan ett antal år en studentrabatt för de studenter som reser i Skåne. På så sätt gör vi Skåne mer attraktiv som utbildningsregion genom att människor kan studera på flera studieorter.

Men för de studenter som idag pendlar över länsgränsen till och från Blekinge, Kronoberg eller Halland finns det idag ett antal hinder. Exempelvis har några av regionerna i södra Sverige studentrabatt, medan andra inte har någon rabatt. I dagsläget måste därför den som studerar på ett lärosäte i ett annat län än där hen bor köpa flera olika resekort. Laddning av de två olika produkterna kan heller inte ske på ett och samma ställe. Det är inte rimligt. Studenter ska kunna åka över länsgränsen på ett smidigt sätt.  Därför bör det skapas ett gemensamt periodkort för studenter. Det är angeläget att människor som bor i ett län och har valt att studera i ett annat enklare kan få ta del av ett rabatterat åkande i kollektivtrafiken. 

Se Sydsvenskan för mer om detta. 

torsdag 3 oktober 2013

Bättre information till resenärerna genom ny teknik

Som resenär i kollektivtrafiken ska man kunna lita på att bussar och tåg kommer i tid. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer uppenbart att bristande underhåll på våra järnvägar gör att punktligheten inte är tillräckligt bra. Det vilar ett tungt ansvar på de rödgröna politiker som under hela 90-talet och början av 2000-talet förbisåg behovet av underhåll av järnvägen.  

Det är frustrerande när förseningar uppstår, och det blir naturligtvis ännu mer frustrerande när man som resenär upplever att man står utan information om vad det är som pågår. Därför har vi under de senaste åren jobbat aktivt med Att förbättra informationen till resenären. Sedan tidigare har exempelvis har alla bussar i Skåne redan realtidsrapportering och det är möjligt att följa det aktuella trafikläget på Skånetrafikens hemsida och ta del av alternativa reseförslag. Sedan tidigare finns också verksamheten med gula västar där tågvärdar och annan personal informerar resenärerna på de större stationerna vid förseningar i tågtrafiken. Det är också viktigt attTrafikinformation finns tillgängligt dygnet runt.

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att förbättra trafikinformationen. I slutet av oktober lanseras en mobilfunktion med push-notiser. Denna funktion kommer att underlätta för resenärerna när det uppstår förseningar i trafiken, helt enkelt genom att man prenumererar på förvalda tåg- och busslinjer i Skånetrafikens Reseplanerare. När förseningar uppstår kommer informationen sedan direkt till resenärens mobil.

Det är viktigt att man kan lita på kollektivtrafiken och att punktligheten blir bättre. målet är att informationen till resenärerna ska fungera som bäst när trafiken fungerar som sämst. De nya push-notiserna kommer ytterligare att underlätta för resenären när det blir krångel i trafiken.

söndag 15 september 2013

Fler lärlingar och fler vägar till läraryrket är viktigt för Sverige

På onsdag presenteras Alliansregerings budgetproposition för nästa år. Redan har flera viktiga reformer presenterats för fler jobb till unga och en bättre skola.

Exempelvis satsar regeringen på att inrätta lärlingsanställningar och olika stöd för att det ska bli fler lärlingar. Det kommer att utgå statsbidrag till kommuner för att de ska ordna lärlingsutbildning för fler ungdomar. Lärlingsanställningar är viktiga för att skapa fler vägar till jobb för unga. Men för att lyckas fullt ut krävs det att alla - kommuner/regioner, företag och fackförbund – går från ord till handling. Med tanke på att vi i Sverige inte har någon tradition av lärlingar är det extra angeläget att arbetet kommer igång här och nu och att alla ansvariga går in i arbetet med full kraft. Ibland känner jag en rädsla för att det går för långsamt och att vi inte alla inser att vi måste agera här och nu.

En annan reform är regeringens satsning på att lyfta läraryrkets status genom högre löner, lärarlegitimation och införande av fler karriärvägar för lärarna. Förbättringen av resultat i den svenska skolan handlar till stor del om lärarna. Det är enbart genom att de bäst lämpade blir lärare som vi kan skapa en skola av högsta världsklass. I Finland är lärarprogrammet ett av de populäraste på universitetet. Så är det inte i Sverige. 

Även om högre status för läraryrket i Sverige kommer leda till att det blir högre konkurrens om platserna på utbildningen kommer det dröja innan vi är där. En viktig åtgärd på kort sikt är att låta fler människor som har kompetens och erfarenhet från yrkeslivet ansöka om lärarlegitimation och därmed kunna sadla om till lärare mitt i livet. Jag tänker på ingenjören som blir lärare i matematik och fysik eller på juristen som undervisar i samhällskunskap.
onsdag 4 september 2013

En budget som tar ansvar för Region Skåne

Den senaste veckan har vi presenterat budgeten för 2014 i Region Skåne. Det är en budget som tar ansvar för Region Skånes kärnverksamhet - sjukvården och kollektivtrafiken - och som innebär en ekonomi i balans.1,5 miljarder kronor ges till sjukvården. Budgeten innehåller flera förslag som varit viktiga för Folkpartiet:

- Mer pengar till vårdcentralerna. Det är viktigt att utvecklingen av vårdcentralerna fortsätter och för att få ner belastning på våra akutmottagningar är det viktigt att det tillförs mer resurser till primärvården. Satsningen möjliggör längre öppettider och bättre tillgänglighet.


- Utbyggnad av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken binder samman Skåne, bidrar till mer klimatsmarta transporter och underlättar människors vardag.


- En riktad satsning på psykisk ohälsa för barn och unga vuxna.


- En ökad satsning på jobb för unga. Som Sveriges fjärde största arbetsgivare är det viktigt att Region Skåne tar ansvar för att underlätta ungdomars möjligheter att arbeta. Budgeten innehåller satsningar på fler sommarjobb för ungdomar och utbyggnad av ungdomsavtal.


 - En satsning på högspecialiserad vård som stärker forskningen och användandet av nya behandlingsmetoder i sjukvården.  


Budgeten för 2014 innebär en skattehöjning med 30 öre. Vår utgångspunkt är att skatterna i Sverige snarare ska sänkas än höjas. Men med Region Skånes ekonomiska situation, med minusresultat tre år i rad, har vi landat i slutsatsen att det är nödvändigt med en intäktsförstärkning för att undvika att vi skjuter skulden på framtida generationer. På så sätt kan vi också ta ansvar för sjukvården och kollektivtrafiken. Skåningarna betalar jämförelsevis låg regionskatt jämfört med andra delar av landet. Även med en skattehöjning är Skåne bland de tre landstingen/ regionerna som har lägst skatt i Sverige.torsdag 15 augusti 2013

Folkpartiet arrangerar dialogmöten om hur akuten kan bli bättre

Alltför många människor hamnar idag fel i vården, vilket det senaste året märkts på akutmottagningarna runt om i Skåne. Sedan i våras har vi i Folkpartiet Liberalerna arbetat med möjliga förslag till förändringar inom framtidens akutsjukvård. Vi presenterar därför ett idépapper med tänkbara förbättringar inom akutsjukvården.


En del av de som söker vård på akuten skulle i själva verket kunna vårdas på vårdcentralen. När detta inte sker blir trycket högt på akutmottagningarna, vilket sin tur innebär att de som är i behov av akut sjukvård får vänta längre än vad de annars skulle behöva. Patienter med lindrigare icke-akuta åkommor bör uppsöka sin vårdcentral och personer som inte längre är i behov av akutvård bör vårdas på en annan avdelning eller i sitt hem.

Här kommer ett axplock av förslagen: 
  •  Vårdcentralerna runt om i Skåne behöver få ytterligare bättre öppettider så att de även kan hålla öppet kvällar och helger. Då blir det oerhört mycket lättare att söka sig till sin vårdcentral istället för att åka till akuten. 
  • Se över möjligheten att ha vårdcentraler i nära anslutning till akutmottagningarna så att personalen enklare kan hänvisa icke-akuta patienter dit. 
  • Det är viktigt att skapa mer resurser till vårdcentralerna så att de verkligen har kapacitet att ta sig an de som söker vård. Men vi tror också att fler ska kunna få viss akutvård i hemmet, detta gäller inte minst våra äldre.För Folkpartiet är det viktigt att lyssna in skåningarnas och vårdens medarbetare när vi pratar om hur akutsjukvården kan utvecklas och kommer därför under hösten att genomföra dialogmöten i de skånska städer där det finns akutsjukhus (Ystad, Kristianstad, Lund, Helsingborg och Malmö). Folkpartiets regionfullmäktigeledamöter arrangerar mötena och inbjudna är chefer för akutmottagningarna och verksamhetschefer från upptagningsområdets vårdcentraler.

fredag 31 maj 2013

Ungdomsavtal införs i Region Skåne


Vid regionstyrelsens sammanträde den 10 juni beslutas om införandet av ungdomsavtal. Åtgärderna är ett led i arbetet med att underlätta ingången på arbetsmarknaden. Genom ungdomsavtal ges ungdomar tillgång till handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Det ger unga människor möjlighet att få erfarenhet och knyta kontakter för sitt fortsatta arbetsliv. 

Den höga arbetslösheten bland unga pekar tydligt på att vi behöver göra insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Det kan vara en brokig resa in på arbetsmarknaden för den som ännu inte har nätverk och erfarenhet av arbetslivet.  


Ungdomsavtal är en kombination av praktiskt arbete blandat med utbildning på arbetsplatsen med en lägre ingångslön. Syftet är att ge ungdomar en chans att få värdefull arbetserfarenhet för sitt fortsatta yrkesliv. Ungdomsavtalen riktar in sig inledningsvis på att ge personer som genomgått vård och omsorgsutbildning, men framöver kommer fler yrken att omfattas av detta. 

Arbetet med att tillsätta tjänsterna genomförs under 2013 och regionstyrelsen avsätter pengar till handledning och utbildning för de verksamheter som anställer unga med ungdomsavtal. 

Frågan om ungdomsavtal har varit en viktig fråga för Folkpartiet, eftersom vi tror på modellen med lägre trösklar in och möjligheten till utbildning parallellt med arbete. Genom reformen blir det mer attraktivt för arbetsgivaren att anställa en ung person med mindre erfarenhet.  onsdag 22 maj 2013

Erbjudande om kulturbiljett gör det enklare att använda kollektivtrafiken till evenemang


I början av nästa vecka beslutar Kollektivtrafiknämnden att införa ett särskilt koncept för biljettsamarbete med arrangörer som anordnar evenemang i Skåne. Det innebär att det kommer att införas vad som av en del benämns "kulturbiljett", där resan med tåg/buss ingår i biljetten till evenemanget. Erbjudandet kommer att rikta sig till alla arrangörer av evenemang, event, kongresser och dylikt, vilket innebär att även Region Skånes egna kulturinstitutioner kommer att kunna erbjuda sina kunder att resa med kollektivtrafiken.

Det betyder att Malmö FF, Malmö Opera eller Skissernas Museum (om de så önskar) kommer att kunna erbjuda sina besökare ett koncept där biljetten till arrangemanget fungerar som giltigt färdbevis i kollektivtrafiken. Genom beslutet möjliggörs för arrangörer att antingen inkludera resan automatiskt för alla besökare eller att göra det möjligt för de som önskar att köpa ett särskilt paket där inträde och resa ingår. Exakt utformning på kulturbiljetten kommer att variera beroende på vad arrangören önskar och evenemangets särskilda karaktär.

Såvitt jag vet är vi i Skåne först i landet med ett sådant erbjudande. I Tyskland och Schweiz olika varianter på evenemangsbiljetter och det är härifrån vi har hämtat inspiration. Genom att resan ingår i biljetten till arrangemanget blir det enkelt och smidigt för resenären och människors vardag underlätts. Det innebär att tillgängligheten till olika evenemang i Skåne ökar. Det är därmed en del i arbetet med locka nya resenärer till kollektivtrafiken. Genom införandet av en särskild kulturbiljett undviker man de köbildningar som bildas idag vid större evenemang och resenärer slipper då att vänta i kö utan kan istället åka direkt med tåget eller bussen.

onsdag 8 maj 2013

Regeringen behöver ändra spelreglerna för att få en mer punktlig järnvägstrafik

I veckan skickade jag ett brev till infrastrukturministern om behovet av nya spelregler för järnvägen. Bakgrunden är att det inte finns stöd i regelverket att få ersättning för de merkostnader som Region Skåne hade för bristande punktlighet under 2011, se Sydsvenskan och GP

Sedan dess har visserligen systemet ändrats i rätt riktning, men dagens system med s k kvalitetsavgifter är inte tillräckligt utvecklat. Exempelvis har ersättningen till Region Skåne under 2012 enbart uppgått till 400 tkr. 
 
Frågan om en fungerande järnväg är högaktuell. Trots att punktligheten på den skånska järnvägen blir allt bättre och där 9 av 10 tåg är i tid finns det fortfarande störningar som påverkar resenärernas vardag. Idag är bristande infrastruktur den i särklass vanligaste anledningen till förseningar i den persontågstrafik som Region Skåne ansvarar för. Exempelvis visar statistik för de första tre månaderna 2013 att tre av fyra förseningar för de skånska pågatågen beror på brister i infrastrukturen. 

Därför är det viktigt att spelreglerna ändras så att drivkrafterna att arbeta med förebyggande underhåll finns där. Det här är inte en fråga om hur pengar ska flyttas mellan olika offentliga aktörers konton, utan handlar om att få en bättre järnväg. Som resenär ska man kunna lita på att tågen går i tid. Det är först när järnvägen upplevs som tillförlitlig som framtidens kollektivtrafikresenärer ställer bilen till förmån för tåget. Det kräver mer pengar till underhåll och ett regelverk som ger drivkrafter att arbeta med förebyggande insatser, vilket dagens system inte ger.


Jag har två förslag som jag lyfter fram i mitt brev till ministern: 
1) systemet med kvalitetsavgifter utformas så att den som har orsakat problemet i högre grad får märkbara kostnader.
2) Regeringen bör överväga att införa ett system där banavgiftens storlek kopplas till om järnvägen går att använda eller inte.