söndag 14 mars 2010

Outsiders på arbetsmarknaden måste stärkas

Svaret på frågan hur vi skapar fler jobb och underlättar för dem som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden har flera ingångar.

Per Skedinger, docent i nationalekonomi sammanfattar forskningen här och här. Skedinger drar följande slutsats: "De svenska minimilönerna tillhör de högsta i världen och främjar därmed inte sysselsättningen. Dessutom försämras framför allt möjligheterna för ungdomar och invandrare av ett starkt anställningsskydd, medan personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden gynnas."


Forskningen pekar på att ett starkt anställningsskydd och höga minimilöner, två centrala beståndsdelar i den svenska arbetsmarknadsmodellen, bidrar till att exkludera marginalgrupper från arbetsmarknaden.

Mona Saholin meddelar glädjande att undantaget från turordningreglerna ("sist in-först ut") för företag med mindra än 10 anställda ska vara kvar se DN. På kort sikt i alla fall, enligt Sahlin. När konjunkturen vänder tas det bort. Men problemet är att undantaget från turordningsreglerna är just ett undantag. Det rimliga vore att gå i motsatt riktning från Sahlin genom att lagstiftningen kring turordningsreglerna tas bort och att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar.