tisdag 29 juni 2010

Män som haft sex med män ska visst få ge blod

Regionstyrelsen beslutar idag att överklaga Socialstyrelsens beslut att inte ge
Region Skåne dispens för att förverkliga de nya säkerhetskraven för blodgivning.
Med anledning av detta skickade jag följande brev till RFSU och RFSL i Skåne.

Som förtroendevald välkomnade jag Socialstyrelsens beslut i april i år att män
som haft sex med män inte ska vara förbjudna att ge blod. För mig är det
självklart att sexuell läggning inte ska ha någon relevans vid blodgivning. Det
är glädjande att Socialstyrelsen gör upp med den föråldrade och diskriminerande syn
som det tidigare förbudet för män som haft sex med män var ett uttryck för.

För patientsäkerheten är det enbart sjukdomar och sexuellt riskbeteende som
Utgör grund för att neka någon att ge blod. Jag vill med detta brev vara tydlig
med att Region Skåne inte överklagar Socialstyrelsens beslut att män som har
haft sex med män har rätt att ge blod. Region Skåne överklagar däremot att
Socialstyrelsen inte medger Region Skåne mer tid för att leva upp till de nya
säkerhetskraven.

Bakgrunden till överklagandet är att Blodcentralerna behöver mer tid påsig för
att klara Socialstyrelsens nya säkerhetskrav. Ett exempel är att Blodcentralen
inte hinner bygga om lokalerna i tid och det finns oklarheter om man i framtiden
kan använda den populära blodbussen. Det finns också oklarheter kring vilken
personal som har rätt att ge blod, d.v.s. om annan än legitimerad personal kan
göra detta.

Om dispensen inte medges uppskattar vi att omkring en tredjedel av dagens
Tappningsverksamhet inte kommer att kunna genomföras. Det får effekter på
patientsäkerheten, d.v.s. att under de kommande åren säkerställa att man som
patient får tillgång till blod.Som liberal ser jag det som en av politikens viktigaste uppgifter att motverka diskriminering och fördomar. Rätten att leva sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar och drömmar är ett fundament i ett liberalt samhälle.


Media
SkD1 Skd2

onsdag 23 juni 2010

Satsning på en äldregaranti i Skåne

Idag presenterar Folkpartiet Liberalerna i Region Skåne sitt valmanifest. Som politiker gäller det att prioritera insatserna. Behovet är oändligt i verksamheter som sjukvården och kollektivtrafiken.

Några förslag:

 • Vi vill införa en äldregaranti. Det betyder att äldre skåningar garanteras hälsosamtal, förebyggande hembesök och att äldre, multisjuka garanteras direktinläggning på en vårdavdelning via en “vip-kö” på akuten. En annan del i Folkpartiets äldresatsningen är införandet av mobil röntgen i samtliga skånes kommuner
 • Bättre tillgänglighet på vårdcentralerna. Vi vill därför avsätta en kvarts miljard till Hälsoval Skåne. Det är viktigt att äldre kan känna sig trygga med att de kan få den vård de behöver i rätt tid.
 • E22 är en viktig satsning som gör att Skåne knyts samman. Vi vill att Region Skåne inleder förhandlingar med Trafikverket om att bygga ut E22 i en etapp, istället för som idag att det byggs i omgångar. Det gör att det blir billigare och att det går snabbare.
 • Valmanifestet framhåller att resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv föreslås en förstärkt studentrabatt, lägre pris för pensionärer på resor under tider då det är litet kundunderlag och att det ska vara möjligt att surfa på tåg och bussar. Det är viktigt. En utbyggnad av infrastrukturen och kollektivtrafiken gör det möjligt att skapa en arbetsmarknadsregion i Skåne. Satsningar på att göra tåg och bussar mer attraktiva gör att vi kan nå vårt mål att minska samhällets klimatpåverkan.
Jag medverkade i Sveriges Radios eftermiddagsprogram med anledning av detta. Lyssna på SR

Nsk HD
måndag 21 juni 2010

Vackra miljömål kräver riktiga satsningar!


Tidningar rapporterar idag om alliansens manifest på miljöområdet. Satsningarna känns offensiva och får viktiga implikationer för Skåne.

Några viktiga punkter:
 • Satsning på forskning och utveckling av förnybar energi ska fortsätta och installationer av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter ska uppmuntras. I Skåne försöker vi vässa till arbetet med att stärka branschen för solenergi. En nationell strategi på detta område skulle kunna skapa nya produkter kring solenergi, men också göra det ekonomiskt lönsamt för fler att installera tekniken.
 • Ett mål alliansen sedan tidigare ställt upp är att Sverige 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förverkligande av detta mål kräver insatser som gör att det är möjligt att köra bil på fordonsgas (biogas) och utbyggnad av en struktur för elbilar. Men det kräver att den nationella nivån tydliggör spelreglerna för biogas. Och det kräver att det från dessa vackra ord kommer offensiva propositioner som tydligare skapar förutsättningar för omställningen.

Media och bloggar
Sydsvenskan DN SvD

torsdag 17 juni 2010

Estland visar vägen med sitt Euro-medlemskap


Estland får grönt ljus för att införa euron från och med 2011. Det beslutades på EU:s toppmöte idag. Jag har förståelse för att Estland, med sina 1,4 miljoner invånare, vill tillhöra ett större valutaområde. Det är problematiskt att ha en liten valuta när blåser storm på världsmarknaderna. Exemplet Estland visar att olyckskorparna som ropar att Euron kommer att krascha inte tycks ha rätt.

Stödet för Euron har fått sig en törn av krisen i Grekland. Det är inte så konstigt. Men politik handlar inte om att följa opinionen utan om att argumentera för sin sak. Även när det blåser snålt.

Som jag skrev i tidigare inlägg
"Ur ett nationellt ekonomiskt perspektiv finns det både fördelar och nackdelar med Euron. Men ur ett politiskt perspektiv är det svårt att tro att Euron skulle minska Sveriges inflytande i EU. Ytterst handlar det om vi vill vara aktiva i samarbetet eller inte. Jag tror på ett starkt Europa där Sverige spelar en viktig roll och tar gemensamt ansvar för Europas utveckling."

Media och bloggar

onsdag 16 juni 2010

Svensk Förskola kan gå på export

Idag medverkade jag på ett seminarium på temat "Svensk Förskola på Export" som arrangerades av Sustainable Business Hub. "Hubben" som den kallas i folkmun finansieras av Region Skåne och är en del av satsningen på att stärka företagande i Skåne inom området miljöteknik.

Den svenska förskolemodellen har alla möjligheter att bli en exportframgång. Bakgrunden är de allt lägre födelsetalen i många europeiska länder, delvis orsakat av att det i länder som t.ex. Italien är svårt för en kvinna att kombinera ett aktivt arbetsliv och barnafödande. Italien har en total fertility rate på ca 1,3 barn per kvinna.

På europeisk nivå kämpar Sverige för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. EU-minister Birgitta Ohlsson och finansminister Anders Borg skriver såhär i Aftonbladet:
"Potentialen är som störst i de länder där kvinnor har låg sysselsättningsgrad. Högre sammantagen sysselsättningsgrad är en nyckel till att hantera den åldrande befolkningen i EU, med allt färre som ska försörja allt fler."

Jag är övertygad om att en del av en sådan strategi handlar om att göra det möjligt att kombinera karriär och familj. Förskolan kan alltså bli en exportvara, se Svenskt Näringsliv här. På seminariet medverkade pedagoger, arkitekter, tekniker och andra för att koppla samman pedagogiken och utformandet av den inre och yttre miljön i förskolorna. Det handlar också om hur vi kan bygga hållbara byggnader med miljösmarta lösningar i materialvalet är en förutsättning.

