tisdag 21 december 2010

Argumenten för passageavgifter på Öresundsbron övertygar inte

Debatten om införandet av passageavgifter på Öresundsbron fortsätter inför dagens riksdagsbeslut i frågan. Inte minst i partiernas riksdagsgrupper, se Sydsvenskan Det finns många argument som florerar i luften.
 • Kostnaden för passageavgiften borde tas av Skånska skattebetalare och inte av resenärerna. Det skulle göra att resenärens avgift inte blir så stor. Det anförs bland annat av Moderaten Olof Lavesson "Endast 37,8% av kollektivtrafiken i Skåne är skattesubventionerad, att jämföra exempelvis 52,8% i Västra Götalandsregionen och 50,7% i Stockholm. Snittet för riket är 50,2%." Jag tycker att det är ett märkligt argument. Det är vi som direktvalda politiker i Skåne som bestämmer hur stor andel av kollektivtrafiken som ska vara skattefinansierad, inte Sveriges riksdag. Och eftersom antalet resenärer i den skånska kollektivtrafiken har fördubblats sedan 1999, samtidigt som många andra delar av Sverige haft obenfintlig resandeutveckling är det svårt att anföra att den lägre skattefinansieringen skulle vara dålig för kollektivtrafiken i Skåne. Som jag har framfört tidigare har jag ingenting emot att vi satsar mer skattepengar på kollektivtrafiken, men då ska det vara kopplat till en kvalitetsförbättring för resenäreren (t.ex. fler avgångar och bättre information). För 2011 satsar Region Skåne 240 Mkr mer på kollektivtrafiken än föregående år. Det är en ökning på närmare 20 procent från ett år till ett annat.
 • Resenärerna ska betala, bron ska inte subventioneras. Jag delar helt denna uppfattning och det är precis så det är idag. Se tidigare inlägg här Från artikel i Sydsvenskan: "Skånska skattebetalares pengar har i decennier använts i den statliga infrastrukturen. Utöver Öresundsbron kan Citytunneln, utbyggnad av pågatåg nordos, dubbelspår mellan Malmö och Lund med flera nämnas. Enligt den utredning som gjordes av riksdagens utredningstjänst så betalar skåningarna mest pengar per invånare för infrastruktur. Av de 29 miljarder i extern finansiering som mellan 1993-2008 i Sverige användes till infrastruktur har skåningarna stått för 60 procent eller drygt 15000 per invÂnare. Detta kan ställas i relation till de dryga 4000 per invånare som Stockholm bidragit med under samma period."
Media

söndag 19 december 2010

Låt Öresundspendlarna vara ifred: bort med passageavgift på bron

På tisdag röstar Riksdagen om man ska ge Trafikverket rätt att ta ut särskilda passageavgifter på Öresundsbron. Kritiken från skånskt håll har varit både samstämmig och kraftig, se här. I skrivande stund vet vi inte hur utfallet blir.

Infrastrukturministern försvarar sig här och menar att
"Förutsättningarna som fanns inför byggandet av bron har ändrats så mycket att det är rimligt att trafiken tar en större del av kostnaderna. Att regioner, pendlare och företag är med och betalar är på intet sätt unikt utan är idag närmast en förutsättning för att kunna sätta igång med stora infrastrukturpaket. Två exempel är det västsvenska paketet och Förbifart Stockholm."

Som om Öresundsbron inte finansieras av användarna. Undertecknad svarade tillsammans med Pia Kinhult (M) på artikeln, se här

"Skånska skattebetalares pengar har i decennier använts i den statliga infrastrukturen. Utöver Öresundsbron kan Citytunneln, utbyggnad av pågatåg nordos, dubbelspår mellan Malmö och Lund med flera nämnas. Enligt den utredning som gjordes av riksdagens utredningstjänst så betalar skåningarna mest pengar per invånare för infrastruktur. Av de 29 miljarder i extern finansiering som mellan 1993-2008 i Sverige användes till infrastruktur har skåningarna stått för 60 procent eller drygt 15000 per invÂnare. Detta kan ställas i relation till de dryga 4000 per invånare som Stockholm bidragit med under samma period."

Pontus Lindberg illustrerar det tydligt här
De som menar att passageavgiften bör införas för att få tydligare koppling mellan användarnas avgifter för användande av bron och nya satsningar har således negligerat att det redan finns en koppling genom att Öresundsbron finansieras med avgifter.

fredag 26 november 2010

Unikt projekt skapar jobb för unga inom idrotten


Igår presenterade Region Skåne och Skåneidrotten ett gemensamt initiativ där vi samarbetar i en unik satsning för att skapa fler jobb för unga. Vi är först ut i landet med den typen av projekt som i Skåne ska kallas “Idrotten, unga och jobb”. I projektet ingår både sportföretag och idrottsföreningar. Samarbetet kommer att innehålla en webbaserad matchningsplattform där ungdomar kan matchas mot arbetsgivare inom sportbranschen, till exempel sportföretag och idrottsklubbar. Med denna plattform blir det möjligt att anställa unga idrottsledare eller idrottsutövare som har rätt kompetens för arbetet. Det kan handla om idrottsföreningar som behöver hjälp med kommunkation eller administration vid sidan av styrelsearbetet men det kan likväl vara en butik som säljer hockeyutrustning som nu får möjligheter att ta in extra personal då arbetsbelastningen är som störst.

Flera tidningar rapporterar om detta idag, se sydsvenskan, HD och Sveriges Radio

tisdag 23 november 2010

Fler företagare i vården skapar nya möjligheter

Från och med september 2011 kommer skånska mödrar att själv välja vårdgivare. Genom att pengarna följer patienten ökar inflytandet för patienten och konkurrensen ökar. Jag är övertygad om att denna valfrihetsreform, precis som det har skett på andra områden, kommer att leda till bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att etablera sig.

Modellen innebär att det är möjligt att etablera ny verksamhet om man som vårdgivare uppfyller ett antal krav. Men det är inte enbart att trycka på en knapp för att få fler att starta nya företag i vårdsektorn. Därför tar vi nu initiativ till ett projekt som ger fler möjlighet att starta och driva företag inom sjukvården, se

Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Företagarna Syd, Almi och Vårdföretagarna.

800 000 kronor satsas på projektet.

måndag 22 november 2010

Presentation av Region Skånes budget för 2011: Satsningar trots ansträngt ekonomiskt läge

Bilden är tagen av Peter J Olsson på Kvällsposten

Idag presenterade femklövern i Region Skåne budgeten för 2011. Ekonomiska oroligheter i vår omvärld (Irland senast), låga löneökningar på arbetsmarknaden och en sysselsättning som inte riktigt vill ta fart gör att skatteintäkterna inte ökar som man skulle önska sig. Vår strategi är att investera och inte spara i detta läge. Budgeten är inte underbalanserad, utan hamnar på noll. Men till skillnad från föregående år kan vi inte lägga undan pengar till framtiden. Målet är att kunna klara av att spara 2 procent under en konjunkturcykel. Det kommer vi att klara för 2010, men inte för 2011 som det ser ut i dagsläget.

Som blivande ordförande i kollektivtrafiknämnden är jag givetvis mest glad över satsningarna på kollektivtrafiken i Skåne. Satsningen på 214 miljoner kronor är nödvändig när resenärerna upplever att det finns brister och inte är tillräckligt nöjda. Som jag har skrivit om tidigare skapar Citytunneln fantastiska möjligheter för att det ska bli fler och kortare restid för resenärerna samtidigt som det skapar en större kapacitet i hela tågsystemet. Under detta året sker det ca 130 miljoner resor och om prognosen och våra politiska satsningar slår väl ut kommer det att ske omkring 180 miljoner resor 2014.

Med Citytunneln blir Triangeln Sveriges andra största station, vilket naturligtvis skapar stora krav på busstrafiken i anslutning till den nya stationen. Därför handlar en del av satsningen på att bygga ut busstrafiken i Malmö. 30 miljoner kronor satsas särskilt för att förbättra informationen till resenärer, att anpassa för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för ökad framkomlighet för bussar.

Sjukvården tillförs över 500 miljoner kronor bland annat genom en satsning på sjukvården nära medborgaren och genom införande av kundval för mödrahälsovården. Från och med september 2011 kommer skånska mödrar att själv välja vårdgivare och pengarna följer patienten. Jag är övertygad om att denna valfrihetsreform, precis som det har skett på andra områden, kommer att leda till bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att etablera sig.

fredag 19 november 2010

Idrottens unga jobb; visst kan Zlatan skapa jobb

I egenskap av ordförande i Region Skånes arbetsgrupp för ungdomars inträde på arbetsmarknaden medverkade jag igår på en konferens på temat ”Idrottens unga jobb”. På konferensen medverkade idrottsledare, företagare, kommunföreträdare och arbetsförmedlare.

Jag tror att vi kan använda idrotten som ett sätt att skapa nya jobb och skapa nätverk för ungdomar i jakt på arbete. Den arbetslöse 22-åringen som på dagtid är inskriven på arbetsförmedlingen är samtidigt på kvällen idrottsledare för barn och unga eller själv aktiv idrottsutövare. Idrotten ger också människor viktiga kompetenser. Många idrottsledare runt om i Skåne tar ett stort ansvar för ungdomars sociala utveckling och etablering i vuxenvärlden.

Ungdomar är en viktig resurs för idrottens verksamhetsutveckling och kan tillföra ny och aktuell kunskap i många avseenden. Skånes idrottsföreningar och hela den övriga sportsektorn är en mer omfattande verksamhet än vad man kan tro. Sportbranschen genererar ekonomisk omsättning och skapar arbetstillfällen. Tänk Zlatan och Handbolls-VM. Tänk företag som säljer utrustning till idrottsutövare.

