lördag 26 december 2009

Vad tycker svenskar egentligen om invandring?
Från Bergh lånar jag följande diagram, som i sin tur är från statsvetaren Marie Demker. Idag presenteras en Sifo-undersökning om svenskars inställning till invandring som är intressant och som ligger i linje med forskningsrapporter.

"En majoritet av svenskarna (56 procent) svarar ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. Däremot ansåg 30 procent att invandringen varit negativ och 14 procent var tveksamma eller svarade att de inte visste."

integrationsbloggen relateras till en internationell undersökning som belyser inställningen till invandring i Europa och Nordamerika. Slutsatsen är att "den ekonomiska krisen har haft liten effekt på attityderna till invandring och i alla länder är stödet för permanent invandring större än för temporär arbetskraftsinvandring".

Media
Svd Sydsvenskan

torsdag 17 december 2009

Visst är chefen viktig för integrationen!

"Sådan chef, sådan anställd" är rubriken på en rapport från IFAU. Att chefens bakgrund styr rekryteringen är föga förvånande. Men forskningsresultaten har tydliga implikationer för hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden.

Resultat: "Det visar sig att chefer med invandrarbakgrund i större utsträckning anställer personer med invandrarbakgrund än vad svenskfödda chefer gör. Det märks mest på de minsta arbetsplatserna och bland egenföretagarna. Sambandet är starkare i privat än i offentlig sektor, men finns i alla branscher."

Eva Mörk på Ekonomistas drar följande, mycket rimliga, slutsatser: ”För att lyckas med integrationen av invandrare på arbetsmarknaden kan det alltså vara ide att börja i toppen och med hjälp av lämpliga politikåtgärder underlätta för invandrade att nå högre positioner i företagen och även stimulera egenföretagande bland invandrare.”


Tidigare inlägg på samma tema:

Region Skåne startar försök med anonyma ansökningar

Jimmy Åkesson har också ett ansvar

onsdag 16 december 2009

Planka.nu är ett hot mot kollektivtrafiken!

Igår manifesterade organisationen planka.nu på södervärn i Malmö genom att uppmana resenärer att lämna över sin bussbiljett till en annan resenär. Organisationen planka.nu menar att det är en politisk handling, en avgiftsstrejk, att planka. Organisationen är nystartad i Skåne och finns sedan tidigare i Stockholm och Göteborg. Där betalar Plankas medlemmar en slags försäkring som gör att organisationen betalar böterna för den som åker fast.

Att planka är ett moraliskt och förkastligt beteende. I förlängningen utgör det ett hot mot kollektivtrafiken i Skåne eftersom biljettintäkterna är en förutsättning för att vi ska ha täta avgångar och hög standard på bussar och tåg. Organisationen planka.nu åker snålskjuts på de lydiga medborgare som betalar och gör rätt för sig.

Kollektivtrafiken är viktig för att vi ska klara de stora klimatutmaningar som vi står inför. I framtiden vill vi att kollektivtrafiken ska fördubbla antalet resenärer. Det kräver stora investeringar i kollektivtrafiken. Därför har Region Skåne exempelvis köpt in 49 nya pågatåg för 2,2 miljarder kronor. Både skattemedel och avgifter betalar för framtidens kollektivtrafik. Om skåningar plankar faller kollektivtrafiken. Jag vill att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och jag inser att det därför måste vara möjligt för de med mindre medel att använda den. Därför har vi infört en studentrabatt, se
här och här

Media
Sydnytt

Skatten på biogas försvinner: Ett steg i rätt riktning.


Igår förelog Finansdepartementet att biogas ska befrias från skatt, se här. Det är positivit att regeringen är beredd att satsa ordentligt för att stimulera klimatsmarta lösningar. Att skattebefria biogasen är ett utmärkt sätt att öka produktionen och konsumtionen av denna miljövänliga energikälla. Förslaget har stor betydelse för Skåne där biogasproduktionen är den mest framträdande i landet, se tidigare inlägg här


Förslaget från Finansdepartementet kommer mycket lämpligt. Igår fattade regionstyrelsen beslut om att göra en omfattande utredning av förutsättningarna för ett finmaskigt nätverk för leverans av biogas i Skåne. Genom att öka tillgängligheten av biogas hoppas vi samtidigt öka konsumtionen av detta miljövänliga bränsle,

måndag 14 december 2009

Tack för stöd i Folkpartiets provval

Jag fick ett överväldigande stöd i Folkpartiets provval till regionvalet. Jag hamnade på första plats. Se resultaten här Jag vill rikta ett stort tack till de som röstat på mig i provvalet. Listan fastställs på ett medlemsmöte i februari.

lördag 12 december 2009

Biogasuniversitet till Skåne?

Bilden är hämtad från Biogas Syds hemsida Biogas Syd är ett samverkansorgan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Idag skriver jag i Kristianstadsbladet om att det bör startas en högskoleutbildning för biogas i Skåne, se här och här Jag har tidigare skrivit om att Skåne har unika möjligheter att bli ett ledande centrum för forskning och utveckling inom biogas, se här och här

Nästa naturliga steg är att involvera regionens universitet och högskolor för att ta reda på hur framställningen och användandet av biogasen kan utvecklas. En högskoleutbildning som utbildar personal inom biogasteknologi bör därför startas på någon av våra skånska högskolor. På så vis får industrin tillgång till kompetent personal, till exempel när det gäller processoperatörer.

Imorgon medverkar jag på ett seminarium i Köpenhamn om hur användandet av biogas kan minska klimatpåverkan. Med aktiviteterna under toppmötet vill vi visa att:
 • Tekniken kring biogas redan finns. Det är bara att sätta igång arbetet.
 • Politiken måste visa vägen. Genom att ställa krav på Skånetrafiken och andra verksamheter i Region Skåne att bli fossilfria skapas en inhemsk efterfrågan som lägger grunden för en utveckling av biogasbranschen.

fredag 11 december 2009

Ingångna avtal ska hållas: även för sjuksköterskor

Kommuner och landsting kommer inte att säga upp vårdavtalet med vårdförbundet. Det betyder att sjuksköterskor kan räkna med att de får den löneökning de har förhandlat sig till sedan tidigare, se Sydsvenskan här och Svenska Dagbladet här

Jag är mycket glad över att arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tänkt om efter att de tidigare aviserade att de ville riva upp gällande avtal. Motivet till att bryta avtalet var den globala finanskrisen som påverkat skatteintäkterna för kommuner och landsting.

Men samtidigt tror jag att det hade fått mycket negativa konsekvenser på längre sikt om avtalet hade brutits. Vilken sjuksköterska vill jobba för kommuner eller landsting om man inte kan lita på att de håller ingångna avtal? Lönerna i offentlig sektor kan inte släpa efter om vi vill att människor ska välja vården som arbetsplats i framtiden. Det handlar om att ge frihet under ansvar, att se till att beslutsvägarna kortas, men också att ge ordentligt betalt. Inte minst till dem som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska. Det ska löna sig att arbeta. Och det ska löna sig att utbilda sig.

torsdag 10 december 2009

Om livstestamente i Ekot


Idag medverkar jag i Ekot om vårt beslut att möjliggöra livstestamente i journalen, se här

Livstestamente handlar om individens önskemål när man närmar sig döden. Det kan exempelvis handla uppgifter om anhöriga som ska kallas in vid livshotande tillstånd, personers inställning till organdonationer eller inställningen till livsuppehållande behandling med konstgjorda medel. Se tidigare inlägg här och här

Idag hanterar många människor det här genom att de har upprättat ett sk livstestamente, som de bär med sig i sin plånbok. I ett framtida system med en patient - en journal vore det möjligt att föra in denna information i journalen. Den stora förändringen är att sjukvården får ett bättre stöd för att få veta medborgarens inställning till vård i vissa tänkbara situationer. Och det är på tiden. När det kommer till svåra frågor som inställningen till organdonation eller livsuppehållande åtgärder så finns det bara en expert, och det är patienten själv. Se artikel i Sydsvenskan här

Det är viktigt att framhålla att det handlar om önskemål och att livstestamentet inte har juridisk giltighet. Det är alltså inte tal om att försöka införa aktiv dödshjälp bakvägen. Men det stärker individens inflytande över hur vården i livets slutskede ska se ut.

onsdag 9 december 2009

Egenansvaret får inte glömmas bort i klimatdebatten


Årets pristagare i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Elinor Ostrom, uttalar sig idag med anledning av det pågående Köpenhamnsmötet.

"Det finns en risk att den stora fokuseringen på vad USA och Kina måste åstadkomma gör att de mindre och lika nödvändiga initiativen för en bättre miljö glöms bort." se länk här

Jag är beredd att hålla med. De globala överenskommelserna är helt nödvändiga för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Men det går att göra saker lokalt/regionalt och som enskild individ. Det ligger dessutom helt i linje med min övertygelse att vi som medborgare har både rättigheter och skyldigheter. Vi har möjligheten att rösta fram politiker som tar modiga, framtidsinriktade beslut, men vi måste också agera i vardagen.

Lever jag då själv som jag lär? Både Ja och Nej!

Som förtroendevald har jag varit med och driva på beslutet att Region Skåne ska vara fossilfritt 2020. Exempelvis kommer Skånetrafikens bussar kommer att vara gasdrivna istället för bensinberoende. Vi gör viktiga insatser när det gäller satsningar på förnyelsebar energi och bränslen, se tidigare inlägg om biogas här
Som privatperson kan jag göra mer. Här är några val jag gör idag, hör gärna av er med förslag på fler vardagstips.

 • Jag har radikalt minskat min konsumtion av nötkött, till förmån för fisk.
 • Jag använder nästan aldrig bil för korta resor inom Lund och åker ofta kollektivt om jag ska till och från Malmö. När jag väl kör bil kör jag en hybridbil, som har mycket mindre klimatpåverkan. (Innan jag blev regionråd var jag med i en bilpool, det kan jag verkligen rekommendera).

måndag 7 december 2009

ESS- hur skapar vi ett nytt Silicon Valley?


En vetenskapskorridor ska skapas mellan Lund, Köpenhamn och Hamburg. Detta skriver Sydsvenskan om idag, se här Det handlar om att dra största möjliga nytta av forskningsanläggningarna Max Lab IV och ESS. Sedan tidigare finns planer på att skapa ett IDEON ESS, riktat mot framtida företag med koppling till ESS. På samma sätt som IDEON idag har stark koppling till Ericson.
I fredags medverkade jag vid ett seminarium om ESS anordnat av Hjärntrusten Nyligen beslutade Regionala Tillväxtnämnden om medel till olika insatser med syfte att dra största möjliga nytta av de kommande forskningsanläggningarna. Insatserna görs tillsammans med kommuner och andra aktörer. Det handlar om följande insatser:

 • Utveckla destination Lund NE. Under bygget av anläggningarna kommer vi att försöka göra området till ett besöksmål riktat till skolklasser och medborgare för att skapa ett intresse kring forskning och teknik. Det är viktigt i tider när de tekniska utbildningarna har svårt att attrahera ungdomar.
 • Kartläggning av internationella skolor. Forskare från andra länder ska kunna lita på att det finns bra lösningar för deras barn.
 • Skapa en mottagarorganisation för de som kommer hit. Det handlar om aktiviteter som gör det enkelt att komma in i samhället och som bidrar till att människor vill stanna i Skåne/Sverige och/eller får en positiv bild av Öresundsregionen.
 • Infrastruktur kopplat till ESS/MAX IV. Vilken infrastruktur är nödvändig för att vi ska kunna dra nytta av anläggningarna? Det handlar om spårvagnstrafik i Lund för att hantera trafiksituationen lokalt. Det handlar om att säkerställa Kastrups framtid, så att det finns en närhet till en internationell flygplats. Men det kan naturligtvis finnas andra infrastruktursatsningar som är nödvändiga.
För att vi ska dra nytta av ESS handlar det inte enbart om rätt insatser när det forskning och utveckling. Målet är att skapa ett Silicon Valley på materialforskningsområdet.


Media

söndag 6 december 2009

Arbetskraftsinvandring stärker arbetsmarknaden


Den 15e december 2008 ändrades reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige i en mer liberal riktning. Det är inte längre arbetsförmedlingen som i varje enskilt fall bedömer om arbetskraften redan finns tillgänglig, utan arbetsgivaren kan själv göra den bedömningen.

Tidigare var det i praktiken omöjligt att få arbetstillstånd för medborgare utanför EU. Men de nya reglerna har ändrat på detta.

I Skåne omfattar arbetskraftsinvandringen 700 personer jan-okt 2009. Det måste betraktas som en framgång. Omkring 1 av 4 är högskoleutbildade arkitekter, ingenjörer eller ekonomer. Det är alltså inte enbart utländska bärplockare som en del kritiker har anfört. 700 arbeten som annars inte skulle blivit utförda har genom den nya lagen blivit möjliga.

Enligt den nya lagstiftningen har asylsökande som arbetat under minst sex månader, och anställningskontraktet varar ytterligare tolv månader, rätt att söka arbetstillstånd även om asylansökan avslås. Men tyvärr finns det praktiska hinder som försvårar för de som vill arbeta i Sverige, se artikeln de tvingas till passivitet

Asylsökande som har arbete kan inte erhålla arbetstillstånd, eftersom de i avsaknad av pass/ID-handling inte kan få ut någon lön.

"När de söker arbetstillstånd saknas löneutbetalningar som bevisar att de har jobbat. De blir alltså bankerna som stoppar deras chans att stanna i Sverige, inte Migrationsverket. Detta moment 22 att man har rätt att jobba men inte kan få sin lön utbetald, får svåra mänskliga konsekvenser"


Media och bloggar

lördag 5 december 2009

Rädsla för minareter eller dåligt självförtroende?


Journalisten Dilsa Demirbag-Sten skriver idag på brännpunkt om minaretsförbudet i Schweiz.

"Vi hade aldrig fått bygga kyrkor i muslimska länder" är ett argument som jag ofta hört sista tiden av de som förespråkar ett minaretsförbud (eller förbud mot byggandet av moskéer). Men är det verkligen rimligt att vi ska införa restriktioner i religionsfriheten bara för att andra länder inte accepterar andra religioner.

Eller som Dilsa Demirbag-Sten uttrycker det:

"Det är genant för Schweiz att inspireras av de många diktaturer där intolerant islamism fordrar att kristna och andra icke-muslimer måste vara osynliga i utövandet av sin tro."

Ganska många har tolkat utfallet i den Schweiziska folkomröstningen som ett uttryck för att västeuropeiska länder letar efter sin kultur och sin nationella identitet. I Frankrike utlyste ministern "för invandring och nationell identitet" en kampanj där fransmännen uppmanas fundera över vad som utgör den franska folksjälen. Jag vänder mig inte emot de som vill lyfta fram sin egen kultur. Jag tror att det är enklare att acceptera andra kulturer om man känner stark tillhörighet till en egen kultur. Problemet uppkommer den dagen man gör anspråk på att vilja göra den till "majoritetskulturen", som andra ska anpassa sig till. Låt oss skilja på kultur och mänskliga rättigheter. Eller när man gör anspråk på att mänskliga rättigheter ska ges till kollektiv och/eller religioner och inte till individer.
Forskaren Pernilla Ouis skriver träffande om detta i dagens Sydsvenskan (tyvärr inte på nätet):

"Islamister å sin sida, har anammat de mänskliga rättigheterna till den grad att det ibland kan verka som att de anser att även Gud och Muhammed ska kunna åtnjuta dessa rättigheter. De vill ha en gränslös religionsfrihet, samtidigt som de pläderar för att yttrandefriheten ska begränsas när det gäller kränkningar av religionen."
Konklusion: Värna individers rätt att utöva sin religion, men låt inte individer begränsa yttrandefriheten i religionens namn. Alla människor ska omfattas av friheter (yttrandefrihet) och har en skyldighet att låta andra omfattas av dessa rättigheter.

tisdag 1 december 2009

Äntligen lyssnar socialstyrelsen på kritiken: Alla får bli blodgivare


Idag beslutade socialstyrelsen att homosexuella män ska kunna ge blod på samma grunder som alla andra, se här och här Det ger fler möjlighet att bidra till att sjukvården kan ge blod till de som behöver, se tidigare inlägg på bloggen här

Idag har alla män som någon gång haft sex med en annan man ett permanent förbud att ge blod. Det är orimligt. Därför är dagens beslut mycket välkommet. Det ska vara riskbeteende som ska vara hindrande för att få lämna blod, inte sexuell läggning.

Äntligen lyssnar socialstyrelsen på kritiken från oss som menar att dagens regelverk är uttryck för en fördomsfull syn.

Media

Ska skattebetalarna hjälpa SAAB?


SAAB är på allas läppar idag. Företagets framtid kan beslutas idag. En svensk delegation är på plats i Detroit, se DN här

För några dagar sedan lyssnade jag på en mycket märklig debatt i radion. Socialdemokraten var kritisk till regeringens "passiva" agerande. Frågan vad han ville göra annorlunda besvarades med tystnad. För inte ska väl skattebetalarnas pengar användas till att hjälpa ett olönsamt bilföretag? Jag undrar fortfarande vad Mona Sahlin svarar på den frågan.

Jag hoppas verkligen att General Motors hittar en köpare till SAAB. På så sätt kan jobb säkerställas och företaget ställa om så att de kan generera vinst, för omväxlingens skull.


Media

onsdag 25 november 2009

Region Skåne startar försök med anonymiserade ansökningar


Imorgon tar Region Skåne beslut om att starta ett försök med anonymiserade ansökningar. Det var en av de första frågorna jag lyfte upp på den politiska dagordningen när jag blev regionråd i mars. Systemet betyder att ansökningar "avidentifieras" (kodas) för att hantera förekomsten av diskriminering. Flera vetenskapliga studier visar att det förekommer diskriminering, se Carlsson/Rooth i Labour Economics 2007 här och Rooth i Labour Economics 2009 här

Medborgaren ska kunna lita på att de blir bedömda för deras kvaliteter och inte deras kön eller efternamn. Utvärderingen av motsvarande försök i Göteborg visar på positiva effekter av anonyma ansökningar. Åslund & Nordström/Skans hittar följande resultat i sin rapport på IFAU från 2007.

"Resultaten visar att en rekryteringsordning med anonyma ansökningar ökade chansen att komma till intervju för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. För kvinnor finns även en ökad chans att bli erbjuden anställning, men vi ser ingen sådan effekt för personer med utländsk bakgrund."

Jag är mycket nöjd att vi i politiken drar nytta av lärdomar från forskningen.

tisdag 24 november 2009

Det går att få mer vård för pengarna!


Bilden visar produktion och kostnadsutveckling (använda resurser, i huvudsak personal) sedan 2003. Figuren visar tydligt effekten av förnyelsearbetet i Region Skåne. Mer om förnyelsearbetet här och här Trots att kostnaderna sjunker under 2007 och stabiliseras under 2008 ökar produktionen. Det är alltså möjligt att ge mer vård till skåningen utan att öka kostnaderna (och höja skatten).
Detta är inte enbart ett resultat av att medarbetarna i sjukvården springer snabbare. Det handlar också om att sänka andra kostnader. Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor.
Jag är övertygad om att vi kan arbeta smartare i sjukvården. Vi har medicinska metoder i världsklass och medarbetarna är fantastiska och sliter ofta hårt, men tvingas arbeta i usla system. Vi måste göra sjukvården mer tillänglig och patientorienterad. Det arbete som sker med Lean Health Care som sker i den skånska sjukvården kan vi lyckas med detta. Mer om Lean här
Det är viktigt att inte slå sig för bröstet i stolthet över de sista årens utveckling. Vi måste hela tiden utveckla, se över och förändra sjukvården så att den möter medborgarens och medarbetarnas krav.

måndag 23 november 2009

Är politiker "sjukvårdssparare"?Idag och imorgdon debatterar Regionparlamentet Region Skånes budget. Den skånska sjukvården tillförs nästan en miljard kronor (med tanke på att inflationen är nästintill obefintlig är det reella resurser). Den som läser massmedia får inte alltid bilden av att det faktiskt satsas på välfärdens kärna. Det är samtidigt viktigt att inte skapa underskott som framtida generationer sedan får betala. Därför motsätter jag mig att ta köpkraft från medborgarna i en tid när vi snarare behöver se till att höja efterfrågan i samhället, se tidigare inlägg här
För en familj i Lund med normalinkomst betyder Socialdemokratiska skattehöjningar på kommunal, regional och nationell nivå en skattehöjning med närmare 12 000kr per år.
Höjda skatter minskar incitamenten till arbete, i synnerhet för dem med låga inkomster. (Vi vet från forskning att lägre inkomstskatter har särskilt positiv effekt för de med låga inkomster och det omvända gäller således också.) Det betyder att ökade statsbidrag är en bättre åtgärd än skattehöjningar som metod för öka kommuner och regioners intäkter.
Ibland kan nog regionpolitiker framstå som envetet upprepande av mantran om sparande, kostnadsjakt och effektivitet. Som relativt ny i regionpolitiken är mitt mest slående intrycket hur mycket resurser som har sparats genom insatser på områden som gäller kringkostnader.
Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor. Se tidigare inlägg
här
Det är viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på ett sätt där vi använder skattekronorna på bästa sätt. Jag är övertygad om att vi kan förbättra sjukvården och använda våra resurser mer effektivt.

Media
Sds
Sydsvenskan

Mer akademi i sjukvården- ett framgångsrecept!


Sydsvenskan fortsätter att beskriva skapandet av ett Universitetsmedicinskt centrum och Skånes Universitetssjukhus, se här

Vi beslutar om dessa frågor i samband med budgeten, som behandlas idag och imorgon.
Jag har tidigare skrivit om detta här. Ett fördjupat samarbete med Lunds Universitet möjliggör framstående klinisk forskning och möjligheter för oss att bli mer konkurrenskraftiga inom sjukvård och forskning i Norra Europa.

Beslutet gör det möjligt att undvika merkostnader i administration, att få bättre styrning, förstärka samarbetet med akademin och att hantera våra resurser på ett mer samlat sätt (t.ex. investeringar).

Jag vill vara mycket tydlig på en punkt. En sammanslagning betyder inte per automatik att forskningen stärks. Vi måste samtidigt koppla detta till tydliga mål, där vi stakar ut en riktning vad vi vill med den högspecialiserade vården och den kliniska forskningen. Detta arbete underlättas av att den nya chefen Bent Christensen har erfarenhet från fusioner i Danmark.

Tidigare erfarenheter från Stockholm och Göteborg visar att det inte är enkelt att lyckas med en fusion, se här. I Göteborg ses fusionen som en framgång och trots kritik från borgerliga politiker när beslutet fattades har inget "återställar-beslut" tagits där. Det har alltså inte varit någon katastrof på andra håll, men inte heller problemfritt. Men vi ska undvika att göra tidigare fusioners misstag.
Socialdemokraterna reagerar negativt och hotar med att eventuellt riva upp beslutet. Jag har mycket svårt att tänka mig att de gör det om de kommer till makten. Men låt oss diskutera det i valrörelsen. Jag räds inte en debatt om hur vi ska skapa en bättre högspecialiserad vård och starkare medicinsk forskning.


Media

fredag 20 november 2009

Fp tar initiativ för utländska akademiker


Det finns många berättelser om människor med rötter i andra länder som inte får använda sina erfarenheter och kompetenser i Sverige därför att utbildningar inte är överförbara.

Därför är jag glad över att landsmötet idag beslutade att bifalla min motion om att utveckla och förbättra möjligheten för den enskilde att översätta sin utbildning eller examen från annat land. Det handlar t.ex. om att göra det möjligt för mäniskor som genomgår utbildningar att samtidigt få ersättning från arbetsförmedlingen. Idag ser vi hur t.ex. utländska läkare inte kan genomgå sin provtjänstgöring därför att de inte kan försörja sig, då regelverken inte medger att man får göra detta inom ramen för sin arbetsmarknadsutbildning.

Fp kan ställa sig bakom gårdsförsäljnng av vin


Som ordförande i landsmötesutskottet som behandlar sociala frågor kunde jag igår bevittna hur min utslagsröst fällde avgörande i frågan om det ska vara tillåtet med gårdsförsäljning. Nu är det bara att hålla tummarna att landsmötet som helhet röstar på utskottet förslag, se Svd här.

Bloggar

torsdag 19 november 2009

Föräldrarförsäkringen ges till individen, inte familjen

Föräldrarförsäkringen kommer att bli en het fråga på Folkpartiets landsmöte, se här och här

Någon motion vill ta bort de två öronmärkta månaderna (pappamånaderna) och i andra motioner förespråkas en helt individualiserad föräldrarförsäkring eller den isländska modellen med 3 månader öronmärkta för mamman och pappan och en del som är överförbar.

Jag är för egen del för en individualiserag föräldrarförsäkring, även om jag av taktiska skäl eventuellt röstar för förslaget om tredelad föräldrarförsäkring). Rent spelteoretiskt är det rimligt att tro att mittenalternativet har större chans än "ytterkantsförslaget" med individualiserad försäkring.

Alla andra delar av vårt socialförsäkringssystem baseras på att jag som individ, inte min familj, är berättigad till inkomstrelaterade ersättning. Mitt ställningstagande handlar om principer, inte om en tro på önskvärda effekter. Regeringens jämställdhetsbonus är ett tydligare exempel på hur staten med morot vill vi få fler pappor att vara hemma med barnen. Jämställdhetsbonusen ger starka ekonomiska incitament för familjer där mannen tjänar mer att ha ett mer jämställt uttag av föräldrarförsäkringen. Jag hoppas att det snart görs en utvärdering av jämställdhetsbonusen

Media
Sydsvenskan

onsdag 18 november 2009

Fp väntas säga Ja till subventionerad vård för gömda flyktingar


Imorgon startar Folkpartiets landsmöte. Undertecknad är ombud och på plats under hela helgen. Som ordförande i det utskott som hanterar socialpolitik konstaterar jag med glädje att landsmötet väntas säga ja till subventionerad vård för gömda flyktingar. Initiativet kommer från undertecknad och Gilbert Tribo har skrivit en motion i frågan. Vi menar att övriga Sverige har mycket att lära från hur den skånska sjukvården bemöter gömda flyktingar. Se tidigare inlägg här och i Aftonbladet här


I Region Skåne har Folkpartiet medverkat till att det är det medicinska behovet och inte flyktingens ekonomi som avgör om personen ska få vård. Detta är en princip som vilar på humanitetens grund. Nu vill vi att resten av landet följer vårt exempel.


Vi föreslår att akut och annan nödvändig vård ska ges till alla som vistas i Sverige och att staten åtar sig det ekonomiska ansvaret för att denna princip uppfylls. Sjukvårdspersonalen bör även få en kortare utbildning om de gömdas sjukdomsbild och att de till exempel inte får kontakta polisen om en gömd flykting söker vård.

Är politiker "sjukvårdssparare"?


Idag och imorgdon debatterar Regionparlamentet Region Skånes budget. Den skånska sjukvården tillförs nästan en miljard kronor (med tanke på att inflationen är nästintill obefintlig är det reella resurser). Den som läser massmedia får inte alltid bilden av att det faktiskt satsas på välfärdens kärna. Det är samtidigt viktigt att inte skapa underskott som framtida generationer sedan får betala. Därför motsätter jag mig att ta köpkraft från medborgarna i en tid när vi snarare behöver se till att höja efterfrågan i samhället, se tidigare inlägg här
För en familj i Lund med normalinkomst betyder Socialdemokratiska skattehöjningar på kommunal, regional och nationell nivå en skattehöjning med närmare 12 000kr per år.
Höjda skatter minskar incitamenten till arbete, i synnerhet för dem med låga inkomster. (Vi vet från forskning att lägre inkomstskatter har särskilt positiv effekt för de med låga inkomster och det omvända gäller således också.) Det betyder att ökade statsbidrag är en bättre åtgärd än skattehöjningar som metod för öka kommuner och regioners intäkter.
Ibland kan nog regionpolitiker framstå som envetet upprepande av mantran om sparande, kostnadsjakt och effektivitet. Som relativt ny i regionpolitiken är mitt mest slående intrycket hur mycket resurser som har sparats genom insatser på områden som gäller kringkostnader.
Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor. Se tidigare inlägg här
Det är viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på ett sätt där vi använder skattekronorna på bästa sätt. Jag är övertygad om att vi kan förbättra sjukvården och använda våra resurser mer effektivt.
Media

tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmöström blir kommisionär - ett mycket bra val


Idag presenterade Regeringen att de föreslår Cecilia Malmström som EU-kommisionär.

Ett mycket bra val. Cecilia Malmström är en ytterst kompetent politiker. Hon har ett starkt europaengagemang. Hon tror på Europa. Jag minns särskilt hennes kampanj "one seat Europe" där hon samlade en miljon(!) namnunderskrifter för att stoppa EU:s flyttkarusell till Strasbourgh.Media
DN
SVD
Sydsvenskan

Jaga utanförskapet, inte invandringen


Idag presenteras en undersökning som visar att Vellingeborna stöder ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Det är glädjande. Vellinges kommunledning har agerat helt fel. Sverige ska vara ett öppet land där nya människor välkomnas. Alla människor, även den som kommer till Sverige, har ett ansvar för att försörja sig själv.

Följande punkter är avgörande för att få till stånd en bättre integration:
 • Den offentliga sektorn måste ta sitt ansvar som arbetsgivare. Det gäller inte minst Region Skåne som med sina 32 000 anställda och är den största arbetsgivaren i Skåne. Vi har ett ansvar för att vara attraktiva för de tusentals anställda med rötter i andra länder. Diskriminering ska motarbetas på alla nivåer.
 • Vad har en invandrad akademiker från Iran gemensamt med en invandrad bonde från Guatemala? Förutom att de båda har invandrat till Sverige är det ganska lite som förenar dem. Integrationspolitiken måste därför vara anpassad till den enskildes behov. Exempelvis måste SFI-utbildningen anpassas mer efter den enskilde individen.
 • Höj statusen på det svenska medborgarskapet. Medborgarskap ska vara ett samhällskontrakt. En viktig ingrediens för ökad egenmakt är kunskaper i svenska och därför bör detta vara ett krav för medborgarskap.
 • Dra nytta av invandrares kontakter i andra länder. Människor från andra länder skapar stora möjligheter genom deras kontaktytor i länder som kan bli stora marknader för svenska företag. Exempelvis har Region Skåne tagit initiativ till ett exportsäljarprogram där människor med kunskap om nya marknader fungerar som dörröppnare.
 • Subventionerad vård till gömda flyktingar, se tidigare inlägg här

En sak är viktig att slå fast: Vi ska jaga utanförskapet, inte invandringen som sådan.

Media
Sydsvenskan
Sds Vellinge

måndag 16 november 2009

Kontantlös kollektivtrafik: dags att kunna betala med kort på bussen


I helgen gick en man på en buss och försökte råna bussens resekassa. Sedan tidigare har vi kunnat bevittna rån på stadsbussar.

Idag träffades Skånetrafikens ledning och Arbetsmiljöverket, se här. Tills vidare är det stopp för kontanter mellan kl.20-06 på bussar. På sikt kommer all hantering av kontanter att tas bort. Det är en tråkig utveckling, ty för kundens vidkommande är det givetvis orimligt att man inte kan betala sin biljett med sedlar och mynt. Men ur ett arbetsmiljöperspektiv är kontanter ett problem. Och istället för att borra huvudet i sanden och försöka bromsa kraven på kontantlös kollektivtrafik är en bättre strategi att hitta strategier där vi gör det möjligt för människor att betala på ett annat sätt.

Två konkreta förslag:
 • Utveckla konceptet med biljett i mobilen. Det ingår i det nya biljettsystemet (Jojo-korten) och behöver utvecklas så att fler använder sig av tjänsten.
 • Gör det möjligt att betala med kreditkort på bussen. Jag tog ett sådant initiativ till regionfullmäktige för något år sedan. Förhoppningsvis kan det bli verklighet 2012.

Media
Sydsvenskan

torsdag 12 november 2009

Årets julklapp (spikmattan) har med politik att göra


Så är det bestämt. Årets julklapp är den (ö)kända spikmattan. Handelns utredningsinstitut menar att den slog igenom redan förra året och "representerar den tid vi lever i".

Visst är det positivt att människor söker efter produkter som ger livskvalitet. Jag lägger mig inte i vad människor lägger sina pengar på, så länge det inte skadar någon annan, och i det avseendet är spikmattan ofarlig.

Men marknadsföringen kring produkten har varit minst sagt offensiv där man försökt sälja in mattan som att den kan bota sjukdomar. Eller som den alltid klarsynte professor Martin Ingvar uttrycker det:

"Problemet har varit att man sålt spikmattor under förevändning att man ska bli frisk från ett antal olika sjukdomar men det saknas helt belägg för det. Om människor vill söka välbefinnande på detta sättet har jag ingen synpunkt men min uppfattning är att det finns bättre och billigare sätt för det. Det bästa är fysisk aktivitet."

Spikmattan illustrerar en mycket viktig fråga för sjukvårdspolitiken. Vi ska se till att skattepengar enbart används på evidensbaserade metoder. Medan medborgaren får lägga sina pengar på vad han/hon vill har vi som företräder medborgarna ett ansvar att varje skattekrona används på bästa sätt.

För egen del undviker jag årets julklapp 2009 till förmån för årets julklapp 2008, "en upplevelse". Jag har en månad på mig att bestämma vilken upplevelse det blir som jag ger bort. Förslag mottages gärna.

Media
SvD Sds DN

onsdag 11 november 2009

Mer info till Öresundspendlare: Regeringen börjar förstå


Det börjar röra sig i arbetet med att eliminera hinder för Öresundspendlare. Idag beslutar regeringen om ett stöd till Öresund direkt, se här

Öresund direkt ger information till privatpersoner och företag som rör sig över Öresund. På kontoret vid Stortorget i Malmö sitter flera myndigheter samlade för att gemensamt kunna svara på de allt mer komplexa frågor som kommer från bland annat Öresundspendlare.

Det här är ett positivt besked som gör det möjligt att informera mer aktivt om ländernas olika regelverk. I brist på en fullständig harmonisering av regelverket är det viktigt att medborgaren får kunskap så att man kan planera sin tillvaro och agera utifrån de regler som finns.

På sikt tror jag att vi behöver lyfta upp frågor om socialförsäkringar på EU-nivå, se tidigare inlägg här och här Tillsammans med forskarna Fredrik NG Andersson och Evelina Wahlqvist samt entreprenören Michael Hoffman har jag skisserat på följande:

"En lösning vore att skapa ett särskilt EU-system som ansvarar för att intjänade rättigheter i ett land följer individen när denna lämnar för ett annat land. Vi har full respekt för att nationalstaternas regelverk är präglade av tradition och utformade efter specifika förutsättningar. Just därför bör den nationella suveräniteten behållas, men med en kompletterande del som EU ansvarar för. "

Det är glädjande att politiker på nationell nivå börjar dra i trådarna för att lösa hinder för Öresundspendlare.

tisdag 10 november 2009

Kommer vi att köra bensinbilar om 20 år?


Kommer vi att köra bensinbilar om 20 år? Höga bensinpriser och skatteregler gör att vi svenskar köper gasbilar och hybridbilar som aldrig förr.

Idag uppvaktar Region Skåne makthavare i Stockholm kring frågan om att göra Skåne till en pilotregion för biogas. Det är viktigt att vi ställer om vårt samhälle och minskar våra utsläpp. Nya bränslen för transporter är en av flera nödvändiga åtgärder. 2018 ska alla Skånetrafikens bussar använda biogas.

I Skåne finns föutsättningarna för en vidgad biogasproduktion. Här finns lantbruk och livsmedelsproduktion, som utgör själva grunden för att producera biogas.

Vi har tidigare skrivit till regeringen om att regeringen ska sätta upp ett nationellt mål om 20 TWh biogas år 2020. Idag går vi vidare med samtal om hur Skåne kan stärkas som "biogasregion".

måndag 2 november 2009

Integriteten måste värnas - även när vi köper bussbiljett


Idag skriver jag i Expressen/Kvp om att värna integriteten i kollektivtrafiken, se här

När Västtrafik, som är ansvarig för trafiken i Västra Götaland, införde ett nytt biljettsystem insisterade de på att få lagra informationen och kunna koppla det till en enskild resenärs resande. Västtrafik anser nämligen att reseinformationen, det vill säga den enskildes privata resemönster, är allmän handling som varken får gallras efter en viss tid eller avidentifieras.

Frågan som ska ställas är vad Västtrafik har med denna information att göra? Vad har någon annan överhuvudtaget med mina resvanor och mitt resmönster att göra? Agerandet är oacceptabelt ur integritetssynpunkt. Samma bedömning gör datainspektionen, som riktat skarp kritik mot Västtrafik för att detaljerad information om enskilda personers resor kommer att sparas under lång tid utan att det behövs. När Skånetrafiken nu inrättar det nya biljettsystemet har vi slagit fast att det inte ska vara möjligt att lagra information som är identifierbar i några databaser. Enligt min mening är det viktigt att resenären ska ha rätt att säga nej till att reseinformation - även i avidentifierbar form - lagras.

"Vi lever i en spännande tid. Nya tekniker skapar fantastiska möjligheter, för såväl den enskilde som staten. Men det ställer krav på att skapa en balans mellan personlig integritet och det offentligas vilja till informationsinhämtning. Det gäller även kollektivtrafiken. Som politiker ska vi värna den personliga integriteten i kollektivtrafiken."

Möte med DSB First

Idag träffade jag företrädare för DSB First. Vi pratade bland annat om beslutet att inte stanna på stationerna Tårnby och Örestad, se tidigare inlägg här för de tåg som är mellan 3 till 6 minuter försenade. Än så länge rör det sig om 4 tåg om dagen, varav 1 i rusningstrafik, enligt DSB First. DSB first har gjort en del förbättringar efter hand, exempelvis informeras kunderna vid stationerna när tåget är försenat och kan invänta ett tåg några minuter senare på samma perrong.