Uppdatering: Idag skriver Fredrik Reinfeldt och David Cameron om behovet av att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden i Europa på DN:s debattsida

tisdag 15 juni 2010

Svenska och danska regeringarna träter vidare och Öresundspendlare kommer i kläm

Idag träffades ministrar från Danmark och Sverige. Glädjande nog lyftes frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Men tyvärr presenterades inga förslag för att lösa problemen med gränshinder, se här

Enligt Sydsvenskan diskuterades bland annat frågan om extrajobbsförbudet:

"Den lösning regeringarna skissar på innebär att svenska och danska myndigheter etablerar direktkontakt så att pendlare kan ansöka om undantag från nuvarande regelverk. I dag riskerar nämligen en dansk arbetsgivare att även få betala svenska arbetsgivaravgifter om en anställd i Danmark tar ett extraknäck i Sverige."

Förslaget liknar det förslag som jag och Per Tryding föreslog förra veckan, se här
Jag hoppas verkligen att danska och svenska regeringen träffas ännu en gång inom kort och får en lösning på problemet.

Media

onsdag 9 juni 2010

På DI debatt; Några förslag för att hantera extrajobbförbudet i Öresund

Idag skriver jag tillsammans med Per Tryding, vice VD på Handelskammaren i Dagens Industri om vikten av att ta bort det s.k. extrajobbsförbudet. Tyvärr finns inte artikeln på nätet ännu, men här är ett axplock av innehållet i artikeln:

"Vår utgångspunkt är att alla typer av gränshinder är hämmande för ekonomisk utveckling. I Öresundsregionen minskar byråkratiska gränshinder både människors rörlighet och ekonomisk tillväxt. Företag och enskilda vittnar om den tid och energi som går åt för att navigera rätt i brytningen mellan de svenska och danska regelverken. Flera gränshinder har hanterats och eliminerats av den svenska och danska regeringen under de senaste åren. Men det återstår fortfarande flera gränshinder som hämmar utvecklingen."

"Ett i Öresundsregionen sådant omtalat gränshinder är det s.k. extrajobbsförbudet. En person med inkomster från både Sverige och Danmark riskerar att få betala både svenska och danska arbetsgivaravgifter på den danska lönen. Därför kräver de flesta danska arbetsgivare att svenska anställda skriver på ett avtal där de förbinder sig att inte ta bisyssla i Sverige. Det drabbar såväl den internationellt eftertraktade forskaren som ett 19-årigt kassabiträde som extraknäcker i Köpenhamn. Regelverket rimmar illa med ambitionen att skapa en modern och flexibel arbetsmarknad där det blir allt vanligare att den enskilde har flera anställningar samtidigt."

Ett sätt att hantera problemet är att förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kompletteras med ett svenskt-danskt avtal som gör det möjligt att ha arbetsgivare på båda sidor Öresund. Ett annat förslag är att se till att svenska och danska myndigheter ändrar sin tillämpning av regelverket.

måndag 7 juni 2010

Solenergi är framtiden


Idag invigde jag Sveriges första solkraftverk som bygger på stirlingteknik. Företaget Ripasso Energy har utvecklat en ny teknik baserad på en stirlingmotor Den stora fördelen med tekniken är att den har stor verkningsgrad. En annan fördel är att den inte kräver tillgång till vatten, vilket är en fördel för de länder som kan tänkas vilja importera solkraftsverken.

Tyvärr regnade det, så vi kunde inte se anläggningen in action. Region Skåne har varit aktiv att få till stånd etableringen. Miljöteknik är framtiden. Arbetet med anläggningen har också varit en del av omställningen av tillverkningsindustrin i Skåne. Scanias fabrik i Sibbhult blir nu grunden för Ripassos verksamhet i Skåne. Traditionell Stirlingteknik kombineras med ny teknik från fordonsindustrin. Det skapar möjligheter för fler jobb och att vi samtidigt tar ansvar för att minska vår klimatpåverkan. På seminariet som följde efter invigningen medverkade även Volvo och visade att det händer massor i arbetet med att ställa om fordonsparken till mer miljövänliga alternativ.

