onsdag 3 juni 2009

Tillhandahållande av information och tillv'äxt..

Idag kom ytterliggare ett positivt besked angående ESS-anläggningen i Lund. Spanien drar sig ur, en tydlig rekapitulation då de t.om. åtar sig att finansiera den svenska anläggningen. Se Sydsvenskan här

Det är viktigt att kommuner och Region Skåne tar sitt ansvar för att skapa forskningsinfrastruktur. Infrastruktur har genom historien varit ett viktigt medel för staten att skapa välstånd.

Johan Bergelin mfl skriver talande om behovet av att den offentliga sektorn skapar nya förutsättningar genom att tillhandahålla information öppet, se
här

"Vilka tjänster skulle kunna skapas om till exempel trafikinformation, byggplaner, lokalhistoria och sjukvårdsstatistik fanns tillgängliga? Bara fantasin och drivna människors förmåga sätter gränserna. Precis på samma sätt som Gripenstedt inte visste vilka företag som skulle utnyttja järnvägen, vet vi inte idag vilka värdeskapande aktiviteter som kan baseras på offentlig digital data."

Intressant att de också ställer sig problematiserande till offentlighetsprincipen.

"Det går att tänka sig obehagliga exempel där information om individuella medborgare kan användas på sätt som de inte själva önskar: kartor över ekonomiska förhållanden, smittskyddstatistik på hushållsnivå, eller information om grannars mellanhavanden med ordningsmakten. Det finns uppenbarligen möjligheter att förbättra livet för medborgarna genom en helt ny typ av samproducerade offentliga tjänster, men också hot mot deras upplevelse av egenmakt och självständighet gentemot samhället."

Inlägget lyfter intressanta frågeställningar för mig som förtroendevald på regional nivå. Utöver satsningar på fysisk infrastruktur bör vi i Region Skåne göra det möjligt att tillhandahålla information så att den får en kommersiell användning. Delvis sker detta redan, exempelvis genom det forskningssamarbetet som har initierats tillsammans med Astra Zeneca där sambandet mellan KOL, lungcancer och hjärt- kärlsjukdomar studeras, se här