tisdag 5 maj 2009

Tuffa ekonomiska tider för Region Skåne!


Idag träffas Region Skånes politiska ledning ("regionledningen") för att diskutera förutsättningarna för Region Skånes budget de kommande åren. Det goda resultatet för 2008 är inte mycket värt när skatteunderlaget sjunker med en sådan kraft som vi nu bevittnar. 
Prognosen när det gäller skatteintäkter för de kommande åren ser ut enligt följande: 
År  Miljoner kr
2009 - 636
2010 - 1236
2011 - 1791

Jag är förvånad över att den globala krisen påverkar skatteintäkterna med en sådan kraft och hastighet. Jag konstaterar att utan det förnyelsearbete som har ägt rum i Region Skåne de senaste åren skulle situationen varit panikartad. Förnyelsearbetet har inneburit att Region Skånes kostnader har sänkts med 600-700 miljoner kronor. Den stora delen, 180 Mkr, handlar om förändrade rutiner vid inköp av medicinsk utrustning och andra varor (upphandlingsrutiner). Ovanstående illustrerar att alltför många verksamheter som är relaterade till sjukvården inte har varit optimalt utformade. En intressant reflektion när det gäller förnyelsearbetet är att de kostnader som har reducerats gäller stödresurser till sjukvården, d.v.s. har ingenting att göra med hur under/sjuksköterskor och läkare arbetar. Alltför stora resurser har således (i onödan) lagts på områden/insatser som inte har direkt koppling till patienten. Stödsystemen kring vårdgivarna har helt enkelt varit otillräckliga. 

Det är en tuff tid att vara förtroendevald i dessa tider. Höjd skatt ser jag inte som ett alternativ, se tidigare inlägg här
Förnyelsearbetet kan säkert ge fler kostnadsreduceringar. Men det kan troligen inte kompensera för en miljard i mindre skatteintäkter. Hur hantera resterande delen återstår att se. Vi har tagit tag i administrationen, men det ger tyvärr inte så stora kostnadssänkningar som man kan tro. Fler förslag välkomnas.