onsdag 31 mars 2010

EU hjälper öresundspendlare; ännu ett gränshinder avklarat


Det är jättebra att EU-kommisionen nu kräver att Sverige ger reseersättning till svenskar som jobbar i Danmark, se sydsvenskan Danmark är en del av den svenska arbetsmarknaden och självklart ska samma regler gälla även för den som söker och finner arbete i Danmark.

Även om det fortfarande finns en hel del gränshinder kvar att lösa faller problem efter problem bort eftersom de nationella regeringarna eller EU engagerar sig. Följ utvecklingen med gränshinderfrågor på granshinder.norden

Media och andra bloggar
Tribo
SkD

tisdag 30 mars 2010

Grymt bra infrastruktursatsningar i Skåne

Idag presenterar alliansen sina infrastruktursatsningar för de kommande åren. För Skånes del är det en härlig läsning. Satsningen i Skåne omfattar 19,3 miljoner kronor. Här är de viktigaste satsningarna:

Pågatågstrafik Trelleborg- Malmö. Det kommer att bli två turer i timmen i vardera riktning. Pendlingstiden sjunker kraftigt. Det ger otroliga möjligheter att flytta godstrafiken från lastbil till tåg. Investeringen gör det möjligt att fullt ut dra nytta av citytunneln.

Pågatåg Nordost. Pågatågstrafik i Nordöstra Skåne som binder samman Skåne och tydliggör kopplingen med Älmhult och Växjö. Det betyder att arbetsmarknadsregionen vidgas. Satsningen är viktig för företagen i Södra Smålan, t.ex. för Nibe i Markaryd och Ikea i Älmhult.

E22. Alla som har kört på vägen vet vad det betyder. Stärker även framkomligheten för kollektivtrafiken, regionbussarna får kortare resväg från Kristianstad till Malmö.

Västkustbanan, Ängelholm-Maria och Södertunneln i Helsingborg. Göteborgsresenären undrar nog varför tåget går så långsamt mellan Helsingborg och Båstad. Skälet är ett det saknas dubbelspår, vilket man nu råder bot på genom dagens beslut.

Öppning för Fast förbindelse Helsingborg- Helsingör. Glädjande nog öppnar regeringen för att satsa på detta. En utredning ska tillsättas och sen är det upp till danskarna att ställa sig bakom samma lösning.

Jag konstaterar att regeringen har insett Skånes viktiga roll som en av Sveriges tillväxtregioner. Satsningarna på tågtrafik möjliggör en utbyggnad av kollektivtrafiken som givetvis är mycket glädjande. Öresundsbron riskerar att bli en flaskhals utan ytterliggare en förbindelse och om vi inte stärker infrastrukturen till och från Lund.

Media och andra bloggar:

Tribo Tycker , Sydsvenskan, Skånskan, DN, SvD

måndag 29 mars 2010

Medverkar i TV4 om Skåne och biogas

Jag har skrivit mycket om ökat användande av biogas som ett sätt att ställa om vårt samhälle till mer klimatvänliga alternativ och som en möjlighet för företagande.
Jag medverkade idag i TV4 om skånes satsning på biogas, se inslaget här


Förbifart Stockholm är bra för Skåne

Idag skriver alliansens partiledare om Förbifart Stockholm, se DN Stockholm är nog den enda huvudstad i världen där lastbilar som ska vidare till kontinenten eller till Norrland måste in i centrum och vända.

"En välfungerande infrastruktur i Stockholmsregionen är med detta inte bara en förutsättning för att vardagen ska kunna fungera för alla som bor eller arbetar i och kring Stockholm."

Även vi i Skåne påverkas av hur väl utbyggt trafiksystemet är i huvudstaden. Det är därför en välkommen satsning. Men betyder det här inte att vi bygger in oss i ett bilsamhälle frågar någon? Ja och Nej. På kort sikt är det säkert möjligt att klara sig utan att göra någonting åt vägsystemet. Men som en rapport från IBU-Öresund visar, se Sydsvenskan ökar mängden gods och trafik i en rask takt. Trafiken i Öresundsregionen förväntas öka med 50 procent de närmaste tio åren och godstrafiken dubbleras.

