tisdag 25 januari 2011

Medborgardialog stärker demokratin

Igår medverkade jag på en demokratidag om medborgardialog. Region Skåne har sedan några år tillbaka särskilda beredningar som arbetar med att föra medborgardialog. Fördelen är att politiker kan samtala samtidigt som partisjalarna lämnas hemma. Jag tror att en sådan dialog blir mer konstruktiv och det är enklare att få till stånd samtal när medborgarna inte pratar med en "parti-politiker" utan mer allmänt.

Jag har tidigare skrivit om behovet av att utveckla demokratin på temat " Dialog stärker demokratin" och på bloggen från möte i Trelleborg

"Alltför ofta har medborgardialogen ägt rum utifrån att politiker har en samhällelig penningpåse som skall delas ut till olika intressenter. Det politiska samtalet reduceras till en dialog mellan givare och mottagare. Istället borde vi försöka skapa en förutsättningslös dialog där politiker och medborgare är jämbördiga. Det är en politikerroll som är anpassad till den medvetne medborgarens krav och nya generationers förväntningar."

Kritiker menar att detta arbetssätt riskerar att sudda bort de ideologiska skiljelinjerna och att ansvarsutkrävande kan försvåras.

Men intrycket är att uppsökande aktiviteter och en förutsättningslös dialog inte begränsar medborgarnas benägenhet att vilja rösta utifrån ideologiska utgångspunkter på valdagen. Det är min övertygelse att en ökad medborgardialog leder till ett ökat förtroende för demokratin som helhet, vilket i sin tur ökar viljan att använda sin rösträtt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar