onsdag 11 december 2013

Hbt-diplomera skånsk vård


Idag presenterar Folkpartiet rapporten ”Vård på lika villkor” där vi uppmärksammar HBT-personer och föreslår åtgärder för att kunna förbättra den skånska vården för hbt-personer.

Hbt-personer lider i större utsträckning av psykisk ohälsa än andra skåningar. Exempelvis är den psykiska ohälsan hos ungdomar högre hos hbt-personer än hos andra. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna som medverkat i en undersökning av Ungdomsstyrelsen uppgav att de har försökt ta livet av sig. Många HBT-personer upplever att de inte får den vård de behöver. 

Folkpartiet vill att all patientnära offentligt finansierad verksamhet hbt-diplomeras. Genom att hbt-diplomera all verksamhet säkerställs att personalen har kompetens att bemöta hbt-personer. Kostnaden för att hbt-diplomera all patientnära verksamhet beräknas kosta runt 12 miljoner kronor.
  
I rapporten framkommer dessutom att hbt-personer som lever med hedersproblematik ofta blir bortglömda, samt att transpersoner är extra utsatta i sina möten med vården. Detsamma kan sägas gälla för äldre eller funktionshindrade hbt-personer. Detta vill Folkpartiet råda bot på genom att respektive verksamhet ges pengar till att kunna göra extra satsningar på att förbättra hbt-personernas psykiska hälsa. Vidare föreslår Folkpartiet att alla anställda inom Region Skåne och hos entreprenörerfår genomgå en hbt-utbildning.

Det är viktigt att hbt-personer bemöts med respekt inom Region Skånes alla verksamheter. Därför föreslår vi att alla anställa i Region Skåne får genomgå en hbt-utbildning. Som politiker har vi ett stort ansvar att verka för tolerans och för alla människors rätt till lika bemötande. 

  
Detta vill Folkpartiet:

● Region Skåne skapar möjligheter att bättre fånga upp hbt-personer och deras hälsa inom ramen för respektive verksamhet. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, äldrevårdcentraler och andra enheter inom primärvården ges pengar att satsa på att komma till rätta med respektive hbt-grupps psykiska ohälsa.
● Region Skånes likabehandlingspolicy används mer systematiskt och genomgripande.
● All patientnära verksamhet hbt-diplomeras.
● Region Skånes personal, liksom personal anställd av externa entreprenörer får utbildning om hur de bättre kan bemöta hbt-personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar