fredag 24 september 2010

Folkpartiets prioriteringar för de kommande fyra åren i Region Skåne

Det har varit en turbulent vecka. I Region Skåne visar det preliminära valresultatet från valnatten att Folkpartiet behåller positionen som det näst största partiet i det femklöversamarbete som vi medverkat i den senaste mandatperioden.

Här är några av våra prioriteringar för de kommande fyra åren och inför förhandlingar med de andra partierna i femklövern.

 • Hälsovalet har varit den överlägset största frihetsreformen i Region Skåne under den gångna mandatperioden. Folkpartiet vill nu utveckla Hälsovalet genom att satsa en kvarts miljard och det är de äldre skåningarna som ska prioriteras. Satsningen innebär ett rejält lyft för vården nära de äldre patienterna. De äldre måste känna sig trygga med att de kan få den vården de behöver i rätt tid. Då är vården nära medborgaren helt avgörande. Vi vill se mer av vård i hemmet och vi vill införa hälsosamtal för de äldre samt mobil röntgen i hela Skåne.
 • Låt privata aktörer ta ansvar för Ängelholms sjukhus och Hässleholms sjukhus. En mångfald av vård är alltid det bästa. Offentligt och privat driven vård har mycket att lära av varandra. Det finns till exempel mycket goda erfarenheter från Simrishamn där en upphandling har blivit mycket lyckad. Det är viktigt att låta en privat aktör utföra vård på dessa två sjukhus för att utveckla den skånska sjukvården.
 • Satsa på kollektivtrafiken för att skapa klimatsmarta transporter.Tågen måste gå i tid. Kvaliteten måste hamna i första linjen. Vi vill utse en speciell förhandlingsperson som ska ha till uppgift att förhandla med Trafikverket. För att nya grupper ska välja tåget istället för bilen vill vi prioritera snabbt införande av möjligheter att ringa och surfa från de skånska tågen.
 • Region Skåne ska ta på sig ledartröjan för att göra Barsebäck till en arena för forskning och utveckling i klimatforskning. Det stängda kärnkraftverket i Barsebäck är en symbol för en misslyckad energipolitik. Genom att göra området till en forskningsplats för t.ex. kärnkraftstekniker skulle man kunna vända på misslyckandet till hopp och framtidstro.
Givetvis har vi fler frågor som vi driver under de kommande åren. Det här var ett axplock och de som är offentliggjorda än så länge. Hör gärna av dig med synpunkter på andra frågor som vi bör ta upp.

Media: Skånskan

lördag 18 september 2010

Tre personliga vallöften; lärlingsjobb, integritet på bussen och utbildning ska löna sig

Dagen före valdagen presenterar jag en sammanfattning av de frågor jag vill driva under de kommande åren, utöver de som nämndes igår på bloggen. Där skrev jag om satsningar på bättre tillgänglighet, infrastruktur (även IT), kollektivtrafik och miljö.
Jag tror att den personliga kontakten med politiker blir allt viktigare. Det är bra. För mig som förtroendevald innebär kontakten med medborgare att jag får nya infallsvinklar på problem och skapar en kontakt som är bra för demokratin.
 • Satsa på lärlingsjobb i Skåne. Jag tror att lärlingsjobb är en del av lösningen på ungdomars svårigheter att hitta jobb, se tidigare inlägg här. Vi har många lärdomar att dra av Danmark. Därför bör Region Skåne snarast inleda ett samarbete med den danska sidan för att dra lärdomar kring hur lärlingsjobb kan införas i Skåne.
 • Värna integriteten, även i kollektivtrafiken. Det ska inte vara möjligt att lagra information som är identifierbar i några databaser. Enligt min mening är det viktigt att resenären ska ha rätt att säga nej till att reseinformation - även i avidentifierbar form - lagras. Se tidigare inlägg Integriteten måste värnas- även när vi köper bussbiljett
 • Det ska löna sig att utbilda sig. Den som disputerar eller vidareutbildar sig måste få betalt för sin ansträngning. Region Skåne bör därför ta fram en handlingsplan och strategi som syftar till att utbildning ska löna sig för de som arbetar i Region Skåne.
Tidigare inlägg:

fredag 17 september 2010

Folkpartiet vill se ett modernare, grönare och smartare Skåne


Folkpartiet Liberalerna är en del av allians för Skåne. Vi hoppas på förtroende att styra Region Skåne under de kommande fyra åren. Miljöpartiet har tyvärr valt att inte ge väljarna besked om vilken politik de tänker stötta, se här
Det betyder att den som röstar på Mp i regionvalet inte vet vilken politik som kommer att genomföras. Kommer skatten att höjas med 40 öre som Socialdemokraterna vill?

Folkpartiet är en röst för ett modernare, grönare och smartare Skåne.
 • Satsa på vårdcentralerna. En hög tillgänglighet i sjukvården som bedrivs nära medborgaren är också en förutsättning för att skåningen ska hamna rätt i vårdapparaten och att ingen hamnar på akuten i onödan. Vi vill därför satsa en kvarts miljard på vårdcentralerna under den kommande mandatperioden.
 • En väl utbyggd kollektivtrafik gör det möjligt att bygga ett hållbart samhälle. Punktligheten måste bli bättre. Spårvagnar i de större städerna gör kollektivtrafiken attraktivare. Skapa en Öresundstaxa så att det blir billigare att pendla över bron.
 • Satsa på infrastrukturen, även för den nya tekniken. Vi driver på för att skapa ett öppet stadsnät i Skåne, se här
 • Det ska löna sig att utbilda sig. Vi vill ta fram en handlingsplan som syftar till att säkerställa att utbildning lönar sig för den som arbetar i Region Skåne.
 • Satsa på det glömda Sverige. Satsa på missbruksvård.
 • Gör Barsebäck till ett centra för energiforskning, se tidigare inlägg här
 • Motarbeta Gränshinder i Öresundsregionen
 • Fortsätt satsningen på biogas och andra förnyelsebara energislag. Företag inom miljösektorn är framtiden, se här

Tidigare inlägg:

torsdag 16 september 2010

Modernisera Region Skåne genom att använda den nya tekniken

Idag presenterar vi rapporten ”Modernisera Region Skåne”. Region Skånes verksamheten är idag inte tillräckligt serviceorienterad och vi tror att den nya tekniken kan lösa många av de här problemen. Människor använder sig idag av Internet som en del av sina liv. Vi måste därför anpassa oss till medborgarnas krav. Region Skåne måste ta ett samlat grepp för att få ett ordentligt genomslag för användandet av ny teknik i förbättringar för den enskilde.

Några av förslagen:

 • Ett förslag handlar om att utveckla betalsystemen i vården och bokningen av tider i den skånska vården. Tanken är att automaterna ska underlätta för patienterna som snabbt kan anmäla sig istället för att sitta i lång kö. Ett annat förslag sätter tidsbokning på Internet på agendan. För de patienter som gillar och kan hantera självbetjäning vill vi införa betal- och registreringsautomater på våra sjukhus och vårdcentraler. Det skulle spara mycket onödig väntetid för patienterna och när det gäller att skapa effektiva betalsystem har vi mycket att lära av Bilprovningen och IKEA.
 • Det borde vara självklart att man på 2010-talet kan boka sin sjukhustid på nätet. Det sparar tid för både patienter och personal.
 • Inför en jämförelsesajt på nätet där man kan jämföra olika vårdcentraler.
 • Man måste också kunna koppla upp sig på våra skånska tåg och bussar. Kontrasten är slående mot Danmark, se Sydsvenskan
 • Om patientsäkerheten kan säkerställas ställer sig Folkpartiet också positiva till att se över möjligheten att använda sig av IT-system med öppen källkod. Det finns stora vinster genom att använda öppen programvara där medborgarna kan vara med och medverka till att göra IT-tjänsterna mer användarvänliga. I mitt arbete som forskare använder jag mig av statistikprogram som bygger på öppen källkod där forskare utvecklar programmen till gagn för andra användare. Syftet är att göra forskningen bättre. Jag är övertygad om att samma logik gäller för sjukvården.


onsdag 15 september 2010

Värna rätten att välja vårdcentral


I Sydsvenskan skriver jag tillsammans partikollegan Gilbert Tribo om betydelsen av valfrihet och att det finns en risk att Hälsoval Skåne rivs upp om Socialdemokraterna kommer till makten.

Folkpartiet har i Region Skåne mycket framgångsrikt lett arbetet med valfrihetssystem i vården. Vi har under mandatperioden utvecklat arbetet med att uppnå en likvärdig och jämlik vård för alla. Målsättningen är att stärka tillgängligheten i den sjukvård som bedrivs nära medborgaren.

Det är bara några av anledningarna till att vi infört Hälsoval Skåne. Alla medborgare listas vid en vårdenhet och ersättningen följer patienten. Det finns en stor kraft i att flytta makten från politiker till medborgaren. Genom att pengarna följer patienten har vårdcentralen en stark anledning att erbjuda en god service.

Man kan inte mer än att beklaga att Socialdemokraterna har en så negativ inställning till att medborgaren får välja själv. Partiets talesperson i välfärdsfrågor, Ylva johansson, sänder oroväckande signaler när det gäller valfrihet och vill uppenbarligen hindra människor från att själva välja, se här

Du ska bestämma, även i sjukvården.

Barsebäck och Skåne bör bli centra för kärnkraftsutbildningar


Igår kväll medverkade jag i Sydnytts valdebatt på temat energipolitik. Se sändningen här
Den utmaning som vi alla medborgare möter är att 10 reaktorer tas ur bruk under de kommande åren. Hur ersätter vi dessa så att vi kan undvika att importera el som kommer från kol och olja? Hur ser vi till att även i framtiden ha en elproduktion som är snäll mot klimatet?

Min utgångspunkt är mycket tydlig. Sverige bör ersätta gamla reaktorer med nya generationens kärnkraft. Kärnkraften hör hemma i Sverige. Vi vill inte sätta någon gräns för hur många reaktorer. Det är orealistiskt att tro att vi kan ersätta kärnkraften med el från vindkraftverk. Idag står Kärnkraften för 46% av Sveriges produktion, medan vindkraft står för 2 %.

Barsebäcksverket står som ett monument över en misslyckad svensk energipolitik. Låt oss se möjligheterna med anläggningen. Ett icke aktivt kärnkraftverk, som Barsebäck, ger stora möjligheter för utbildning och forskning kring kärnteknik och säkerhetsfrågor. I min vision utbildas framtidens kärnkraftstekniker i Skåne och med Barsebäck som grund. Läs mer om förslaget här

Det är en fråga om regional utveckling och hur vi ser till att det finns kvalitativa utbildningar i Skåne som både har bäring på vår egen energipolitik och som har globala ambitioner.

tisdag 14 september 2010

Spårvagnar utvecklar kollektivtrafiken

Bilden visar Västtrafiks nya spårvagn Sirio
Foto: Hilma Sandstedt

Jag har i valkampanjen fått flera frågor på temat varför spårvagnar förespråkas framför andra alternativ. Kan man inte nå samma miljöeffekt genom att ha trådbussar eller gasdrivna bussar? Det är riktigt att det ur ett miljöperspektiv finns likvärdiga alternativ till spårbunden trafik. Det pågår idag ett arbete kring att öka antalet biogasdrivna bussar för att skapa mer klimatsmarta transporter i Skåne och Lund.

Men det starkaste skälet till spårbunden trafik är kollektivtrafikens utveckling. Resandet i kollektivtrafiken har utvecklats kraftigt sedan Lundalänken togs i bruk. Ett problem idag är att bussarna är i vägen för varandra, vilket får till följd att busstrafiken inte blir ett effektivt färdsätt för resenären. Spårvagnstrafik har större kapacitet och kan möta medborgarnas förväntningar på en bekväm och snabb kollektivtrafik. Målet är att fördubbla antalet resenärer i kollektivtrafiken till 2020. Det kan ske genom att nya resenärer lockas till kollektivtrafiken genom moderna spårvagnar.

I Skåne bedriver Region Skåne och Malmö, Lund och Helsingborgs kommun ett gemensamt arbete för att få till spårvagnstrafik, se tidigare inlägg. I valrörelsen har många alternativ till finansiering diskuterats, men faktum är att det mycket väl kan lösas utan att vi behöver förlita oss på staten. Genom finansiering via Europeiska Investeringsbanken kan infrastrukturen byggas, se Skånskan

Media: Sydsvenskan

måndag 13 september 2010

Sydsvenska Cancercentrum bra för den regionala utvecklingen i Skåne

Nu går Region Skåne samman med landsting i Södra Sverige och bildar ett sydsvenskt centrum för cancervården. Den sydsvenska centrumbildningen är resultatet av en nationell cancerstrategi. Bakgrunden är ökning av antalet cancerfall. Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna. I takt med att vi lever längre förväntas en fördubbling av antalet cancerpatienter ram till år 2030.

Samtidigt sker nu en satsning på att stärka cancervården i Skåne genom investeringar i ny utrustning på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det är inte minst viktigt med tanke på läkemedelsföretagen i Lund och Skåne. Nyligen togs också beslut om att bygga ett laboratoriemedicinskt centrum på sjukhusområdet i Lund.

Media: Skånskan

onsdag 8 september 2010

Ny lokaler för vårdcentralen i Södra Sandby

Att hitta en lösning med bättre arbetsmiljö för Vårdcentralen i Södra Sandby har varit en viktig men svår fråga att lösa. Nu finns förslag på en lösning på de dåliga arbetsmiljöproblemen på vårdcentralen i Södra Sandby. Vårdcentralen kommer att finnas kvar i centrumhuset och flytta in i folktandvårdens lokaler. Folktandvården flyttar till en ny, större lokal.

Det finns de som ropar efter en nybyggd vårdcentral. En ny vårdcentral enligt tidigare förslag skulle ha inneburit en hyreshöjning på 400 procent! Det har inte varit ekonomiskt hållbart för vårdcentralen att bära en sådan kostnad. Det vore inte att värna om våra skattepengar att medverka till en sådan chockerande höjning.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för ett sunt arbetsklimat. Det här är ett första steg i rätt riktning. På längre sikt hoppas jag att vi kan förhyra en annan lokal som är anpassad till en växande befolkning i Södra Sandby. Jag hoppas att Region Skåne tillsammans med Lunds kommun komma fram till en långsiktig lösning.

Media: Skd Skånskan2 Sydsvenskan


torsdag 2 september 2010

I tidningen Lundagård; Satsa på studentjobb och bättre kollektivtrafik

I senaste numret av studenttidningen Lundagård skriver jag om ett antal förslag för att förbättra studenters situation.

"Kollektivtrafiken skapar möjligheter att forma urbana miljöer i Lund och Malmö där bilen inte är nödvändig som transportmedel. Det gör det möjligt att stärka städernas attraktivitet. Redan idag är Lund och Malmö cykelstäder, men det finns mer att göra."

"Otillräckliga nätverk och bristande arbetslivserfarenhet är de främsta orsakerna till att det är så svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.Tittar man över sundet ser det annorlunda ut. I Danmark finns sedan länge ett studentmedarbetarsystem. Det kännetecknas av att studenter arbetar hos arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde. Statsvetare kan till exempel jobba inom en myndighet medan en ingenjör kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Folkpartiet har varit drivande bakom beslutet att Region Skåne inför ett studentmedarbetarsystem med start nästa år. Det betyder att Region Skåne anställer cirka 300 studentmedarbetare. Vi anser nu att det är dags att även Lunds kommun tar detta viktiga steg."

Bra med spårvagnar i centrala Lund

Alliansen i Lund föreslår att satsningen på spårvagn redan i första skedet ska omfatta centrum, se Sydsvenskan och Skånskan Jag tror att det är rätt tänkt. Troligen blir kostnaderna lägre om man bygger vid ett tillfälle. Dessutom blir attraktiviteten med spårvagn större.

Som jag har skrivit om tidigare under devisen satsa på spårvagnar

"När jag för en tid sedan skulle ta bussen vid Malmö central drabbades jag av det som många andra har varit med om. Jag ser min buss komma, den är 100 meter från hållplatsen men jag får vänta mer än fem minuter innan det är framme vid hållplatsen. Andra bussar står nämligen i vägen för "min" buss, som i sin tur står i vägen för en annan buss. Min erfarenhet illustrerar behovet av spårvagnstrafik (där bussar inte längre är i vägen för andra bussar) och där kollektivtrafiken därmed får en starkare position i stadsmiljön. Det finns också miljövänliga skäl för spårvagnstrafik. I Helsingborg, Lund och Malmö är luftkvaliteten i de centrala delarna inte tillräckligt bra."

onsdag 1 september 2010

Affischering i Lund- valrörelsen är igång..

Fotograf är Hanna Håkansson, ordförande i LUF Skåne.