måndag 24 februari 2014

Kollektivtrafiken i Skåne utvecklas bättre än i övriga Sverige

Just nu pågår SVT:s granskning av kollektivtrafiken där en dyster bild av utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandelar målas upp. Jag välkomnar att man uppmärksammar att kollektivtrafiken i Sverige inte har utvecklats såsom man kan förvänta sig. Resandet har inte ökat med den takt som är önskvärd och priserna för resenärerna och skattebetalarna har på flera håll i landet ökat på ett ohållbart sätt. 

I Skåne ser emellertid situationen helt annorlunda ut. Här ökar nämligen kollektivtrafikens marknadsandelar. Detta har ägt rum samtidigt som skattebetalarnas andel av trafikens finansiering är lägst i landet. Här har vi lyckats få fler och fler att ställa bilen och istället börja resa med tåg och buss. Under 2009 hade kollektivtrafiken en marknadsandel på cirka 20 procent och nu har det kollektiva resandets marknadsandel ökat till omkring 25 procent. 

Dessutom har vi i Skåne skapat goda förutsättningar för att det kollektiva resandet ska fördubblas till 2020. För att nå det målet är det viktigt att kollektivtrafiken har attraktiva restider, hög punktlighet och bra komfort. Här finns det mer att göra. Kunderna ska bli nöjdare och resandet kan öka ännu mer. Det är bra för jobben och bra för miljön. 


onsdag 19 februari 2014

Inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor i Region Skåne

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots detta så tjänar en kvinna i genomsnitt 3, 6 miljoner mindre än en man under sin livstid. Lönegapet mellan män och kvinnor minskar alldeles för långsamt. Med dagens takt tar det 45 år innan kvinnor och män har samma inkomster. 

En av anledningarna till detta mönster är att det inom den offentliga sektorn, där kvinnor i regel arbetar, finns för få karriärvägar och att löneskillnaderna är för små mellan olika yrkeskategorier. Det ska löna sig bättre att ta ansvar och utbilda sig, även inom vården.

Idag presenterar Folkpartiet rapporten: "Jämställda löner, fler karriärvägar i vården” där vi bland annat föreslår inrättandet av karriärtjänster för sjuksköterskor. Andra förslag i rapporten är att fler inom vården ska kunna arbeta heltid och mer specialistutbildning för sjuksköterskor. Så kan Region Skåne höja statusen för sina sjuksköterskor och bidra till ökad jämställdhet.

Efter goda erfarenheter från skolan med införandet av förstelärare och lektorer är det nu dags för sjukvården att erbjuda fler möjligheter till karriär i vården. Karriärtjänster för sjuksköterskor innebär ett lönelyft på 5000 kr i månaden. Kriterier för att vara aktuell för en karriärtjänst är att man är specialistutbildad sjuksköterska, man har förmågan att stötta kollegor i utvecklingsarbetet, man håller sig ajour med aktuell forskning och nya rön samt är drivande i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Satsningen ska byggas ut i etapper under nästa mandatperiod och totalt omfatta 500 sjuksköterskor som får en karriärtjänst under loppet av fyra år.


Jag är övertygad om att vi behöver skapa fler karriärvägar inom sjukvård och skola. Det ska löna sig att utbilda sig och att ta ansvar på jobbet.  

måndag 17 februari 2014

Tågtrafiken över Öresundsbron ska vara prisvärd

I dagens Sydsvenska Dagbladet driver man tesen att priserna över Öresundsbron är dyrast i Europa. Men jämförelsen haltar en aning. 

Det är naturligtvis inte helt rimligt att jämföra resan Göteborg-Stockholm med Malmö-Köpenhamn. Öresundstågen över bron har flera olika syften: arbetspendling, ökad tillgänglighet ut i världen genom goda förbindelser till Kastrup och fritidsresor för att knyta ihop Sverige och Danmark. 

Det betyder att vi bör se sträckan Malmö – Köpenhamn som en del av kollektivtrafiken och inte som fjärrtåg. Det är därför vi har satsat på ett mycket starkt utbud, med 10 minuters trafik i rusningstid, för att möta resenärernas behov och för att få till en bra arbetspendling. För arbetspendlaren finns det särskilda periodkort, ett månadskort på sträckan Malmö –Köpenhamn kostar 1900 kr (48 kr/resa). För att uppmuntra arbetsresor är det med andra ord en medveten strategi att priset är betydligt lägre på dessa resor än på fritidsresor. För den som är en frekvent resenär i kollektivtrafiken i allmänhet utgår dessutom en rabatt och då är kostnaden 84 kr.

Dessutom ingår biljetten i ett helt system, du kan åka med din biljett till Köpenhamn på stadsbuss och Metro och detsamma gäller för den som har köpt sin biljett i Köpenhamn och har behov av att åka i Malmö. Det gäller inte för den som har köpt en SJ-biljett mellan Göteborg och Stockholm.

Utgångspunkten är att leverera en resa som uppfattas som prisvärd. När Skånetrafiken frågar resenärerna vad som är viktigt svarar resenärerna att det är attraktiva restider, många avgångar och tillförlitlig trafik som gör att resenärerna tycker att det är prisvärt att åka med tågen.