Genom idrotten kan unga människor få nätverk och kontakter och samtidigt utnyttja färdigheter som är gångbara på arbetsmarknaden. Därför startar Region Skåne och Skåneidrotten ett samarbetsprojekt med syftet att skapa 1000 nya jobb för unga i Idrottssektorn.

torsdag 28 oktober 2010

Citytunneln skapar ett nytt kollektivtrafiklandskap i Skåne

Under några dagar har jag varit på plats på den nationella kollektivtrafikmässan i Stockholm. Där diskuterades allt från den nya kollektivtrafiklagen till hur unga blir mer delaktiga i utformandet av kollektivtrafiken. Mycket stimulerande för mig som blivande regionråd med ansvar för kollektivtrafikfrågor. Jag har fått många nya uppslag och tankar kring hur kollektivtrafiken i Skåne kan bli bättre.

Idag presenteras Citytunnelns effekter på kollektivtrafiken i Skåne. Den förväntas ha en större påverkan på kollektivtrafiksystemet än vad Öresundsbron hade. Här kan man läsa exakt hur effekten blir i en särskild kommun. När beslutet om Citytunneln togs tänkte jag själv i termer av att det var ett "Malmö-projekt", men som framkommer ovan är effekterna mycket positiva i hela Skåne. Dessutom skapar tunneln en större kapacitet i hela tågsystemet i Södra Sverige. Till detta kommer satsningar på lokal busstrafik vid de nya stationerna (Hyllie, Triangeln) i Malmö som skapar hållbara transporter i Skånes största stad.

Den politiska utmaningen handlar nu om att förverkliga satsningarna (nya busslinjer, inköp av tåg, etc) för att förverkliga Citytunnelns potential. På så sätt når vi målen att minska vår klimatpåverkan och knyta ihop Skåne till en arbetsmarknadsregion.

måndag 25 oktober 2010

Nya utmaningar som ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne

I helgen fick jag förtroendet från Folkpartiets medlemmar som regionråd med ansvar för kollektivtrafikfrågor. Jag kommer att ta över ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne som ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Här är några av mina utgångspunkter i mitt arbete:

 • Kollektivtrafiken spelar en nyckelroll för att lyckas med ambitionen att minska vår klimatpåverkan.
 • Genom en utbyggd kollektivtrafik kan vi göra Skåne rundare genom att korta pendlingstider och göra det ännu enklare att bo och arbeta på olika orter.
 • I de större städerna spelar kollektivtrafiken en stor betydelse som en del i att minska biltrafiken (föroreningar och buller) och hantera trängselproblem. En prioriterad fråga under de kommande åren är att se till att det kommer till stånd språvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg.
 • Resenären ska vara i fokus. Det kan handla om att skapa ett gemensamt trafiksystem i södra Sverige som Handelskammaren föreslår i dagens Sydsvenskan. Men det handlar också om att ha lösningar som använder ny teknik och där integriteten värnas
 • Målet är att antalet resenärer i kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020. Om kollektivtrafiken ska ta marknadsandelar av bilen måste vi satsa på kvalitet där tågen och bussarna går i tid. Ett första steg är att Region Skåne utser en särskild förhandlingsperson som sköter kontakterna med Trafikverket för att påtala behovet av satsningar i Skåne, eftersom det får effekter i hela tågsystemet.

fredag 24 september 2010

Folkpartiets prioriteringar för de kommande fyra åren i Region Skåne

Det har varit en turbulent vecka. I Region Skåne visar det preliminära valresultatet från valnatten att Folkpartiet behåller positionen som det näst största partiet i det femklöversamarbete som vi medverkat i den senaste mandatperioden.

Här är några av våra prioriteringar för de kommande fyra åren och inför förhandlingar med de andra partierna i femklövern.

 • Hälsovalet har varit den överlägset största frihetsreformen i Region Skåne under den gångna mandatperioden. Folkpartiet vill nu utveckla Hälsovalet genom att satsa en kvarts miljard och det är de äldre skåningarna som ska prioriteras. Satsningen innebär ett rejält lyft för vården nära de äldre patienterna. De äldre måste känna sig trygga med att de kan få den vården de behöver i rätt tid. Då är vården nära medborgaren helt avgörande. Vi vill se mer av vård i hemmet och vi vill införa hälsosamtal för de äldre samt mobil röntgen i hela Skåne.
 • Låt privata aktörer ta ansvar för Ängelholms sjukhus och Hässleholms sjukhus. En mångfald av vård är alltid det bästa. Offentligt och privat driven vård har mycket att lära av varandra. Det finns till exempel mycket goda erfarenheter från Simrishamn där en upphandling har blivit mycket lyckad. Det är viktigt att låta en privat aktör utföra vård på dessa två sjukhus för att utveckla den skånska sjukvården.
 • Satsa på kollektivtrafiken för att skapa klimatsmarta transporter.Tågen måste gå i tid. Kvaliteten måste hamna i första linjen. Vi vill utse en speciell förhandlingsperson som ska ha till uppgift att förhandla med Trafikverket. För att nya grupper ska välja tåget istället för bilen vill vi prioritera snabbt införande av möjligheter att ringa och surfa från de skånska tågen.
 • Region Skåne ska ta på sig ledartröjan för att göra Barsebäck till en arena för forskning och utveckling i klimatforskning. Det stängda kärnkraftverket i Barsebäck är en symbol för en misslyckad energipolitik. Genom att göra området till en forskningsplats för t.ex. kärnkraftstekniker skulle man kunna vända på misslyckandet till hopp och framtidstro.
Givetvis har vi fler frågor som vi driver under de kommande åren. Det här var ett axplock och de som är offentliggjorda än så länge. Hör gärna av dig med synpunkter på andra frågor som vi bör ta upp.

Media: Skånskan

lördag 18 september 2010

Tre personliga vallöften; lärlingsjobb, integritet på bussen och utbildning ska löna sig

Dagen före valdagen presenterar jag en sammanfattning av de frågor jag vill driva under de kommande åren, utöver de som nämndes igår på bloggen. Där skrev jag om satsningar på bättre tillgänglighet, infrastruktur (även IT), kollektivtrafik och miljö.
Jag tror att den personliga kontakten med politiker blir allt viktigare. Det är bra. För mig som förtroendevald innebär kontakten med medborgare att jag får nya infallsvinklar på problem och skapar en kontakt som är bra för demokratin.
 • Satsa på lärlingsjobb i Skåne. Jag tror att lärlingsjobb är en del av lösningen på ungdomars svårigheter att hitta jobb, se tidigare inlägg här. Vi har många lärdomar att dra av Danmark. Därför bör Region Skåne snarast inleda ett samarbete med den danska sidan för att dra lärdomar kring hur lärlingsjobb kan införas i Skåne.
 • Värna integriteten, även i kollektivtrafiken. Det ska inte vara möjligt att lagra information som är identifierbar i några databaser. Enligt min mening är det viktigt att resenären ska ha rätt att säga nej till att reseinformation - även i avidentifierbar form - lagras. Se tidigare inlägg Integriteten måste värnas- även när vi köper bussbiljett
 • Det ska löna sig att utbilda sig. Den som disputerar eller vidareutbildar sig måste få betalt för sin ansträngning. Region Skåne bör därför ta fram en handlingsplan och strategi som syftar till att utbildning ska löna sig för de som arbetar i Region Skåne.
Tidigare inlägg:

fredag 17 september 2010

Folkpartiet vill se ett modernare, grönare och smartare Skåne


Folkpartiet Liberalerna är en del av allians för Skåne. Vi hoppas på förtroende att styra Region Skåne under de kommande fyra åren. Miljöpartiet har tyvärr valt att inte ge väljarna besked om vilken politik de tänker stötta, se här
Det betyder att den som röstar på Mp i regionvalet inte vet vilken politik som kommer att genomföras. Kommer skatten att höjas med 40 öre som Socialdemokraterna vill?

Folkpartiet är en röst för ett modernare, grönare och smartare Skåne.
 • Satsa på vårdcentralerna. En hög tillgänglighet i sjukvården som bedrivs nära medborgaren är också en förutsättning för att skåningen ska hamna rätt i vårdapparaten och att ingen hamnar på akuten i onödan. Vi vill därför satsa en kvarts miljard på vårdcentralerna under den kommande mandatperioden.
 • En väl utbyggd kollektivtrafik gör det möjligt att bygga ett hållbart samhälle. Punktligheten måste bli bättre. Spårvagnar i de större städerna gör kollektivtrafiken attraktivare. Skapa en Öresundstaxa så att det blir billigare att pendla över bron.
 • Satsa på infrastrukturen, även för den nya tekniken. Vi driver på för att skapa ett öppet stadsnät i Skåne, se här
 • Det ska löna sig att utbilda sig. Vi vill ta fram en handlingsplan som syftar till att säkerställa att utbildning lönar sig för den som arbetar i Region Skåne.
 • Satsa på det glömda Sverige. Satsa på missbruksvård.
 • Gör Barsebäck till ett centra för energiforskning, se tidigare inlägg här
 • Motarbeta Gränshinder i Öresundsregionen
 • Fortsätt satsningen på biogas och andra förnyelsebara energislag. Företag inom miljösektorn är framtiden, se här

Tidigare inlägg:

torsdag 16 september 2010

Modernisera Region Skåne genom att använda den nya tekniken

Idag presenterar vi rapporten ”Modernisera Region Skåne”. Region Skånes verksamheten är idag inte tillräckligt serviceorienterad och vi tror att den nya tekniken kan lösa många av de här problemen. Människor använder sig idag av Internet som en del av sina liv. Vi måste därför anpassa oss till medborgarnas krav. Region Skåne måste ta ett samlat grepp för att få ett ordentligt genomslag för användandet av ny teknik i förbättringar för den enskilde.

Några av förslagen:

 • Ett förslag handlar om att utveckla betalsystemen i vården och bokningen av tider i den skånska vården. Tanken är att automaterna ska underlätta för patienterna som snabbt kan anmäla sig istället för att sitta i lång kö. Ett annat förslag sätter tidsbokning på Internet på agendan. För de patienter som gillar och kan hantera självbetjäning vill vi införa betal- och registreringsautomater på våra sjukhus och vårdcentraler. Det skulle spara mycket onödig väntetid för patienterna och när det gäller att skapa effektiva betalsystem har vi mycket att lära av Bilprovningen och IKEA.
 • Det borde vara självklart att man på 2010-talet kan boka sin sjukhustid på nätet. Det sparar tid för både patienter och personal.
 • Inför en jämförelsesajt på nätet där man kan jämföra olika vårdcentraler.
 • Man måste också kunna koppla upp sig på våra skånska tåg och bussar. Kontrasten är slående mot Danmark, se Sydsvenskan
 • Om patientsäkerheten kan säkerställas ställer sig Folkpartiet också positiva till att se över möjligheten att använda sig av IT-system med öppen källkod. Det finns stora vinster genom att använda öppen programvara där medborgarna kan vara med och medverka till att göra IT-tjänsterna mer användarvänliga. I mitt arbete som forskare använder jag mig av statistikprogram som bygger på öppen källkod där forskare utvecklar programmen till gagn för andra användare. Syftet är att göra forskningen bättre. Jag är övertygad om att samma logik gäller för sjukvården.


onsdag 15 september 2010

Värna rätten att välja vårdcentral


I Sydsvenskan skriver jag tillsammans partikollegan Gilbert Tribo om betydelsen av valfrihet och att det finns en risk att Hälsoval Skåne rivs upp om Socialdemokraterna kommer till makten.

Folkpartiet har i Region Skåne mycket framgångsrikt lett arbetet med valfrihetssystem i vården. Vi har under mandatperioden utvecklat arbetet med att uppnå en likvärdig och jämlik vård för alla. Målsättningen är att stärka tillgängligheten i den sjukvård som bedrivs nära medborgaren.

Det är bara några av anledningarna till att vi infört Hälsoval Skåne. Alla medborgare listas vid en vårdenhet och ersättningen följer patienten. Det finns en stor kraft i att flytta makten från politiker till medborgaren. Genom att pengarna följer patienten har vårdcentralen en stark anledning att erbjuda en god service.

Man kan inte mer än att beklaga att Socialdemokraterna har en så negativ inställning till att medborgaren får välja själv. Partiets talesperson i välfärdsfrågor, Ylva johansson, sänder oroväckande signaler när det gäller valfrihet och vill uppenbarligen hindra människor från att själva välja, se här

Du ska bestämma, även i sjukvården.

Barsebäck och Skåne bör bli centra för kärnkraftsutbildningar


Igår kväll medverkade jag i Sydnytts valdebatt på temat energipolitik. Se sändningen här
Den utmaning som vi alla medborgare möter är att 10 reaktorer tas ur bruk under de kommande åren. Hur ersätter vi dessa så att vi kan undvika att importera el som kommer från kol och olja? Hur ser vi till att även i framtiden ha en elproduktion som är snäll mot klimatet?

Min utgångspunkt är mycket tydlig. Sverige bör ersätta gamla reaktorer med nya generationens kärnkraft. Kärnkraften hör hemma i Sverige. Vi vill inte sätta någon gräns för hur många reaktorer. Det är orealistiskt att tro att vi kan ersätta kärnkraften med el från vindkraftverk. Idag står Kärnkraften för 46% av Sveriges produktion, medan vindkraft står för 2 %.

Barsebäcksverket står som ett monument över en misslyckad svensk energipolitik. Låt oss se möjligheterna med anläggningen. Ett icke aktivt kärnkraftverk, som Barsebäck, ger stora möjligheter för utbildning och forskning kring kärnteknik och säkerhetsfrågor. I min vision utbildas framtidens kärnkraftstekniker i Skåne och med Barsebäck som grund. Läs mer om förslaget här

Det är en fråga om regional utveckling och hur vi ser till att det finns kvalitativa utbildningar i Skåne som både har bäring på vår egen energipolitik och som har globala ambitioner.

tisdag 14 september 2010

Spårvagnar utvecklar kollektivtrafiken

Bilden visar Västtrafiks nya spårvagn Sirio
Foto: Hilma Sandstedt

Jag har i valkampanjen fått flera frågor på temat varför spårvagnar förespråkas framför andra alternativ. Kan man inte nå samma miljöeffekt genom att ha trådbussar eller gasdrivna bussar? Det är riktigt att det ur ett miljöperspektiv finns likvärdiga alternativ till spårbunden trafik. Det pågår idag ett arbete kring att öka antalet biogasdrivna bussar för att skapa mer klimatsmarta transporter i Skåne och Lund.

Men det starkaste skälet till spårbunden trafik är kollektivtrafikens utveckling. Resandet i kollektivtrafiken har utvecklats kraftigt sedan Lundalänken togs i bruk. Ett problem idag är att bussarna är i vägen för varandra, vilket får till följd att busstrafiken inte blir ett effektivt färdsätt för resenären. Spårvagnstrafik har större kapacitet och kan möta medborgarnas förväntningar på en bekväm och snabb kollektivtrafik. Målet är att fördubbla antalet resenärer i kollektivtrafiken till 2020. Det kan ske genom att nya resenärer lockas till kollektivtrafiken genom moderna spårvagnar.

I Skåne bedriver Region Skåne och Malmö, Lund och Helsingborgs kommun ett gemensamt arbete för att få till spårvagnstrafik, se tidigare inlägg. I valrörelsen har många alternativ till finansiering diskuterats, men faktum är att det mycket väl kan lösas utan att vi behöver förlita oss på staten. Genom finansiering via Europeiska Investeringsbanken kan infrastrukturen byggas, se Skånskan

Media: Sydsvenskan

måndag 13 september 2010

Sydsvenska Cancercentrum bra för den regionala utvecklingen i Skåne

Nu går Region Skåne samman med landsting i Södra Sverige och bildar ett sydsvenskt centrum för cancervården. Den sydsvenska centrumbildningen är resultatet av en nationell cancerstrategi. Bakgrunden är ökning av antalet cancerfall. Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna. I takt med att vi lever längre förväntas en fördubbling av antalet cancerpatienter ram till år 2030.

Samtidigt sker nu en satsning på att stärka cancervården i Skåne genom investeringar i ny utrustning på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det är inte minst viktigt med tanke på läkemedelsföretagen i Lund och Skåne. Nyligen togs också beslut om att bygga ett laboratoriemedicinskt centrum på sjukhusområdet i Lund.

Media: Skånskan

onsdag 8 september 2010

Ny lokaler för vårdcentralen i Södra Sandby

Att hitta en lösning med bättre arbetsmiljö för Vårdcentralen i Södra Sandby har varit en viktig men svår fråga att lösa. Nu finns förslag på en lösning på de dåliga arbetsmiljöproblemen på vårdcentralen i Södra Sandby. Vårdcentralen kommer att finnas kvar i centrumhuset och flytta in i folktandvårdens lokaler. Folktandvården flyttar till en ny, större lokal.

Det finns de som ropar efter en nybyggd vårdcentral. En ny vårdcentral enligt tidigare förslag skulle ha inneburit en hyreshöjning på 400 procent! Det har inte varit ekonomiskt hållbart för vårdcentralen att bära en sådan kostnad. Det vore inte att värna om våra skattepengar att medverka till en sådan chockerande höjning.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för ett sunt arbetsklimat. Det här är ett första steg i rätt riktning. På längre sikt hoppas jag att vi kan förhyra en annan lokal som är anpassad till en växande befolkning i Södra Sandby. Jag hoppas att Region Skåne tillsammans med Lunds kommun komma fram till en långsiktig lösning.

Media: Skd Skånskan2 Sydsvenskan


torsdag 2 september 2010

I tidningen Lundagård; Satsa på studentjobb och bättre kollektivtrafik

I senaste numret av studenttidningen Lundagård skriver jag om ett antal förslag för att förbättra studenters situation.

"Kollektivtrafiken skapar möjligheter att forma urbana miljöer i Lund och Malmö där bilen inte är nödvändig som transportmedel. Det gör det möjligt att stärka städernas attraktivitet. Redan idag är Lund och Malmö cykelstäder, men det finns mer att göra."

"Otillräckliga nätverk och bristande arbetslivserfarenhet är de främsta orsakerna till att det är så svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.Tittar man över sundet ser det annorlunda ut. I Danmark finns sedan länge ett studentmedarbetarsystem. Det kännetecknas av att studenter arbetar hos arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde. Statsvetare kan till exempel jobba inom en myndighet medan en ingenjör kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Folkpartiet har varit drivande bakom beslutet att Region Skåne inför ett studentmedarbetarsystem med start nästa år. Det betyder att Region Skåne anställer cirka 300 studentmedarbetare. Vi anser nu att det är dags att även Lunds kommun tar detta viktiga steg."

