måndag 16 december 2013

Underlätta för småföretagen: Ta bort sjuklöneansvaret

Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om betydelsen av att underlätta för mindre företag.

Slopad revisionsplikt för mindre företag, sänkta skatter och rabatt på arbetsgivaravgift för den arbetsgivare som anställer ungdomar eller andra som står långt från arbetsmarknaden underlättar för företagen. Men det finns fortfarande hinder som försvårar för företagen att växa.

Sjuklöneansvaret är ett sådant hinder. Att arbetsgivaren från dag 2 till dag 14 i varje sjukperiod betalar sjuklön till en ­anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller rehabilitering, gör att arbetsmarknaden fungerar sämre. För att undvika att stå med kostnader för sjuklön har, särskilt det mindre företaget, starka ekonomiska skäl att välja bort personer med lång sjukdomshistoria och människor som inte har referenser från andra jobb och är nya på arbetsmarknaden. På så sätt påverkar sjuklöneansvaret särskilt dem som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. 


Därför bör sjuklöneansvaret tas bort. Just nu ökar sjuktalen i Sverige så tajmingen är inte hundraprocentig för att genomföra en reform idag, men på sikt är det angeläget. 

onsdag 11 december 2013

Hbt-diplomera skånsk vård


Idag presenterar Folkpartiet rapporten ”Vård på lika villkor” där vi uppmärksammar HBT-personer och föreslår åtgärder för att kunna förbättra den skånska vården för hbt-personer.

Hbt-personer lider i större utsträckning av psykisk ohälsa än andra skåningar. Exempelvis är den psykiska ohälsan hos ungdomar högre hos hbt-personer än hos andra. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna som medverkat i en undersökning av Ungdomsstyrelsen uppgav att de har försökt ta livet av sig. Många HBT-personer upplever att de inte får den vård de behöver. 

Folkpartiet vill att all patientnära offentligt finansierad verksamhet hbt-diplomeras. Genom att hbt-diplomera all verksamhet säkerställs att personalen har kompetens att bemöta hbt-personer. Kostnaden för att hbt-diplomera all patientnära verksamhet beräknas kosta runt 12 miljoner kronor.
  
I rapporten framkommer dessutom att hbt-personer som lever med hedersproblematik ofta blir bortglömda, samt att transpersoner är extra utsatta i sina möten med vården. Detsamma kan sägas gälla för äldre eller funktionshindrade hbt-personer. Detta vill Folkpartiet råda bot på genom att respektive verksamhet ges pengar till att kunna göra extra satsningar på att förbättra hbt-personernas psykiska hälsa. Vidare föreslår Folkpartiet att alla anställda inom Region Skåne och hos entreprenörerfår genomgå en hbt-utbildning.

Det är viktigt att hbt-personer bemöts med respekt inom Region Skånes alla verksamheter. Därför föreslår vi att alla anställa i Region Skåne får genomgå en hbt-utbildning. Som politiker har vi ett stort ansvar att verka för tolerans och för alla människors rätt till lika bemötande. 

  
Detta vill Folkpartiet:

● Region Skåne skapar möjligheter att bättre fånga upp hbt-personer och deras hälsa inom ramen för respektive verksamhet. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, äldrevårdcentraler och andra enheter inom primärvården ges pengar att satsa på att komma till rätta med respektive hbt-grupps psykiska ohälsa.
● Region Skånes likabehandlingspolicy används mer systematiskt och genomgripande.
● All patientnära verksamhet hbt-diplomeras.
● Region Skånes personal, liksom personal anställd av externa entreprenörer får utbildning om hur de bättre kan bemöta hbt-personer.