Försäkringskassans medarbetare är dagens hjälte

Även en timanställd som bor i Sverige men jobbar i Danmark har numera rätt till sjukpenning. Domen, som den danska Statsförvaltningen avgjort, betyder att också de gränsgångare som inte har ett fast jobb i Danmark, kan ha rätt till både sjukpenning och föräldrapenning.
Försäkringskassans Bengt-Olle Andersson har arbetat med fallet på sin fritid (!). Respekt! Sakta men säkert försvinner gränshinder. Men det återstår fortfarande flera hinder, se här och här

Topplistan på grännhinder som behöver lösas:
 1. Extrajobbsförbudet. En dansk arbetsgivare måste betala sociala avgifter om den anställde tar ett extrajobb i Sverige. Många blir därför ombedda av sin danska arbetsgivare att skriva på ett avtal där man som arbetstagare förbinder sig att inte arbeta i Sverige.
 2. Skatteavtalet. Principen att man betalar skatt där man bor är rimlig, eftersom du använder välfärdstjänster där du bor. Men det är en knivig fråga att lösa, se Sydsvenskan
Media

torsdag 3 juni 2010

Stort förtroendet för vårdpersonalen i Skåne

Idag presenterade SOM-institutet studien "Regional Demokrati - om politik och medier i Skåne". Det är en diger läsning på närmare 200 sidor. Några viktiga punkter i boken:
 • Förtroendet för regionpolitiker är lägre än för kommunpolitiker. De flesta har ingen bestämd uppfattning om regionpolitiker. Det som manar mest till eftertanke är att enbart 10 procent tror sig ha goda möjligheter att kunna påverka regionpolitiken. Det signalerar att avståndet mellan oss förtroendevalda och medborgaren är för långt.
 • Boende i Skåne är betydligt mer nöjda med kollektivtrafiken än andra svenskar. Det är inte så konstigt om man tittar på resandeutvecklingen, se tidigare inlägg här
 • Förtroendet för vårdpersonal är högt. Tre av fyra skåningar har stort förtroende för personalen inom vården. Glädjande är också att fler anser att tillgängligheten i sjukvården har blivit bättre.
 • Skåningar identifierar sig som skåningar. Glädjande med tanke på att riksdagen idag beslutar om att göra det regionala självstyret i Skåne permanent.
Media

onsdag 2 juni 2010

Klargörande om ungdomars arbetslöshet

Idag har DN en mycket belysande artikel om en av valets huvudfrågor, ungdomsarbetslösheten.

Som brukligt diskuterar man hur problematiskt det är att mäta sysslolöshet ungdomar, se även Ekonomistas. Men intervjun med nationalekonomen Oskar Nordström Skans är givande. Han fokuserar på kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknaden och att alltför många hoppar av gymnasiet. Se Nordström Skans rapport till Finanspolitiska rådet "Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?"

"Nordström Skans efterlyser därför fler arbetsplatsplaceringar i gymnasiet. Ett lärlingssystem vore det tydligaste alternativet, men han menar också att de yrkesinriktade program som finns i dag kunde ha en större del av undervisningen förlagd till arbetsplatser."

Det är precis den form av åtgärder som jag har eftersökt tidigare, se här "Ett lärlingssystem gör att eleven får bättre kontakt med arbetslivet och får de kunskaper som behövs på en arbetsplats, samtidigt som lärlingen får betalt under studietiden istället för att genomgå praktiska gymnasie- eller högskoleutbildningar utan att få en inkomst."

Och precis som undertecknad är han förbryllad av oppositionens förslag att införa riktade åtgärder, eftersom sådana redan finns i form av nystartsjobb. Den stora skillnaden är att det blir dyrare att anställa ungdomar i de rödgrönas Sverige.

Andra bloggar

tisdag 1 juni 2010

Skåningar vill jobba i Danmark

Ännu mer Öresund och gränshinder på bloggen. Handelskammaren presenterade idag en opinionsmätning som visar att nästan 70.000 skåningar har blivit avskräckta från jobb i Danmark på grund av krångliga regler.

Sydsvenskan har låtit ett antal Öresundspendlare föra resedagbok. Det är inte direkt glädjande läsning för mig som förtroendevald. Under namnet Kraftsamling Öresund har vi satsat stora resurser på att förbättra punktligheten men utan märkbara resultat, se tidigare inlägg här och här