måndag 2 november 2009

Integriteten måste värnas - även när vi köper bussbiljett


Idag skriver jag i Expressen/Kvp om att värna integriteten i kollektivtrafiken, se här

När Västtrafik, som är ansvarig för trafiken i Västra Götaland, införde ett nytt biljettsystem insisterade de på att få lagra informationen och kunna koppla det till en enskild resenärs resande. Västtrafik anser nämligen att reseinformationen, det vill säga den enskildes privata resemönster, är allmän handling som varken får gallras efter en viss tid eller avidentifieras.

Frågan som ska ställas är vad Västtrafik har med denna information att göra? Vad har någon annan överhuvudtaget med mina resvanor och mitt resmönster att göra? Agerandet är oacceptabelt ur integritetssynpunkt. Samma bedömning gör datainspektionen, som riktat skarp kritik mot Västtrafik för att detaljerad information om enskilda personers resor kommer att sparas under lång tid utan att det behövs. När Skånetrafiken nu inrättar det nya biljettsystemet har vi slagit fast att det inte ska vara möjligt att lagra information som är identifierbar i några databaser. Enligt min mening är det viktigt att resenären ska ha rätt att säga nej till att reseinformation - även i avidentifierbar form - lagras.

"Vi lever i en spännande tid. Nya tekniker skapar fantastiska möjligheter, för såväl den enskilde som staten. Men det ställer krav på att skapa en balans mellan personlig integritet och det offentligas vilja till informationsinhämtning. Det gäller även kollektivtrafiken. Som politiker ska vi värna den personliga integriteten i kollektivtrafiken."