Bra med spårvagnar i centrala Lund

Alliansen i Lund föreslår att satsningen på spårvagn redan i första skedet ska omfatta centrum, se Sydsvenskan och Skånskan Jag tror att det är rätt tänkt. Troligen blir kostnaderna lägre om man bygger vid ett tillfälle. Dessutom blir attraktiviteten med spårvagn större.

Som jag har skrivit om tidigare under devisen satsa på spårvagnar

"När jag för en tid sedan skulle ta bussen vid Malmö central drabbades jag av det som många andra har varit med om. Jag ser min buss komma, den är 100 meter från hållplatsen men jag får vänta mer än fem minuter innan det är framme vid hållplatsen. Andra bussar står nämligen i vägen för "min" buss, som i sin tur står i vägen för en annan buss. Min erfarenhet illustrerar behovet av spårvagnstrafik (där bussar inte längre är i vägen för andra bussar) och där kollektivtrafiken därmed får en starkare position i stadsmiljön. Det finns också miljövänliga skäl för spårvagnstrafik. I Helsingborg, Lund och Malmö är luftkvaliteten i de centrala delarna inte tillräckligt bra."

onsdag 1 september 2010

Affischering i Lund- valrörelsen är igång..

Fotograf är Hanna Håkansson, ordförande i LUF Skåne.

tisdag 31 augusti 2010

Riv gränshinder och tänk visionärt om Öresund

Igår medverkade jag i en debatt om Öresundsfrågor, anordnad av pendlarföreningen Øresundsborger, se Sydsvenskan

Jag lyfte särskilt fram följande punkter:
 • Sverige och Danmark behöver samarbeta mer, istället för att förhandla. Vi är för små på egen hand i den globala byn.
 • Låt pendlaren skatta var man vill. Det skulle bland annat lösa problemet med det sk extrajobbsförbudet, se tidigare inlägg här
 • I dagens takt kommer Öresundbron vara betald (av resenärerna) tidigare än beräknat. Använd överskottet till att satsa på ny infrastruktur i regionen och/eller till lägre biljettpriser.
 • Skapa på sikt ett Öresundsparlament där indirekt eller direkt valda poltiker beslutar om för Örsund gemensamma frågor.

måndag 30 augusti 2010

Debatten om Burka i skolan behövs

Debatten om burka i skolan fortsätter. Den tycks mest handla om huruvida det är rätt att ha en åsikt i frågan, inte om det är rätt i sak att kräva att elever och lärare ska kunna se varandra i ögonen. Det finns såklart undantag, i form av Yvonne Ruwaida (MP), se här

Men de flesta tycks vara överens om att det är viktigt att man kan ha ögonkontakt i klassrummet. Frågan blev mer aktuell med anledning av utfrågningen av Jan Björklund i SVT där journalisterna fokuserade på frågan, se SvD och här Kritiken mot Björklund handlar om att han har åsikt i en fråga som inte anses vara viktig. Men det är ju inte så att Jan Björklund inte har åsikter i andra (viktigare) skolfrågor som kunskap, lärarnas arbetsvillkor eller mobbning.

Jesus Alcala skriver mycket träffande på Svenska Dagbladets kultursida om kopplingen till "FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor inte bara förbjuder könsdiskriminering utan ålägger också staterna att ”ändra eller avskaffa /…/ sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor”, att ”ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att på så sätt avskaffa fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor”. Ingen myndighet, enskild person, organisation och inget företag får diskriminera kvinnor."

Som professor Per Bauhn skriver på Newsmill
"Att man har rätt att bära burka på gator och torg ska emellertid inte tolkas som en rätt att också göra det på arbetsplatsen, vad än svensk diskrimineringslagstiftning vill göra gällande."

Media och bloggar

fredag 27 augusti 2010

Klart att man ska ha rätt att arbeta längre


Igår pratade jag för Rotary på temat "Så blir Skåne rikare än Stockholm". Egentligen handlade det om hur Skåne ska bli en mer attraktiv och levande region, sällan jämförde jag med situationen i Stockholm. Under dagen hade alliansen passande presenterat förslaget om en rätt för alla att jobba till 69 år, se här. Notera formuleringen "rätt att jobba till 69 år", det är inte tal om en höjning av den allmänna pensionsåldern. För att hantera en åldrande befolkning måste vi få fler av de i arbetsför ålder in på arbetsmarknaden och locka fler att arbeta längre.

Det är viktigt att vi blir bättre på att ta tillvara kompetens och erfarenhet från människor som har passerat 60års dagen. Det handlar dels om att hantera förekomsten av en åldrande befolkning, om att arbetsplatser inte ska förlora viktig kompetens och (viktigast av allt) om den enskildes rätt att arbeta (ty ingen vet bättre än jag själv vad som är bäst för mig).

måndag 23 augusti 2010

Låt privata aktörer driva sjukhus i Skåne

Idag presenterar vi i Folkpartiet ett förslag om att upphandla sjukhuset i Ängelholm och Hässleholm och låta en privat aktör driva vården. Sjukvården i Skåne är skattefinansierad och skall så förbli. Just därför är det så viktigt att skattemedlen används så effektivt som möjligt. Det måste finnas vårdgivare med olika profil. Så skapas förnyelse i sjukvården.