Det ska tydliggöras att detta inte på något sätt är en optimal lösning för resenärerna och vi som ansvarar för trafiken måste bli bättre på att informera och skapa tydlighet för kunden. Mycket av problematiken handlar om att kapaciteten i väntan på Citytunneln är beränsad, men också på att kvaliteten på tågsystemet är otillräckligt. Det är skälet till att vi i Region Skåne lyfter fram betydelsen av satsningar på järnvägsunderhåll i Öresund till regeringen.

DSB First VD Karsten Andersen visade sig ha ett mycket stort engagemang för Öresundsintegrationen. Han beskrev bland annat viljan att skapa lika villkor (läs kollektivavtal) för danska och svenska medarbetare.

Media
Sydsvenskanfredag 30 oktober 2009

Studentrabatten i Skåne är inte snål


Tidningen Lundagård skriver om att vi vill utveckla och behålla studentrabatten i den skånska kollektivtrafiken, se här.

Studenter är en grupp som har släpat efter i inkomst under de senaste åren. Det gäller även doktorander, som också kan använda sig av rabatten. Som doktorand har jag haft förmånen att ha en doktorandanställning med "riktig" lön och inte utbildningsbidrag, men alla är inte så lyckligt lottade.

I Skåne är rabatten procentuellt sätt lägre än i Stockholm och Göteborgsregionen. Men jämförelsen med Stockholm är svår att göra eftersom det är mer tätbefolkat i Stockholm och de har en tunnelbana som vi inte kan konkurrera med. Jämförelsen med Göteborgsregionen är mer rimlig och då är det billigare att åka kollektivt i Skåne, se tidigare inlägg här
Det viktigaste är prisnivån, inte storleken på rabatten. Vi har använt stora resurser på att investera i kollektivtrafiken, nya tåg och fler bussar. Ta buss 171 Södervärn-Ideon - den går numera var femte minut i rusningstid för att möta kundernas behov. Det är en nödvändig kvalitetsförbättring, som kostar pengar.

Jag tror att det är viktigt att vi utvecklar rabatten efter studenters önskemål, både när det gäller omfattning och utformning på själva rabatten.

onsdag 28 oktober 2009

Skåne vs Västra Götaland 5-0


Handelskammaren i Västsverige har jämfört kollektivtrafiken i Skåne och Västra Götaland, se länk här, och här Rapporten hittar du här


Som skåning är det rolig läsning, Skåne vinner nämligen med 5-0 och är bättre på allt. Det är både billigare och snabbare att åka kollektivtrafik i Skåne.


1-0 Resandeutvecklingen.

Under de senaste tio åren har resandet med kollektivtrafiken i Skåne ökat med 73 procent i Västra Götaland är ökningen 24 procent. De boende i Skåne reser i genomsnitt 182 mil med kollektivtrafiken varje år, de boende i Västra Götaland 126 mil.


2-0 Kundnöjdhet.

I Skåne är 75 procent nöjda med kollektivtrafiken, i Västra Götaland 64 procent.


3-0 Kostnaden för pendlaren.

Ett månadskort för tåg- och bussresor mellan Lund och Malmö (ca 20km) kostar 690 kronor. Ingen prishöjning under 2010. En områdesladdning som gäller mellan Lerum och Göteborg (ca 20 km) kostar 995 kronor och höjs till 1015 kronor nästa år.


4-0 Hastigheten på kollektivtrafiken för pendlaren.

Resan i Skåne är ungefär 25 procent snabbare än i Västsverige.


5-0 Samhällets kostnader.

Skattebetalarna i Västra Götaland betalade 1,12 kr per kilometer (totalt 2,3 miljarder kronor) på kollektivtrafiken, motsvarande siffor för skånska skattebetalare är 44 öre (totalt 930 miljoner) under förra året.


Det här illustrerar mycket tydligt hur viktigt det är att ha en samlad aktör (Skånetrafiken) som ansvarar för kollektivtrafiken. (Jämför med Västra Götaland där kommunerna och regionen äger Västtrafik.) Men det handlar också om att våga satsa, att våga köra kollektivtrafik där bilen kör, utan att bussen ska stanna i varenda tätort. Det handlar om att vara kundfokuserad och att anpassa sig efter kundernas behov. Exempel; Skånetrafikens mycket generösa resegaranti.


Men det finns givetvis mycket att förbättra:


 1. Punktlighet. Framförallt tågtrafiken måste bli bättre. Citytunneln kommer att underlätta mycket, men "signalfel" är alltför ofta en irriterande faktor för oss som resenärer och som inte har med tunneln att göra. Regeringen satsar stora pengar på underhåll av väg och järnväg, jag hoppas att det ska minska problemen.
 2. Skapa gräddfiler för kollektivtrafiken så att bussar har större framkomlighet. Vi måste våga prioritera kollektivtrafikens framkomlighet på bekostnad av annan trafik.
 3. Skapa större kapacitet. Ett sätt är att införa spårvagnstrafik. Vad ska vi med spårvagnar till? får jag ofta höra med anledning av planerna på att ha spårvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg. "Det fungerar ju bra som det är". Kruxet är att kollektivtrafiken är i vägen för varandra, bussar som hindrar framkomligheten för andra bussar. Kapacitetmässigt är spårvagnen överlägsen. Dessutom mer estetiskt tilltalande, men det kanske inte hör hit.