Det har att göra med att vårt ekonomiska utbyte med omvärlden ökar, en utveckling som givetvis ska bejakas. Problem med trängsel och större klimatpåverkan kräver insatser där tåg prioriteras framför lastbil i godstrafiken. Men det är inte detsamma som att vi inte ska bygga ut vägsystemet. Vi måste göra både och. I framtiden har vi förhoppningsvis lastbilar som går på biogas, biodiesel och andra förnyelsebara energislag.

Vi kan och bör inte stoppa utvecklingen med ökad handel. Fler transporter kräver smarta lösningar och satsning på både väg och järnväg. Men att sitta med armarna i kors är inte ett alternativ.

Media


lördag 27 mars 2010

Klart att sänkt skatt på arbete ger fler jobb

Idag skriver socialdemokraternas Thomas Östros på Brännpunkt under rubriken "Skattepopulism står Sverige dyrt", se SvD.

Jag har svårt för politiska inlägg som handlar om att misskreditera sina politiska motståndare. Tyvärr är det vad Thomas Östros sysslar med i sin artikel. Jag kommenterade igår Socialdemokraternas jobbprogram i Skåne Direkt, lyssna här och försökte att inte kasta paj utan prata om hur vi vill lösa framtidens problem.

Det är uppenbart att S försöker banka in budskapet att regeringen sänker skatten för de rika. Det är sant att skatten på arbete har sänkts, framförallt för de med låga inkomster, se jobbskatteavdraget.se

Det mest intressanta med artikeln är snarare den del där Östros presenterar sina lösningar för att möta framtidens utmaningar.

Å ena sidan:
"Entreprenören ska få stöd att starta, att anställa, expandera och att exportera"
Å andra sidan:
"Välfärden måste prioriteras framför skattesänkningar på lånade pengar."

Det går inte ihop. Som om entreprenörens villkor inte handlar om skatter och skatten på arbete. Jag är övertygad om att Sverige under nästa mandatperiod måste underlätta för företagen att anställa, se tidigare inlägg här

torsdag 25 mars 2010

Studentmedarbetarsystem inrättas i Region Skåne

Idag presenterar Regionledningen förslaget om att Region Skåne ska införa ett studentmedarbetarsystem.

Det måste bli lättare för välutbildade studenter att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett studentmedarbetarsystem som ger högskolestudenter en chans att tidigt etablera sig på arbetsmarknaden ska därför införas i Region Skåne. Vi kommer därför att tillsätta en utredning för att kunna införa studentmedarbetarsystemet redan nästa år.

Övergången från studier till arbete behöver bli smidigare. Idag är var femte student som tar examen fortfarande utan arbete ett år senare. Otillräckliga nätverk och bristande arbetslivserfarenhet gör det svårare att etablera sig. Denna trend vill vi bryta genom att erbjuda studenter kvalificerade uppgifter hos Region Skåne som är den största lokala arbetsgivaren.

Studentmedarbetarsystemet kännetecknas av att det ger studenter kontakt med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får lön. Statsvetare kan t.ex. jobba inom politiska organisationer eller myndigheter medan en ingenjör t.ex. kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Den typiska arbetstiden är 10-15 timmar i veckan. Det är viktigt att framhålla att studentmedarbetare inte utför praktik som en del av sin utbildning utan att det är ett vanligt studentjobb med lön som även ger arbetsplatsen ett mervärde.

En studentmedarbetare kan bidra med nya perspektiv till en arbetsplats, samtidigt som studentmedarbetaren får en bra start på sin karriär. I danska staten är det runt 10 procent studentmedarbetare i förhållande till administrativ personal. Det skulle kunna innebära 300-350 studentmedarbetare per år för Region Skånes vidkommande.

Media

Sydsvenskan

SRonsdag 24 mars 2010

Ask lyssnar på kritiken och gör en pudel

Beatrice Ask erkänner att hon har haft fel om förslaget att misstänka sexköpare ska få markerade kuvert i brevlådan, se här och här och här

Det är glädjande att ministern tar tillbaka sitt förslag. "Ask säger att hon har en mycket bestämd uppfattning om att man är oskyldig till dess att man har bevisats om att man har begått ett brott och att den som är dömd och har avtjänat ett straff ska vara fri."

Gott så. Men tyvärr andas mycket av diskussionen och en del förslag att åtgärder riktas mot misstänka, som ännu inte är dömda. Krtiken gäller inte minst andra förslag som Beatrice Ask har presenterat om polisiära tvångsdrogtester på barn under 15 år utan föräldrars eller socialtjänstens medgivande, se expressen

måndag 22 mars 2010

Insatser för att underlätta ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden


Idag hade Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne sammanträde. Vi beslutade att tillsätta en politisk styrgrupp för att arbeta med frågan kring ungdomsarbetslösheten i Skåne. Styrgruppen ska initiera insatser kring ungdomsarbetslöshet, synliggöra befintliga insatser och goda exempel, och spela in dessa till övriga näringslivsinsatser. Arbetet ska dessutom kopplas samman med den kompetens-plattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildning som nu etableras i Skåne.

Jag blev själv utsedd att leda arbetet i gruppen. Det känns mycket angeläget. Vi måste göra det enklare för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden i Skåne, de är ju faktiskt vår framtid. Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är en avgörande fråga för regionen och det finns massor att göra. Det ska bli mycket spännande att medverka i utvecklingen inom detta område.


Läs mer om beslutsförslaget här

torsdag 18 mars 2010

Förlamad kvinna ber om hjälp att få dö - tydlighet behövs från Socialstyrelsen

Hur ser vi på rätten att bestämma över sin död kontra livsuppehållande behandling? Det är en komplicerad fråga som aktualiseras av den 31 åriga totalförlamade kvinnan som nu har skrivit till Socialstyrelsen om sin situation.

"Det är min uttryckliga önskan att respiratorn stängs av efter det att jag har sövts, skriver kvinnan som varit bunden vid respirator sedan sex års ålder."

Det är viktigt att hitta en balans mellan patientens rätt till inflytande över vården och handlingar som kan rubriceras som aktiv dödshjälp. Men samtidigt innebär nya riktlinjer att patientens åsikt i hög grad ska tillgodoses.
Ingemar Engström, läkare och ordförande i Läkarsällskapets etiska delegation:

"Den här patientens önskemål om att få avbryta behandlingen måste tillgodoses. Allt annat är tvångsvård. Det här är enligt kolleger en fullt beslutskapabel person som under lång tid uttryckt en önskan om att få dö."

Jag delar Ingemar Engströms uppfattning. Det är viktigt att Socialstyrelsen agerar och att de gör det med tydlighet. Jag har engagerat mig i en fråga som har koppling till denna situation, nämligen rätten att få uttrycka sin ståndpunkt om hur man vill ha det i livets slutskede, ett s.k. "livslutsdirektiv", se här och här . Det kan handla om inställningen till organdonationer eller inställningen till livsuppehållande behandling med konstgjorda medel. Jag blir mer övertygad om behovet av detta i samband med detta fall.

Media och bloggar


onsdag 17 mars 2010

Rätten att föra fram åsikter är fundamental i demokratin


Jag avskyr Sverigedemokraternas åsikter. Jag tror på ett Sverige som är öppet och välkomnande till människor som kommer hit. Jag tror att vi kan skapa en gemenskap och en känsla av samhörighet som berikar vårt samhälle.

Att jag avskyr Sverigedemokraternas åsikter ger mig inte rätt att bruka våld eller stänga ute partiet från debatt.
Just nu pågår en intensiv debatt om det sistnämnda, se SvD. Låt mig vara tydlig på en punkt. Yttrandefrihet ger mig rätt att uttrycka min åsikt, men inte var som helst. En restaurangägare har givetvis rätt att enbart ge tillträde till Folkpartister om han eller hon känner för det. Men i den offentliga sfären, såsom våra skolor, gäller inte den rätten. Av förklarliga skäl. Inskränkningar av yttrandefriheten i offentliga miljöer ska inte bestämmas av en rektor/ämbetsman, utan det ska finnas tydliga regler.

Från SvD:
"Justitiekanslern har tidigare slagit fast att inget parti får särbehandlas. De skolor som säger nej till SD måste alltså säga nej till alla politiska partier."

Det är ett rimligt agerande av JK. Jag har full förståelse för att en skola vill informera om politik utan att bjuda in partierna. Men jag hoppas att skolor utöver det ger partierna tillträde. Min förhoppning är att skolorna ger alla utrymme till debatt, inklusive Sverigedemokraterna. Det är ju inte så att vi är rädda för att debattera med SD, som SD själva gärna vill ge intrycket av.


Media och Bloggar
Sydsvenskan
DN
SvD
Krohniskt

måndag 15 mars 2010

På besök på gymnasieskola: Framtidstro ger lycka


Idag besökte jag Selma Lagerlöfgymnasiet i Landskrona. Eleverna jag träffade går omvårdnadsprogrammet. Jag erkänner. Jag trivs bättre i klassrummet än vid sammanträdesbordet. Lika kvävande som en dag med en politisk församling kan vara (alltför ofta tjafsande om småsaker), lika "energigivande" var dagens mötet med eleverna.

Den övervägande majoriteten av eleverna har rötter i andra länder (Kosovo, Irak, etc). Det är kanske ett skäl till att de uppvisade en stor respekt för demokratin, de tog den sannerligen inte för given. En elev, Emir, berättade stolt hur han nyligen röstade i det första Irakiska valet någonsin. Vi pratade om framtidstro, om betydelsen av utbildning och om vilka möjligheter som finns. Omsorg är ju framtidens arbetsmarknad. På väg hem från skolbesöket kom jag att tänka på Igor Ardoris, känd som gymnastikläraren från klass 9A. Hans bok Själförsvar är värd att läsa. Han medverkade på Folkpartiets riksmöte i helgen. Hans budskap var mycket tydligt: Det är övertygelsen om en bättre framtid som är nyckeln till om vi anstränger oss och tror på oss själva. Jag har tidigare bloggat om lycka, se här och här

Lycka handlar om framtidstro och att ha rätt förväntningar på livet. För de flesta är inte lycka att bli miljonär, utan att nå sina uppsatta mål. Då är det viktigt att ha rätt förväntningar på livet.

Ett exempel:
Uppsala Nya Tidning skriver om en svensk studie, publicerad i tidskriften "European Journal of Cancer". Unga människor som drabbas av cancer i unga år har bättre livskvalitet än "vanliga" ungdomar efter några år. Förklaringen är enligt forskarna att de "lär sig uppleva livet". Resultaten är i linje med andra studier på området.

Media

söndag 14 mars 2010

Outsiders på arbetsmarknaden måste stärkas

Svaret på frågan hur vi skapar fler jobb och underlättar för dem som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden har flera ingångar.

Per Skedinger, docent i nationalekonomi sammanfattar forskningen här och här. Skedinger drar följande slutsats: "De svenska minimilönerna tillhör de högsta i världen och främjar därmed inte sysselsättningen. Dessutom försämras framför allt möjligheterna för ungdomar och invandrare av ett starkt anställningsskydd, medan personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden gynnas."


Forskningen pekar på att ett starkt anställningsskydd och höga minimilöner, två centrala beståndsdelar i den svenska arbetsmarknadsmodellen, bidrar till att exkludera marginalgrupper från arbetsmarknaden.

Mona Saholin meddelar glädjande att undantaget från turordningreglerna ("sist in-först ut") för företag med mindra än 10 anställda ska vara kvar se DN. På kort sikt i alla fall, enligt Sahlin. När konjunkturen vänder tas det bort. Men problemet är att undantaget från turordningsreglerna är just ett undantag. Det rimliga vore att gå i motsatt riktning från Sahlin genom att lagstiftningen kring turordningsreglerna tas bort och att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar.

fredag 12 mars 2010

Möte med Energimyndighetens generaldirektör: Kraftsamla för biogas


Med anledning av att undertecknad, tillsammans med landshövdingen och skånska kommunföreträdare, idag träffar Energimyndighetens generaldirektör skriver vi om behovet av nationella insatser för att öka användandet av biogas, se här

"Biogas är ett förnybart energislag som både kan förbrännas för att producera värme och fungera som fordons-bränsle. En aktuell studie från Lunds universitet visar att biogas är det mest klimatvänliga fordonsbränslet på marknaden. Genom att producera mer biogas kan vi lättare fasa ut de fossila bränslena. "

Region Skåne, Länsstyrelsen och kommunerna tar sitt ansvar för att öka utbyggnaden. Men:

"Insatserna är emellertid inte mycket värda om det inte skapas en fungerande marknad. Redan i dag är efterfrågan större än produktionen i Skåne. Företagen i Skåne vill satsa på biogas. Utbyggnad av gasstationer pågår. Målet är att få etableringar i attraktiva lägen. Det ska vara lätt att välja klimatsmart.
Skåne har ett fungerade gasnät i väster men endast ett delvis utbyggt nät i öster. På grund av distributionsproblem kan den stora produktionen av biogas i Kristianstad bara delvi kan användas som fordonsgas. Med ett regionalt gasnät skulle denna gas nå den stora efterfrågan av fordonsgas i Skånes västra delar. Genom att satsa i Skåne där förutsättningar för både produktion och användning är särskilt goda kan vi visa vägen även för övriga Sverige."

onsdag 10 mars 2010

Busstrafiken i Malmö behöver bättre service, inte ny driftsform


Arriva kommer att sluta köra buss i Malmö. De säger upp avtalet med Skånetrafiken. Idag ansvarar skånetrafiken för all trafik, men låter privata aktörer köra bussar och tåg. Socialdemokraterna föreslår nu att Skånetrafiken ska ta över driften av busstrafiken i Malmö. Fantasilöst! Som om det hjälper att det offentliga driver verksamheten själva.

Det viktigaste är att bussarna går och kommer fram i tid. Och att chaufförerna är trevliga och är "service-minded". Det är också vad läsarna på Sydsvenskan.se framhåller, se här

En annan aspekt är att hålla priserna på en nivå så att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig med bilen. Och eftersom offentlig utförare ofta är dyrare än privata utförare betyder Socialdemokraternas förslag att kostnaderna kommer att öka. Antingen genom högre skatt eller högre biljettpriser.

Sydsvenskan

måndag 8 mars 2010

Det bästa med den internationella kvinnodagen..

.. är att massmedia fyller dagen med intressant statistik över att samhället inte är jämställt Tydligast blev det kanske i morgonens P1 morgon, se här . Oavsett om det var Kulturnyheter, vanliga nyheter eller ekonominyheter så fanns det ett antal exempel på bristande jämställdhet.

För den som likt Per Ström lägger energi på att visa att det största problemet med bristande jämställdhet är att män drabbas blir det nog en väckarklocka. Visst spelar våra könsroller oss ett spratt ibland på ett sätt som gör att män drabbas, men vanligare är att det är kvinnors möjligheter som begränsas.

Media

torsdag 4 mars 2010

Reepalu tar ett steg framåt och två tillbaka

Befinner mig på en konferens om Öresund som cykelregion där jag höll ett inledningsanförande. Läser i mobilen om att judiska församlingen i Malmö kritiserar Ilmar Reepalu för uttalandet i TV om en "israelisk lobby". Läs mer om uttalandet i SvD och Sydsvenskan Se tidigare inlägg här och här.

Henrik Bachner reder, i sedvanlig ordning, på ett förtjänstfullt sätt ut begreppen och ger en bra bakgrund.

"Ett viktigt inslag i dagens antisemitism, understryker Henrik Bachner, är att hålla judar som kollektiv ansvariga för Israels politik.Man kan se samma mönster när det gäller antimuslimsk argumentation, där alla muslimer får bära ansvar för politisk extremism och terrorism."

Det känns onekligen som att Reepalu tar ett steg framåt och två tillbaka i debatten. Däremellan anser sig Reepalu vara missförstådd. När tillfälle ges att ta tillbaka eller förtydliga uttalanden sker detta genom tv-medverkan där uttalande om "den israeliska lobbyn" knappast stärker känslan av att Reepalu visar förståelse för att antisemitismen växer sig starkare.

Jag rekommenderar läsning av boken Återkomsten av Henrik Bachner.
Om boken från Adlibris:

" Det svenska antisemitiska idéarvet bröts inte av 1945. Inte heller har den varit isolerad till den nazistiska scenen. Henrik Bachners genomgång av efterkrigstidens pressdebatt demonstrerar hur traditionella föreställningar om judisk ondska, makt och sammansvärjningar kontinuerligt vävs in i debatten om staten Israel och Mellanösternkonflikten. Han visar hur antisemitismen är intimt förbunden med vår gemensamma kultur och tankevärld."

Media

onsdag 3 mars 2010

Utveckla Medicon Valley 2.0


Beskedet att Astra Zeneca lämnar Lund känns som ett dråpslag. 900 anställda lämnar verksamheten i Lund. En del kommer att arbeta vidare på Astra i Mölndal, men långt ifrån alla, se Sydsvenskan. Verksamheten i Lund har i stor utsträckning levt i symbios med den kliniska forskningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är svårt att ha synpunkter på ett företags-strategiskt beslut från Astras sida. Det är inte särskilt fruktbart att leta syndabockar i form av regering, skatteregler eller annat. Däremot betyder beslutet en försvagning av klustret kring bioteknologi i Öresund. Och frågan vi som förtroendevalde bör ställa är hur vi skapar en starkare läkemedelsindustri i Sverige och i Öresundsregionen. Det finns möjligheter. Erfarenheten från när Pharmacia la ned i Uppsala vara att många mindre läkemedelsföretag ersatte den stora aktören. De anställda på Astra Zeneca i Lund har en unik kompetens och det är viktigt att vi hittar sätt att ta tillvara denna kompetens.

Från Region Skånes sida har vi, tillsammans med andra, erfarenhet av att arbeta med omställning och utveckling av nya och befintliga kluster. På telekom-området finns arbetet inom ramen för Mobile Heights, där universitet, näringsliv och offentliga aktörer (Region Skåne) samarbetar, som kan fungera som en modell för hur vi arbetar med dessa frågor. Det är också viktigt att regeringen agerar. Sedan tidigare har regeringen lyft fram den medicinska forskningen som prioriterad, något om inte minst Lunds Universitet dragit nytta av, se här. Nästa steg vore att regeringen, precis som man gjorde med fordonsindustrin, ger medel för forskning och utveckling, men den här gången inom bioteknologiområdet. Det skulle ge nya möjligheter för företag i branschen, inte minst de mindre bolagen som befinner sig i en utvecklingsfas.

Media

tisdag 2 mars 2010

Ställ upp för mer regionalisering


Idag sammanträder Regionfullmäktige i Kristianstad. Redan dagordningens första punkter visar på hur en region gör skillnad. Det ena förslaget handlar om pågåtågstrafik i Nordöstra Skåne där vi som direktvalda politiker har prioriterat denna infrastruktursatsning. Det hade aldrig ett "vanligt" landsting kunnat göra. Det andra förslaget är att Region Skåne säkerställer marken till den stora forskningsanläggningen ESS. Det hade aldrig ett "vanligt" landsting kunnat göra.

SvD skriver om arbetet med att skapa storregioner. "En OECD-rapport har nyligen visat att Sverige har den näst högsta demografiska och ekonomiska koncentrationen till storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne. 70 procent av landets tillväxt är koncentrerad till dessa områden. OECD rekommenderar Sverige att gå vidare med regioner av samma modell som i Västra Götaland och Skåne. Utmaningarna handlar om att förbättra kopplingen mellan landsbygd, landsbygdsnära och urbana områden och att mobilisera underutnyttjad arbetskraft som exempelvis arbetslösa ungdomar i glesbygd och utrikesfödda i storstadsområdena."

För Skånes del tycker jag att den naturliga utvecklingen vore att koppla oss närmare Blekinge och Kronoberg. Vi har redan samarbete i sjukvårdsfrågor och nästa steg gäller frågor om infrastruktur och näringslivspolitik.

Weyler vs Reepalu; Debatt är en hörnsten i demokratin


Följetongen om Ilmar Reepalus uttalande om judars situation i Malmö fortsätter, se tidigare inlägg här och här. Nu uppger Reepalu att han överväger att polisanmäla SR Radio efter ett kåseri av förläggaren Svante Weyler. Lyssna på inslaget här, det är både eftertänksamt och snärtigt.

"Hotbilden är allvarligare än någonsin efter Weylers utspel mot mig och påminner nu mycket om månaden innan Olof Palme mördades," säger Reepalu till Resumé.

Det är helt oacceptabelt att Reepalu utsätts för hot. Våld och hot mot förtroendevalda politiker är ett stort samhällsproblem. Men jag ställer mig tveksam till att, som Reepalu, dra en rak linje mellan Svante Weylers kåseri och fler hot. På samma sätt som Ilmar Reepalu använder sin yttrandefrihet till att kommentera den växande antisemitismen i Malmö har Weyler rätt att kritisera Reepalus uttalande. Det är på något sätt en hörnsten i en demokrati. Svante Weylers bärande tes är att vi som medborgare förtjänar ett bättre kommunalråd i Malmö och att vi borde rösta bort Ilmar Reepalu. Jag är den första att instämma.
Media och bloggar