Sjukhusen i Ängelholm och Hässleholm är idag mycket välfungerande, de har stort förtroende hos patienterna men även gott rykte hos medarbetarna. Nästa steg är att låta en privat aktör ta över verksamheten.

Varför?
 • Ingen vet bättre än de som arbetar i vården hur sjukvården utformas bäst i praktiken och att makten i sjukvården därför ska ut till medarbetarna. På så sätt skapar vi den mångfald av arbetssätt som eftersträvas.
 • Vi lever allt längre. Den åldrande befolkningen ställer samtidigt sjukvården inför stora utmaningar, se här och här För att kunna möta medborgarnas motiverade krav på hög kvalitet och god tillgänglighet måste vi använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt. Privata alternativ erbjuder oftast lägre kostnader och nöjda patienter, se här och här
 • Jag tror att Sverige har möjligheten att bli ledande i Europa när det gäller sjukvård som en exportvara. Att det finns sådana möjligheter framgår av denna rapport från Regeringens Globaliseringsråd. Redan idag har ju just Hässleholms sjukhus en sådan ledande ställning när det gäller ortopedi och höft- och ledoperationer. Det kan utnyttjas bättre i framtiden, inte minst av en privat aktör.
Socialdemokraterna är som väntat kritiska och skickade ett pressmeddelande där de oroas över att vård inte kommer att ges till behov. Menar man att det upphandlade sjukhuset i Simrishamn inte gav vård på lika villkor när det upphandlades för några år sedan.

Även miljöpartiet är kritiska, se här Miljöpartiet har rätt i att den nuvarande majoriteten inte haft några planer på att lägga ned några sjukhus. Men visst finns det en allmän tendens i Sverige mot färre sjukhus, se här. Det är därför viktigt att säkerställa sjukhusens framtid. Och tydligen är pratet om att man är för privata alternativ inte särskilt mycket värt.

söndag 22 augusti 2010

Politik är så mycket mer än retorik

Idag skriver Mårten Schultz, docent i juridik, om lagstiftningens gränser och om den överdrivna fokuseringen på retorik framför konsekvenserna av de faktiskt lagda förslagen. Hans exempel om Miljöpartiets syn på sexköpslagen är belysande:

"Enligt MP:s talesperson i jämställdhetsfrågor ska köp av sexuella tjänster ge samma straff som mänsklig slavhandel. Det är ett bisarrt förslag. MP menar alltså att jag borde få samma straff om jag köper sex av en frivillig sexsäljande man, som om jag åker till Cypern och där kidnappar en man, bryter ned honom med våld och hot, packar in honom i en lastbil och tar hans pass, låser in honom i en barack och i hans förslavade tillstånd tvingar honom att sälja sex till främlingar."

Politik är så mycket mer än retorik.

Media och andra bloggar

torsdag 19 augusti 2010

Satsning på studenter i Skåne

Bilden är tagen Fredrik Grubb och hämtad från Femklöverns blogg

Idag presenterade Vi i femklövern fyra förslag för att stärka Skåne som en utbildningsregion genom satsningar på studenter. En högre utbildningsnivå är en av de stora utmaningarna i Skåne under de kommande åren. Förslagen:
 1. Utökad studentrabatt från dagens 20 procent till 30 procent
 2. Inrättandet av 100-150 Studentmedarbetare i Region Skåne.
 3. Bildande av ett regionalt studentråd
 4. Satsning på att motarbeta studenters ohälsa genom ökat samarbete med studenthälsan.
Jag har i ett tidigare inlägg Studentmedarbetare inrättas i Region Skåne beskrivit förslaget om studentmedarbetare, som undertecknad är arkitekten bakom. Jag har själv varit studentmedarbetare i ett svenskt-danskt forskningsprojekt.

"Studentmedarbetarsystemet kännetecknas av att det ger studenter kontakt med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får lön. Statsvetare kan t.ex. jobba inom politiska organisationer eller myndigheter medan en ingenjör t.ex. kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Den typiska arbetstiden är 10-15 timmar i veckan. Det är viktigt att framhålla att studentmedarbetare inte utför praktik som en del av sin utbildning utan att det är ett vanligt studentjobb med lön som även ger arbetsplatsen ett mervärde."

Studentmedarbetarsystemet i Region Skåne kommer att rikta sig till studenter som har läst minst 60 högskolepoäng. Lönen är avtalsmässig.

I Danmark finns systemet på hela arbetsmarknaden, såväl i privat som offentlig sektor. Glädjande nog har Folkpartiet i Skåne beslutat att vi ska arbeta för att detta inrättas i Skånska kommuner. Nu är det bara det privata näringslivet kvar.

Media